Lyhört och bekräftande föräldraskapsstöd

Stöd och information till föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver sättas samman utifrån varje familjs och barns behov, förutsättningar och situation. Ämnen som kan vara betydelsefulla att samtala om är sömn, syskon och vad som fungerar för barnet med funktionsnedsättning.

​I barnhälsovårdens nationella program anges att personalen behöver ge mer tid till familjer som har störst behov och att alltid ha barnets bästa i fokus. Barnhälsovården har en viktig roll i att identifiera barn och föräldrar som är i behov av extra stöd och kompenserande insatser. Det innebär bland annat att vägleda och stötta föräldrarna i sitt föräldraskap och uppmärksamma hälsorisker för barnet.

Föräldrarna behöver flexibilitet och kontinuitet i stödet

För kontinuerlig kontakt med föräldrar till barn med funktionsnedsättning krävs extra flexibilitet utifrån föräldrarnas önskemål. För vissa familjer är det bra med tätare besök. Andra kanske föredrar hembesök eller behöver mer tid när de kommer på hälsobesök till barnhälsovården.

Genom undersökande samtal kan föräldrarnas behov och önskemål tas tillvara. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning uppskattar möjligheten att ingå i en av de ordinarie föräldragrupperna för att kunna diskutera gemensamma erfarenheter. En del föräldrar vill inte delta i ordinarie föräldragrupper om deras barn avviker. För föräldrar som upplever det som påfrestande att dela väntrum med föräldrar till barn med en typisk utveckling kan enskilda samtal och hembesök vara bättre under en period.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver få veta att barnhälsovården finns kvar för familjen i syfte att främja barnets hälsa, i arbetet med att förebygga olyckor och stärka föräldraskapet. De behöver även veta att det finns stöd att få från bland annat habiliteringen och kommunens socialtjänst och familjerådgivning.

Stöd i att samtala med syskon

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva vägledning i hur de kan prata med syskon till barnet. En del syskon behöver en egen samtalskontakt. Barnhälsovården kan stödja föräldrar som behöver mer tid med barnets syskon genom att informera om kommunens stöd eller tillsammans med dem identifiera nätverk för avlastning.

Stöd för bättre sömn

Föräldrar som behöver hjälpa sitt barn på natten uppskattar att få frågan om sömnsituationen. De glömmer ofta själva att ta upp frågan om sömn om de är uttröttade. Föräldrar uttrycker också att de behöver få information om att det är vanligt med sömnsvårigheter hos barn med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att samtala med föräldrarna om deras sociala nätverk för möjlighet till återhämtning. Föräldrar prioriterar lätt ner sina egna behov. Man kan därför förmedla till föräldrarna att det kan underlätta att berätta för släkt, vänner och bekanta om familjens situation och föräldrarnas behov av att få sova och ibland göra saker som inte rör barnet.

Föräldrar kan ha svårt att ta till sig information

Föräldrar som befinner sig i kris kan ha svårt att sortera information och minnas vad de ska göra. Det krävs lyhördhet för att kunna uppfatta när en samtalspartner har problem att förstå eller att själv uttrycka sig. Den som ger information ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Det är viktigt att vara lyhörd och möta föräldrarna i den situation och i det känsloläge de befinner sig. De behöver känna att personalen ser just deras barn och lyssnar aktivt till vad de har att säga. Inte bara det som sägs utan också det som föräldrarna uttrycker ”mellan raderna” och det som de inte formulerar i ord.

Det är inte ovanligt att föräldrar till barn med funktionsnedsättning även själva har en funktionsnedsättning. Ärftliga faktorer är exempelvis vanliga vid adhd och autism. Ett möte underlättas alltid om personalen använder ett inkluderande, lättförståeligt och tydligt språk. Det är särskilt angeläget för föräldrar med språkliga eller intellektuella svårigheter eller svårigheter inom autismspektrum. Tänk därför på att ge begränsad information, använda visuellt stöd i inbjudningar och i väntrum och ställa öppna konkreta frågor som inte går att svara ja eller nej på. Det är bra att förvissa dig om att föräldern har förstått.

