Anmälan och utredning

Enligt socialtjänstlagen ska myndigheter och yrkesverksamma i bland annat socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

En anmälan om oro enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen, SoL, ska göras av bland andra myndigheter och yrkesverksamma i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om de, i sin verksamhet, får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälan görs till socialnämnden, som regel i den kommun där barnet bor. Anmälningsskyldigheten gäller inte om barnet fyllt 18 år.

Socialtjänsten utreder

Socialtjänsten har ett stort ansvar för barn och unga. Vid utredning av barns och ungas behov av stöd och skydd gäller särskilda regler.

När en anmälan som gäller barn och unga kommer in till socialnämnden ska nämnden genast bedöma om barnet eller den unga är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning enligt 11 kapitlet 1 a § SoL. Skyddsbedömningen gäller alltså även unga som är äldre än 18 år.

När socialnämnden bedömer om en anmälan ska leda till en utredning eller inte gäller särskilda regler för när ett beslut om utredning senast ska fattas. Mer information om det finns i Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga.

Om socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller har bevittnat våld eller andra övergrepp mot en närstående, ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning av barnets behov av stöd och hjälp enligt 6 kap 1 § SOSFS 2014:4.

En utredning av ett barns situation får bedrivas även om vårdnadshavaren eller barnet inte samtycker. En sådan utredning ska som huvudregel vara klar senast inom fyra månader.

Frågor om sexuell exploatering och sexuellt risktagande behöver ställas till barnet/den unga om sådana misstankar finns. Frågorna kan gälla både om den unga är utsatt för sexuell exploatering och om den unga själv utövar sådan exploatering. De behöver ställas på ett könsneutralt sätt – lika till både flickor och pojkar. Om det inte är uttalat i anmälan frågar socialtjänsten sällan barn och unga om sådana erfarenheter.

Finns det syskon i familjen kan även deras situation behöva uppmärksammas i utredningen, liksom brister i hemmiljön.

Anmälan till polisen

Barn och unga som har sex mot ersättning kan vara utsatta för brott och är då att betrakta som brottsoffer. I samband med att en anmälan görs till socialnämnden kan det då bli aktuellt att anmäla till polisen. Hänsyn ska tas till barnets bästa vid alla åtgärder som gäller barn inom socialtjänsten, enligt 1 kap 2 § SoL. När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas, enligt 5 kap 6 § HSL.

När det bland annat handlar om sexualbrotten i 6 kapitlet i brottsbalken bör socialnämnden skyndsamt göra en polisanmälan om det inte strider mot barnets bästa. Det framgår av Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga, SOSFS 2014:6.

Att tänka på i socialtjänsten och hälso- och sjukvården:

  • Vad är mitt ansvar utifrån min verksamhets uppdrag?
  • Vilken är min uppgift?
  • Är det aktuellt att anmäla till polisen?
  • Om det gäller ett brott är det polisens sak att utreda det.
  • Boka in möte med den unga – vill hen ha med någon då?
  • Du kan behöva träffa den unga flera gånger.
  • Se till att den unga får nödvändigt stöd och skydd. Om kontakt ska förmedlas till en annan verksamhet, ta reda på hur det ska gå till.
  • Följ upp.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer för barn och unga. Utbildningen från Socialstyrelsen vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga (pdf)

Utbildningsmaterialet fungerar som studiematerial och fördjupning till Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter