Att uppmärksamma sex mot ersättning

Det finns vissa gemensamma drag bland unga som har sex mot ersättning. Det visar forskning på gymnasieelever. De har till exempel ofta sämre relation till sina föräldrar och har oftare blivit utsatta för sexuella övergrepp jämfört med gymnasieungdomar som inte har erfarenhet av sex mot ersättning. Det finns även andra gemensamma riskfaktorer.

Forskning visar att det på gruppnivå finns vissa gemensamma riskfaktorer bland unga som har erfarenhet av sex mot ersättning. Dessa gemensamma drag gäller både manliga och kvinnliga elever och transpersoner i gymnasiets årskurs 3, i jämförelse med elever som inte har erfarenhet av sex mot ersättning. Det är bland annat:

  • Tidigare utsatt för sexuella övergrepp – fyra av fem unga som har erfarenhet av sex mot ersättning har även erfarenhet av sexuella övergrepp.
  • Sämre relation till föräldrar – i vissa fall är hemsituationen så dålig att den unga har rymt hemifrån.
  • Ett mer riskfyllt leverne jämfört med andra unga.
  • Hbtq-ungdomar. Studier visar att hbtq-ungdomar har större erfarenhet av både sexuell exponering på internet och sex mot ersättning jämfört med andra ungdomar.
  • Unga med funktionsnedsättningar kan ha större risk att utnyttjas sexuellt. Det kan bero på att de har svårare att få kontakt med andra jämnåriga och i vissa fall större svårigheter att tänka kritiskt.
  • Ensamkommande barn och unga – som ofta har en social problematik eller har upplevt traumatiska händelser eller övergrepp innan de kom till Sverige. De kan därför vara extra sårbara.
  • Unga på rymmen – unga som rymt hemifrån eller från institution kan ta emot ersättning som mat, logi, alkohol, droger och närhet i utbyte mot sex.

Varningstecken

Oro, sorgsenhet, undvikande av kontakt, många sms och mobilsamtal, mycket pengar och dyra kläder kan vara tecken på att en ung människa har sex mot ersättning. Men det behöver inte vara det.

Andra varningstecken kan vara att den unga tar sexuella risker och har stort behov av sexuell bekräftelse. Andra tecken kan vara att hen lever i ekonomisk utsatthet, har missbruksproblem eller är indragen i kriminell verksamhet. Den unga kan också ha fysiska tecken på att ha varit utsatt för våld.

Det är värt att tänka på att barn och unga som kommer till Sverige som ensamkommande kan vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Sexuella övergrepp och självskadebeteende

Forskning visar att sex mot ersättning kan vara en följd av tidigare sexuella övergrepp. I många fall har övergreppet lett till att unga har hamnat i situationer där de har sex mot ersättning. Det kan ibland vara ett självskadebeteende för att dämpa sin ångest.

Flera unga beskriver att de har haft självskadande sex för att kunna stå ut med negativa känslor och för att slippa ångest. De likställde detta med att till exempel skära sig. En del beskrev att de särskilt sökte sig till kontakter som innebar sexuellt våld.

Webbutbildning Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning och sexuell exploatering har två inriktningar. Den ena är för personer som arbetar med barn och unga. Den andra är för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag. Det ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Webbutbildningen är för närvarade under omarbetning och planeras vara klar under våren 2022.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga (pdf)

Utbildningsmaterialet fungerar som studiematerial och fördjupning till Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.