Föräldraskapsstöd och brukarorganisationer

Föräldrar som har kognitiva svårigheter, adhd eller autismspektrumtillstånd behöver få samma möjlighet att ta del av föräldraskapsstöd som andra föräldrar. Ofta behövs då ett individualiserat program som tar hänsyn till föräldrarnas svårigheter.

Många föräldrar uttrycker att det bästa stödet kommer från föräldrar i liknande situation. Föräldrarna kan till exempel träffas via anhörig- och brukarorganisationer eller patientföreningar och tala om till exempel sömn, nätverk, avlastning och syskon. I sådana samtal kan föräldrar få igenkänning, gemenskap, stöd och användbara strategier.

Interkulturella möten

Föräldrar med utländsk bakgrund besöker barnhälsovården mer sällan än andra föräldrar. Familjer med utländsk bakgrund som har barn med funktionsnedsättning kan sägas vara dubbelt sårbara. Familjerna kan ha bristande kunskaper om både funktionsnedsättningen och stödsystemen, vilket dessutom kan förstärkas om det finns språksvårigheter och känslor av utanförskap.

Synen på funktionsnedsättning och sjukdom och uppfattningen om individens, samhällets och familjens roll kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Var och en av oss styrs av våra egna kulturella referensramar, tolkningar, värderingar och synsätt. Många gånger är de reflexmässiga och kanske inte synliggörs förrän i mötet med personer som inte delar dessa. Ett gott interkulturellt möte förutsätter både en öppenhet för olika kulturer och en medvetenhet om den egna kulturen.

För att öka förståelsen för familjer med utländsk bakgrund kan det underlätta om personal ställer frågor till varje enskild familj om hur de och deras närmaste omgivning ser på exempelvis föräldraskap, relationer mellan barn och vuxna, funktionsnedsättning och vilka som är centrala i deras nätverk, för att få en bättre förståelse för hur deras vardagsförutsättningar och relationer ser ut, vilket stöd och vilken information de kan behöva. Presentera gärna barnhälsovården för föräldrarna eftersom motsvarande verksamhet kanske saknas i föräldrarnas ursprungsland. Om det finns hinder att komma till barnhälsovården - försök att anpassa stödet. Ett sätt kan vara att samarbeta med lokala organisationer.

Samtala genom tolk under temat interkulturellt perspektiv på Kunskapsguiden

Bekräftande stöd till barn och föräldrar

En förälder behöver känna att den som lyssnar både kan se det positiva och det svåra i situationen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver bli bekräftade och känna att de är kompetenta som föräldrar. Självkänslan kan påverkas av problem som är relaterade till barnet eller föräldraskapet. Ibland upplevs problem hos barn som stigmatiserande för föräldrar. Det är viktigt att barnhälsovården bekräftar föräldrarnas duglighet. Det är bra om man uppmuntrar det som fungerar och belyser barns framsteg. Det finns föräldrar till barn med funktionsnedsättning som inom barnhälsovården vill känna sig som en vanlig familj och ställa frågor om barnet som inte rör funktionsnedsättningen. Det är viktigt att barnhälsovården ger hopp och förmedlar att barnet kommer att utvecklas utifrån sina förmågor och kommer kunna sprida glädje och göra föräldrarna stolta på sitt sätt.

Första tiden - stöd till nyblivna föräldrar hos Nka

Första tiden är ett stöd från Nationellt kompetenscentrum anhöriga till nyblivna föräldrar med ett barn som har omfattande funktionsnedsättning.

Begreppet föräldrar

I texten används begreppet föräldrar istället för vårdnadshavare av praktiska skäl och utan avsikt att ersätta vårdnadshavarnas skyldigheter och rättigheter att ombesörja för barnets vård och försörjning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården. Socialstyrelsen 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter