Behandling efter könsstympning

En flicka eller kvinna som är könsstympad bör erbjudas en fortsatt vårdkontakt för eventuell utredning, åtgärder, stöd och råd. Hon behöver också få information om vart hon kan vända sig med frågor eller besvär relaterade till könsstympning.

Hälso- och sjukvårdslagstiftning

Vilken vård som ska ges regleras i flera olika lagar, beroende på om flickan eller kvinnan är folkbokförd i Sverige eller är nyanländ. Bestämmelser om vård för dem som är bosatta och folkbokförda i Sverige finns bland annat i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. Vård till dem som är asylsökande eller som saknar nödvändiga tillstånd regleras i lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande med flera och i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Patientlag (2014:821)

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m. fl.

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd – Sveriges riksdag

Vård, behandling och bemötande

I det här avsnittet ges kort information om vård och behandling efter könsstympning. Texten baseras på innehållet i Socialstyrelsens kunskapsstöd Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete.

Information, stöd och råd

Den inledande kontakten består av samtal med kvinnan och bör innehålla information om vilken behandling som kan vara aktuell utifrån hennes situation. Samtalen behöver också innehålla stöd och råd för hur den fortsatta vården bäst planeras och om det behövs remiss till specialist.

Kirurgiska åtgärder

Det kan behövas kirurgiska åtgärder för att minimera besvär och öka livskvaliteten efter tidigare könsstympning. Flera specialister kan behöva delta och samverka i vården runt kvinnan, exempelvis gynekolog, urolog och plastikkirurg men även psykolog, kurator eller psykiater.

Öppningsoperation

Komplikationer och långvariga besvär hos kvinnor som blivit utsatta för infibulation (faraonisk könsstympning) kan lindras av en öppningsoperation (defibulering). 

Innan operation är det viktigt att ta reda på kvinnans egna önskemål och förväntningar. Informera om hur ingreppet går till. Om patienten accepterar kan det ibland vara lättare att förklara med hjälp av bilder eller en spegel i samband med undersökningen. Begreppet ”öppning” kan uppfattas negativt av en del kvinnor eftersom det skapar en bild av exponerat underliv.

Öppningsoperation kan ske även under graviditet och förlossning. Redan under graviditeten är det därför viktigt att kunna ge kvinnan adekvat information så att kvinnan och barnmorskan tillsammans kan avgöra vad som är bäst för just henne.

Öppningsoperation barn och unga

En sammanvägning av fysiska, psykiska och sociala komplikationer hos en flicka som är könsstympad med infibulation bör tas in i bedömningen inför en kirurgisk åtgärd. Samtycke från flickan krävs, och i vissa fall vårdnadshavarnas, beroende på flickans ålder och mognad.

Klitorisrekonstruktion

Rekonstruktion av klitoris kan leda till minskad smärta och bättre sexuell funktion, men det är i dagsläget inte vetenskapligt säkerställt och en del upplever inte förbättrad sexuell funktion. 

Rådgivning i frågor om sexualitet

Sexuell lust är en komplicerad sammanvävning av kroppsliga, sociala och kulturella omständigheter och erfarenheter. För kvinnor som utsatts för könsstympning finns möjligheter att få rådgivning i frågor som rör sexualitet. Det är ofta en viktig del av behandlingen.

Specialistmottagningar

I Sverige finns två etablerade specialistmottagningar som erbjuder vård och behandling till flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Det är Amelmottagningen i Stockholm och Vulvamottagningen i Göteborg. Det finns även specialistkunskap i andra delar av landet. Man kan söka i sin region vid behov av att kontakta specialist.

Amelmottagningen

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Mottagningen tar emot patienter från hela Sverige. Remiss behövs inte. På Amelmottagningens webbplats finns patientinformation på flera olika språk, utbildning om kvinnlig könsstympning och samtalsstöd för professionen.

Amelmottagningens webbplats

Filmer om Amelmottagningens arbete – Amelmottagningen

Vulvamottagningen

På Angereds Närsjukhus i Göteborg finns Vulvamottagningen som ger vård till flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning. Mottagningen tar emot patienter från 13 år från hela Sverige. Här arbetar ett specialiserat team som består av barnmorskor, gynekolog, undersköterska, kurator och sexualrådgivare. Samtliga är kvinnor. Patienterna får en tid till mottagningen via en remiss från en annan vårdgivare eller via egen kontakt med mottagningen.

Vulvamottagningens webbplats 

Andra aktörer som ger information och stöd

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns webbstöd för personal inom både socialtjänst och hälso-och sjukvård.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, NCH

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter