Socialtjänstens ansvar i samband med könsstympning

Socialnämnden har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn som kan behöva skydd eller stöd. Det ansvaret kan till exempel gälla när en flicka riskerar att utsättas för könsstympning.

Av socialtjänstlagen, SoL, framgår att socialnämnden är skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning när nämnden genom en ansökan, anmälan eller på något annat sätt fått kännedom om något som kan kräva en åtgärd av nämnden. Det betyder att socialnämnden behöver överväga om en utredning ska inledas om nämnden får kännedom om att en flicka har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning. Ansvaret gäller även i de fall då en könsstympning har skett utomlands.

När en anmälan gäller barn ska socialnämnden genast även bedöma om barnet eller den unga är i behov av omedelbart skydd.

Socialnämndens utredning

En utredning till skydd eller stöd för ett barn bör inriktas på barnets situation och behov och på hur barnets behov tillgodoses. Socialnämndens uppgift är att utifrån denna utredning ta ställning till om barnet har behov av insatser från nämnden. När det gäller barn som kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående ska nämnden inom ramen för utredningen också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för ytterligare våld.

Socialtjänsten kan i ärenden som gäller könsstympning även behöva bedöma om det finns behov av stöd och skydd hos de andra medlemmarna i flickans familj.

Omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt

Om det finns vetskap eller misstankar om att föräldrar är på väg att låta könsstympa sin dotter behöver socialtjänsten överväga om det finns förutsättningar för att fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av unga, LVU.

Anmälan till polis

Om det finns misstanke om brott mot ett barn enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor bör en polisanmälan skyndsamt göras. Detta bör göras om det inte strider mot barnets bästa.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, hos Socialstyrelsen

Läkarundersökning efter samtycke

Vid misstanke om att en flicka har könsstympats kan en läkarundersökning behöva göras. Den kan ske efter samtycke från en vårdnadshavare. Flickan kan också själv ha en ålder och mognad som gör att hon själv kan samtycka till undersökningen.

Prata med flickan

I sin utredning och vid samtal med flickan behöver den yrkesverksamma bedöma och anpassa samtalet till hennes mognad.

När det gäller könsstympning är det också viktigt att vara lyhörd för vilket begrepp flickan föredrar. Det kan vara könsstympning, omskärelse eller traditionen.

Frågorna kan även behöva gälla om flickan har varit utsatt för andra övergrepp. De kan vara begränsningar i hennes liv som kontroll, hot om våld och hot om tvångsäktenskap.

Inom socialtjänsten behöver man vara medveten om att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är ett kännetecken för hedersrelaterat våld och förtryck. Denna kontroll är starkt knuten till kollektivet, det vill säga familjen eller släkten. I fokus står föreställningar om oskuld och kyskhet. Familjens rykte och anseende är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.

Bemötandet är viktigt

Det kan vara svårt för flickor att känna sig trygga att berätta om könsstympning. De kan sakna ord både för ingreppet och kroppsdelarna eftersom det ofta inte är tillåtet att benämna könsorganen. Det kan också vara förenat med skuld, ångest och skam.

Det ställer särskilda krav på yrkesverksamma att hitta vägar som gör att flickan kan sätta ord på det som har hänt. När socialtjänsten träffar en flicka som riskerar att utsättas eller som redan har utsatts för könsstympning är det viktigt vid samtalet att ta hänsyn till flickans utsatta läge.

Om könsstympning, sida inom detta tema

Samtal med barn, tema på Kunskapsguiden

Samtalsstöd om könsstympning för socialtjänsten hos Amelmottagningen, Södersjukhuset

Behov av hälso- och sjukvård

Om man misstänker att en flicka är könsstympad är det viktigt att hjälpa henne till vård och kanske även psykologiskt stöd i hälso- och sjukvården.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter