Självvald inläggning

Självvald inläggning, SI, är en metod som används inom den psykiatriska heldygnsvården. Den erbjuds till patienter som har allvarliga psykiatriska tillstånd och stora vårdbehov. Metoden är ett sätt att göra psykiatrin mer personcentrerad och sammanhållen.

Metoden självvald inläggning, som ofta förkortas SI, innebär att vissa patienter erbjuds att själva besluta om sin inläggning i psykiatrisk heldygnsvård. Det handlar till exempel om patienter med återkommande självdestruktiva handlingar, psykossjukdomar, depression eller bipolära tillstånd.

Syftet med att erbjuda självvald inläggning är att göra heldygnsvården mer tillgänglig för patienterna, att förebygga kriser och att stärka patienternas delaktighet i vården. Det kan vara ett av flera sätt att göra psykiatrin mer personcentrerad och sammanhållen för patienter med allvarliga psykiatriska tillstånd och stora vårdbehov. Ofta kallas självvald inläggning också brukarstyrd inläggning, BI.

Självvald inläggning består av flera aktiviteter 

Insatsen består av sex aktiviteter fördelat på två delprocesser.

I den första delprocessen, om tillgången till SI, ingår att 

  • ta ställning till SI
  • planera formerna för SI 
  • följa upp och utvärdera insatsen.

I den andra delprocessen, användningen av SI, ingår de tre aktiviteterna i heldygnsvården 

  • inskrivning 
  • vistelsetid på avdelningen
  • utskrivning.

Använd ett personcentrerat förhållningssätt 

Ett personcentrat förhållningssätt bör användas i arbetet med SI. Relationen mellan personal och patient bygger då på samarbete och tillit. Personalen uppmuntrar patienten att använda SI enligt överenskommelse, uppmärksammar hens resurser och stödjer den egna förmågan.

Personalen visar också intresse för, respekterar och tar vara på patientens och de närståendes erfarenheter, önskemål, synpunkter och värderingar. Patienten får tillräcklig och individanpassad information så att hen kan delta i beslut och tillsammans formulera överenskommelser, planera och utvärdera vården.

Planeringen, beslut om ramar och formulering av överenskommelsen görs tillsammans med patienten, relevant personal och även hens närstående, om det är lämpligt och inte hindras av bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt. När insatsen utvärderas och följas upp görs även detta gemensamt. 

Samverka kring bedömning, planering och utvärdering 

SI erbjuds endast till de patienter där nyttan med insatsen bedöms överväga riskerna vid en individuell bedömning. Bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv, patientens långsiktiga behov samt hens förmåga och förutsättningar att ta ansvar.

En bedömning av om självvald inläggning ska erbjudas bör göras gemensamt av personal med god kännedom om patienten, inom öppenvården och heldygnsvården.

Ett nära samarbete mellan öppenvård, heldygnsvård och andra relevanta verksamheter är centralt i SI. Det är viktigt att personal som kan komma i kontakt med patienter som har insatsen får kunskap om SI. 

Ansvaret för god och säker vård är detsamma som vid annan heldygnsvård 

Vid självvald inläggning erbjuds patienten att ta ett större ansvar för sin vård och sitt sjukdomstillstånd än vid annan heldygnsvård. Det kan innebära mindre tillsyn och färre medicinska bedömningar.

Ansvaret att ge en god och säker vård utifrån patientens behov är precis detsamma vid självvald inläggning som annars i heldygnsvården. Det är lika viktigt att uppmärksamma och åtgärda ett försämrat hälsoläge hos patienten.

Följ upp och utvärdera SI systematiskt 

Självvald inläggning bör följas upp och utvärderas regelbundet, för att kunna identifiera brister och möjligheter till förbättringar. Patienters och närståendes synpunkter och upplevelser är viktiga att hämta in. Eftersom metoden är under utveckling kan uppföljning och utvärdering behöva göras oftare än för andra insatser. 

Socialstyrelsens kunskapsstöd ger stöd vid arbetet med självvald inläggning 

Självvald inläggning är en metod under utveckling. Det vetenskapliga underlaget är begränsat, men det finns samtidigt ett behov av ett mer jämlikt och patientsäkert omhändertagande. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med åtta rekommendationer, som vägledning för enheter inom hälso- och sjukvården som vill börja använda eller redan använder metoden. Det vänder sig till beslutsfattare, ledare, chefer och personer som arbetar i verksamheter inom psykiatrin, som i dag erbjuder eller funderar på att införa självvald inläggning. 

Åtta rekommendationer till hälso- och sjukvården

Dessa åtta rekommendationer har tagits fram som vägledning för enheter inom
hälso- och sjukvården som överväger att införa eller som redan erbjuder självvald inläggning.

1. Självvald inläggning kan erbjudas patienter med alla typer av psykiatriska tillstånd där insatsen bedöms vara ändamålsenlig.

2. Hälso- och sjukvården bör använda ett personcentrerat förhållningssätt i arbetet med insatsen självvald inläggning.

3. En bedömning av om självvald inläggning ska erbjudas till den enskilda patienten bör göras gemensamt av yrkesföreträdare med god kännedom om patienten inom öppenvården och heldygnsvården.

4. Planering av förutsättningar och former för patientens användning av självvald inläggning, liksom uppföljning av insatsen, bör göras gemensamt mellan patienten, öppenvården, heldygnsvården och, när så är lämpligt, andra viktiga professionella kontakter och närstående.

5. Hälso- och sjukvården bör sprida kunskap om självvald inläggning till personal i olika delar av hälso- och sjukvården och i andra verksamheter, som kan komma i kontakt med patienter som har insatsen.

6. Hälso- och sjukvården bör planera tillgången till vårdplatser för självvald inläggning på ett sätt som minimerar risken för att patienter nekas inläggning när de vill använda SI.

7. Hälso- och sjukvården bör göra regelbundna uppföljningar och utvärderingar av självvald inläggning med syfte att identifiera brister och möjligheter till kvalitetsförbättringar.

8. Hälso- och sjukvården bör i sitt regelbundna uppföljningsarbete inhämta patienters och närståendes synpunkter och upplevelser av självvald inläggning.

Psykisk hälsa och ohälsa

Här finns en introduktion till området psykisk hälsa och ohälsa, med länkar till de myndigheter och andra aktörer som har ansvar för området. Du hittar också alla de teman på området som finns på Kunskapsguiden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Utvärdering av metoden självvald inläggning – kartläggning och analys av metoden inom svensk psykiatri. Socialstyrelsen, 2021
Självvald inläggning inom svensk psykiatri – nationellt kunskapsstöd med rekommendationer. Socialstyrelsen, 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.