Hälso- och sjukvårdens ansvar

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan bland annat behöva vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården liksom stöd och hjälp från socialtjänsten. De kan också behöva kontakt med rättsväsendet.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) och i den kompletterande handboken Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer finns bestämmelser och vägledning för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten i deras arbete med

  • barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående
  • barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Länk till föreskrifterna och handboken finns längst ner på denna sida.

Hälso- och sjukvården kan upptäcka och uppmärksamma våld

Hälso- och sjukvårdens olika verksamheter har en viktig roll för att upptäcka och uppmärksamma våld. Hälso- och sjukvården ska också verka för att våldsutsatta personer erbjuds vård och omvårdnad och kan också behöva hänvisa dessa personer till hjälp från andra aktörer. Tandvården kan hjälpa till att upptäcka, behandla och dokumentera tand- och käkskador.

Till skillnad från socialtjänstlagen, SoL, finns inga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, eller patientsäkerhetslagen, PSL, som särskilt uppmärksammar våldsutsatta personer. Vård och behandling av våldsutsatta styrs av de generella regler som gäller vid hälso- och sjukvård.

Krav på god vård och tandvård

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvården och tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård och tandvård, se 3 kap. 2 § och 5 kap. 1 § HSL och 3 § TvL. Målet med hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa tandhälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, se 1 kap. 6 § patientlagen, 3 kap. 1 § HSL och 2 § TvL.

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, se 5 kap. 1 § HSL. Därför är det angeläget att personal i hälso- och sjukvården har en helhetssyn på patientens situation. Det är ofta inte tillräckligt att ställa diagnos och behandla ett visst symtom. För att nå ett varaktigt resultat och för att förebygga att sjukdom eller skada inträffar på nytt behöver vårdpersonalen få en uppfattning om varför patienten har ett visst problem och varför en sjukdom eller skada kan ha drabbat patienten. Ett gott bemötande är grundläggande i alla patientkontakter.

Viktigt följa de krav som ställs i ledningssystemet

Vårdgivaren ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i SOSFS 2014:4, 2 kap. 1 §. Detta framgår i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Varje vårdgivare ska ha de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med barn som är utsatta för våld eller som har bevittnat våld, se 8 kap. 1 § SOSFS 2014:4.

Frågor om våld kan behöva ställas

Vårdgivaren bör avgöra när och hur personalen i hälso- och sjukvården och tandvården ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld och som behöver vård och omvårdnad, se 8 kap. SOSFS 2014:4.

Så kan utsatthet för våld upptäckas, sida inom detta tema

Vårdpersonalen bör ha kunskap om våld i nära relationer

Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvården och tandvården har kunskap om våld och övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård. Personal i hälso- och sjukvården och tandvården behöver också ha förmåga att omsätta dessa kunskaper i det praktiska arbetet, se 8 kap. SOSFS 2014:4.

Nedan finns några exempel på viktiga kunskapsområden för personal i hälso- och sjukvården och tandvården:

  • vad utmärker våld i nära relationer
  • konsekvenser av våldet
  • normaliseringsprocessen
  • anmälningsskyldigheten
  • hur kan hälso- och sjukvården och tandvården ställa frågor om våld
  • skyddade personuppgifter.

Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella organisationer

Socialnämnder och ideella föreningar behöver känna till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Samlat kompetensstöd finns på Socialstyrelsens webbplats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter