Sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Även om sprututbyte i huvudsak är en smittskyddsinsats så ska den ses i ett större sammanhang där motivation för vård- och behandling är betydelsefull.

En en sprututbytesverksamhet är en mottagning där personer som injicerar droger får möjlighet att byta till nya sprutor och kanyler för att skydda sig mot blodsmittor som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner. Verksamheterna har också målet att fånga upp personer i aktivt missbruk för att ge information, möjlighet att testa sig mot sjukdomar och motivera till vård och behandling.

Det här erbjuder sprututbytesverksamheterna

Utöver att erbjuda besökaren nya sprutor och kanyler i utbyte mot gamla, erbjuder verksamheten också provtagning för hiv och hepatit B och C, vaccination mot hepatit A och hepatit B, information om smittvägar och vid positiva resultat förhållningsregler. Det delas även ut kondomer, spritsuddar och blandkoppar. Alla deltagare som har ett negativt hepatit B- eller hepatit A-prov erbjuds vaccin. Andra prover tas vid behov exempelvis klamydia, sårodlingsprov, blodprov och TBC. Verksamheten erbjuder också kontakt med socialtjänsten, beroendesjukvård ochövrig sjukvård.

Så regleras sprututbytesverksamheterna

När riksdagen antog lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler gavs Socialstyrelsen i uppdrag att skriva kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Föreskrifterna sätter ramen för hur verksamheterna ska bedrivas.

Senaste version av SOSFS 2007:2 Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

Vem får delta i sprututbytesverksamheterna?

Personer som har ett pågående injektionsmissbruk, har fyllt 18 år.

Hur ska en sprututbytesverksamhet bemannas?

Bemanningen kan se olika ut beroende på verksamhetens storlek. Det ska dock alltid finnas en medicinsk ansvarig läkare, en sjuksköterska, en socionom samt tillgång till barnmorska och övrig vård vid behov. Dessutom samarbetar sprututbytesverksamheterna med socialtjänsten och beroendevården.

Regler för att starta sprututbytesverksamhet

Ansök om tillstånd hos IVO

En region som vill starta sprututbytesverksamhet inom ramen för deras hälso- och sjukvård ska ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omrorg, IVO. Tillstånd får meddelas för högst två år.

Så förlängs tillståndet

För att förlänga ett tillstånd för sprututbytesverksamhet behöver man ansöka om förlängning hos IVO. Ansökan om förlängt tillstånd ska ha inkommit till IVO senast tre månader innan gällande tillstånd upphör. När ansökan inkommit får verksamheten fortsätta bedrivas i avvaktan på IVO:s beslut.

Rapporteringskrav för sprututbytesverksamhet

Regionen ska lämna in en verksamhetsberättelse efter varje verksamhetsår till IVO. Verksamhetsberättelse ska innefatta en utvärdering av sprututbytesverksamheten.

Minskar sprututbyte smittspridning av hiv, hepatit B och C?

Enligt verksamhetsberättelser från befintliga sprututbytesverksamheter framkommer att läget för hiv, hepatit A och hepatit B är under kontroll, inga utbrott har skett bland personer som injicerar droger. En hög vaccinationstäckning bland deltagare i programmet har också bidragit till minskad förekomst av hepatit A och B.

Smittspridningen av hepatit C bland personer med injektionsmissbruk har varit relativt låg, vilket gör det angeläget att fortsätta fokusera på preventiva insatser mot hepatit C som exempelvis utdelning av spritsuddar och blandkoppar vid sprututbyte. Numera erbjuder vissa sprututbytesverksamheter hepatit C-behandling.

Ökar sprututbyte missbruk eller kriminalitet?

Det finns inga studier som visar på ett ökat missbruk eller ökad kriminalitet hos deltagare vid sprututbytesverksamheterna.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsens föreskrifter (2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika som missbrukar narkotika Socialstyelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.