Hälso- och sjukvårdens ansvar

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan bland annat behöva vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården liksom stöd och hjälp från socialtjänsten. De kan också behöva kontakt med rättsväsendet.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer och i den kompletterande handboken Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården finns bestämmelser och vägledning för personal i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården i deras arbete med

  • vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående
  • våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående
  • barn och vuxna som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf)

Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården
och tandvården (pdf)

Hälso- och sjukvården kan upptäcka och uppmärksamma våld

Hälso- och sjukvårdens olika verksamheter har en viktig roll för att upptäcka och uppmärksamma våld. Hälso- och sjukvården ska också verka för att våldsutsatta personer erbjuds vård och omvårdnad.

I hälso- och sjukvårdens ansvar ingår även att se till att den som söker hälso- och sjukvårdens tjänster, men som också behöver annat stöd, blir hänvisad till det eller de organ som har kompetens och resurser för uppgiften. I 7 kap. 10 § HSLF-FS 2022:39 finns bland annat bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska agera om en vuxen visar symtom eller tecken som väcker misstanke om utsatthet för våld i nära relation. Bland annat framgår att vårdgivaren ska se till att hälso- och sjukvårdspersonalen hjälper den vuxna att få kontakt med socialtjänsten, om personen samtycker till det. Tandvården kan hjälpa till med att upptäcka, behandla och dokumentera tand- och käkskador.

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder, eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, bland annat utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp, se 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, PSL.

Till skillnad från i socialtjänstlagen, SoL, finns inga bestämmelser i HSL eller PSL som särskilt uppmärksammar våldsutsatta personer eller personer som utövar våld. Vård och behandling av våldsutsatta och av personer som utövar våld styrs av de generella regler som gäller vid hälso- och sjukvård.

Krav på god vård och tandvård

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvården och tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård och tandvård, se 3 kap. 2 § och 5 kap. 1 § HSL och 3 § TvL. Målet med hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och tandhälsa samt vård på lika villkor för hela befolkningen, se 1 kap. 6 § patientlagen, PL, 3 kap. 1 § HSL och 2 § tandvårdslagen, TvL.

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, se 5 kap. 1 § HSL. Därför är det angeläget att personal i hälso- och sjukvården har en helhetssyn på patientens situation. Det är ofta inte tillräckligt att ställa diagnos och behandla ett visst symtom. För att nå ett varaktigt resultat och för att förebygga att sjukdom eller skada inträffar på nytt behöver vårdpersonalen få en uppfattning om varför patienten har ett visst problem och varför en sjukdom eller skada kan ha drabbat patienten. Ett gott bemötande är grundläggande i alla patientkontakter.

Viktigt att följa de krav som ställs i ledningssystemet

Vårdgivaren ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i HSLF-FS 2022:39. Detta framgår i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Rutiner om att fråga om våld 

I 7 kap. 2 § HSFL-FS 2022:39 har det införts ett nytt krav på vårdgivare inom hälso- och sjukvården att fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård. För vårdgivare inom tandvården kvarstår rekommendationen om att fastställa rutiner för att fråga om våld.

Så kan utsatthet för våld upptäckas, sida inom detta tema

Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

Våld i nära relationer kan utgöra brottsliga handlingar och uppgifter kan i vissa fall lämnas till polisen. I OSL och PSL finns bestämmelser om när hälso- och sjukvården och tandvården utan hinder av sekretess eller tystnadsplikt får lämna uppgifter till bland annat Polismyndigheten. Se 7 kap. 13 § och 8 kap. 4 § HSFL-FS 2022:39.

Vårdpersonalen bör ha kunskap om våld i nära relationer

Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvården och tandvården har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård och tandvård. Personal i hälso- och sjukvården och tandvården behöver också ha förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet, se 7 kap. och 8 kap. HSLF-FS 2022:39.

Nedan finns några exempel på viktiga kunskapsområden för personal i hälso- och sjukvården och tandvården:

  • vad utmärker våld i nära relationer
  • konsekvenser av våldet
  • normaliseringsprocessen
  • anmälningsskyldigheten
  • hur kan hälso- och sjukvården och tandvården ställa frågor om våld
  • skyddade personuppgifter.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2016.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39). Socialstyrelsen, 2022. Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.