Behandling efter könsstympning

En flicka eller kvinna som är könsstympad bör erbjudas en fortsatt vårdkontakt för eventuell utredning, åtgärder, stöd och råd. Hon behöver också få information om vart hon kan vända sig med frågor eller besvär relaterade till könsstympning.

Vilken vård som ska ges regleras i lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande med flera och i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Vård som inte kan anstå hos Socialstyrelsen

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd hos Sveriges riksdag

Sexuell rådgivning

Sexuell lust är en komplicerad sammanvävning av kroppsliga, sociala och kulturella omständigheter och erfarenheter. Avsaknad av lust måste förstås ses i relation till exempelvis erfarenheter av övergrepp, sjukdom och stress.

När en flicka eller kvinna som utsatts för könsstympning söker hjälp för bristande lust kan det vara en utmaning att kunna ge adekvat stöd. Information om hur klitoris kan stimuleras och psykosexuell rådgivning till både kvinnan och hennes partner kan vara viktig.

Kirurgiska åtgärder

Det kan behövas kirurgiska åtgärder för att minimera besvär och öka livskvaliteten efter tidigare könsstympning. Samverkan mellan gynekolog, urolog och plastikkirurg är önskvärd.

Öppningsoperation

Komplikationer och långvariga besvär hos kvinnor som blivit utsatta för infibulation (faraonisk könsstympning) kan lindras av en öppningsoperation (defibulering). Ingreppet sker i narkos eller med spinalbedövning.

Innan operation är det viktigt att ta reda på kvinnans egna önskemål och förväntningar. Informera om hur ingreppet går till. Om patienten accepterar kan det ibland vara lättare att förklara med hjälp av bilder eller en spegel i samband med undersökningen. Begreppet ”öppning” kan uppfattas negativt av en del kvinnor eftersom det skapar en bild av exponerat underliv.

Öppningsoperation kan ske även under graviditet och förlossning. Redan under graviditeten är det därför viktigt att kunna ge kvinnan adekvat information. Då kan exempelvis en öppningsoperation göras i ett lugnt skede.

Öppningsoperation barn och unga

En sammanvägning av fysiska, psykiska och sociala komplikationer hos ett barn som är könsstympad med infibulation bör vägas mot riskerna med en kirurgisk åtgärd. Samtycke från barnet/den unga krävs, och i vissa fall vårdnadshavarnas, beroende på barnets ålder och mognad.

Klitorisrekonstruktion

Rekonstruktion av klitoris kan leda till minskad smärta och bättre sexuell funktion men är i dagsläget inte vetenskapligt säkerställt. Kvinnan kan ha stora förväntningar på operationens effekter och hon behöver därför få saklig information om vilka förutsättningar som finns. En del patienter upplever inte förbättrad sexuell funktion. Rekonstruktionen kan ha positiva psykologiska effekter då kvinnan känner sig hel.
Ingreppet förutsätter att patienten är tillräckligt frisk både fysiskt och psykiskt, och har förberett sig psykiskt.

Dokumentation

Vid dokumentation bör de faktiska omständigheterna beskrivas. Det kan till exempel vara typ av könsstympning, omfattning och besvär samt när frågan om könsstympning tagits upp med en patient i förebyggande syfte.

WHO:s klassificering kan vara värdefull när det gäller dokumentation, men kan vara svårt att bedöma i klinisk praxis då det finns en stor individuell variation. Läs mer på sidan Om könsstympning, sida inom detta tema.

En utgångspunkt i dokumentation kan vara att beskriva ett organ i taget:

  • Klitoris och klitoris förhud
  • Inre blygdläppar
  • Yttre blygdläppar
  • Ihopsydd eller inte
  • Andra fynd som cystor, keloid, ärrbildning, rodnad

Amelmottagningen

Amelmottagningen på Södersjukhuset tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Mottagningen tar emot patienter från hela Sverige. Ingen remiss behövs. På webbplatsen finns även patientinformation på flera olika språk, utbildning om kvinnlig könsstympning och samtalsstöd för professionen.

Telefonnummer: 08-616 27 00

Telefontider:
Måndag–torsdag kl. 08.00–12.00 och kl. 13.00–15.00
Fredag kl. 08.00–12.00

Amelmottagningens webbplats

Vulvamottagningen

På Angereds Närsjukhus i Göteborg finns Vulvamottagningen som ger vård till flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning. Mottagningen tar emot patienter från 13 år från hela Sverige. Här arbetar ett specialiserat team som består av barnmorskor, gynekolog, undersköterska, kurator och sexualrådgivare. Samtliga är kvinnor. Patienterna får en tid till mottagningen via en remiss från en annan vårdgivare eller via egen kontakt med mottagningen. 

Telefonnummer: 031-332 69 02

Vulvamottagningens webbplats 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK, har regeringens uppdrag att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns webbstöd för personal inom både socialtjänst och hälso-och sjukvård.

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter