Vad är sex mot ersättning?

Begreppet sex mot ersättning har kommit att användas allt oftare för att vidga perspektiven kring situationer där ersättning lämnas eller utlovas för sex. Ersättning kan ges i form av pengar, presenter, alkohol, droger eller någonstans att bo. De flesta kontakter sker inte på gatan utan på internet.

Många barn och unga som har haft sex mot ersättning definierar sig inte som prostituerade. Att byta sex mot alkohol eller droger kan inom vissa grupper av ungdomar ha blivit normaliserat. Det kan vara en del av det sociala mönstret.

Digitala arenor

De flesta kontakter som tas inför sex mot ersättning sker inte på gatan. Det sker istället på internet via datorer och mobiltelefoner. Sex mot ersättning där unga är inblandade sker alltså i huvudsak utanför gatumiljön. Många ungdomar, framför allt hbtq-ungdomar, pekar på den fysiska tryggheten som digital kommunikation kan ge.

Vem har sex mot ersättning?

Det är vanligare att pojkar har erfarenhet av att få ersättning för sex än flickor. Det visar en forskningsstudie från 2014. I gymnasiets årskurs 3 hade 1,2 procent av pojkarna och 0,6 procent av flickorna tagit emot ersättning för sex. Bland de elever som upplevde att könsindelningen inte passade dem, hade 3,8 procent någon gång sålt sexuella tjänster.

Även om något fler pojkar och unga män har erfarenhet av sex mot ersättning jämfört med flickor och unga kvinnor är det främst flickor och unga kvinnor som socialtjänsten, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården kommer i kontakt med. Personal som arbetar med barn och unga är ofta mer uppmärksamma på flickor med sexualiserat beteende eller erfarenhet av sexuella övergrepp.

Några grupper unga verkar löpa extra stor risk att hamna i sexuellt risktagande beteende. Dit hör unga transpersoner, hbtq-ungdomar, ensamkommande barn och unga, ungdomar med funktionsnedsättningar och ungdomar som rymt hemifrån eller från institutioner.

Vem köper sex?

Befolkningsstudier visar att ungefär 8 procent av befolkningen någon gång har betalat för sex. En studie visade att 7,5 procent av de tillfrågade männen någon gång i sitt liv hade gett ersättning för sex. Inga av de tillfrågade kvinnorna hade gjort det.

Det finns inga säkra siffror över hur många vuxna som köper sex av barn och unga. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå, statistik från 2014 misstänktes 18 män för köp av sexuell handling av barn under 18 år och 101 män för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Webbutbildning Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning och sexuell exploatering har två inriktningar. Den ena är för personer som arbetar med barn och unga. Den andra är för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag. Det ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Webbutbildningen är för närvarade under omarbetning och planeras vara klar under våren 2022.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga (pdf)

Utbildningsmaterialet fungerar som studiematerial och fördjupning till Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning.

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel – webbutbildning

Den här utbildningen hos Jämställdhetsmyndigheten ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.