Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter som kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Personer som är utsatta för våld i nära relationer kan behöva stöd och hjälp från socialtjänsten och vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården. De kan också behöva kontakt med rättsväsendet.

Socialtjänstens ansvar för personer som är utsatta för våld i nära relationer

När det gäller socialnämndens ansvar för olika grupper som är utsatta för våld i nära relationer finns en särskild bestämmelse i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen, SoL, den så kallade brottsofferparagrafen. Bestämmelsen lyfter särskilt fram brottsoffer, våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts för brott. Bestämmelsen klargör även att barn, som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående, är brottsoffer.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf), i den kompletterande handboken Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (pdf)  samt i  Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott – Meddelandeblad nr 5/2021 hos Socialstyrelsen (pdf) finns bestämmelser och vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

 • barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående
 • barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

I meddelandebladet Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf) kan du läsa mer om vad de nya föreskrifterna innebär. 

När det gäller socialnämndens ansvar för våldsutövare finns en ny bestämmelse i 5 kap. 11 a § SoL. Den innebär ett krav på nämnden att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. I allt arbete med våldsutövare ska säkerheten för de som är våldsutsatta och deras närstående beaktas särskilt.

Socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer, sida inom detta tema

Brottsoffer kan behöva stöd och hjälp

Av brottsofferparagrafens första stycke framgår att socialnämnden ska verka för att brottsoffer och deras närstående får stöd och hjälp. Det omfattar samtliga brottsoffer oavsett ålder och kön. Därmed omfattas även pojkar och män som utsätts för våld av närstående. Även personer som utsätts för våld eller andra övergrepp av andra än närstående omfattas.

Våldsutsatta kvinnors behov ska särskilt beaktas

I brottsofferparagrafens andra stycke betonas socialnämndens ansvar för att särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan behöva stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Med ”våld eller andra övergrepp” avses i detta sammanhang systematisk misshandel och andra övergrepp, till exempel det som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om kvinnofridsbrott.

Stöd och hjälp till barn som har utsatts för brott

När det gäller barn förtydligas i tredje stycket i brottsofferparagrafen att socialnämnden har ansvar för ge stöd och hjälp till barn som har utsatts för brott, och till barnens närstående. I bestämmelsens fjärde stycke klargörs att socialnämnden särskilt ska beakta att ett barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott. Socialnämnden ska då ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Våld mot barn, sida inom detta tema

Många uttryck för våld

Våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan till exempel handla om grovt våld och sexuella övergrepp. Men det kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet. Det kan vara verbala sexistiska kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.

Kommunen har det yttersta ansvaret för stöd och hjälp

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän, se 2 kap. 1 § SoL.

Bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kommuner finns i 2 a kap. SoL. Huvudregeln är att den kommun där en våldsutsatt person vistas ska ansvara för det stöd som han eller hon behöver. Om den våldsutsatta personen är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen är det bosättningskommunen som har huvudansvaret medan vistelsekommunen enbart ansvarar för att ge stöd och hjälp i akuta situationer, se 2 a kap. 1–5 §§ SoL.

Rätt kompetens behövs

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer finns allmänna råd om vilken kompetens om våld och andra övergrepp som den personal bör ha som handlägger och följer upp ärenden eller genomför insatser enligt SoL. Där finns också allmänna råd om vilken kunskap den personal som arbetar i verksamheter inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor bör ha. Det finns även ett allmänt råd om vilken kunskap den personal bör ha som handlägger och följer upp ärenden om barn som är utsatta för våld eller som har bevittnat våld.

Ställa frågor om våld

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera personer utsatta för våld och barn som har bevittnat våld och behöver stöd och hjälp, se 3 kap. SOSFS 2014:4.

Så kan utsatthet för våld upptäckas, sida inom detta tema

Socialnämnden fastställer mål för arbetet

När det gäller socialnämndens arbete med personer utsatta för våld och barn som har bevittnat våld är bland annat mål, ansvarsfördelning och samverkan områden som regleras av föreskrifter.

Socialnämnden ska, enligt 3 kap. 1 § SOSFS 2014:4, fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Nämnden ska också beskriva när och hur målen ska uppnås. Målen kan till exempel handla om att upptäcka och dokumentera erfarenheter av våld, fortlöpande sammanställa statistik, ha en strukturerad verksamhetsuppföljning och genomföra kompetenshöjning inom olika områden.

Socialnämnden ska, enligt 3 kap. 2 § SOSFS 2014:4, fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som bevittnat våld.

Socialtjänsten kan behöva göra en helhetsbedömning

Våldsutsatta personers situation omfattar ofta många fler svårigheter än själva våldet. Socialtjänsten kan behöva ta hänsyn till alla dimensioner av utsatthet och göra en helhetsbedömning av behovet av stöd och hjälp.

Socialnämnden bör, enligt allmänna råd i 5 kap SOSFS 2014:4, i ärenden som gäller våldsutsatta vuxna, den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner eller den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld bland annat utreda

 • behovet av stöd och hjälp
 • våldets karaktär och omfattning
 • våldets konsekvenser för den våldsutsatta
 • hur den våldsutsatta hanterar sin situation
 • hur den våldsutsattas nätverk ser ut
 • om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap
 • behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.

I dessa ärenden ska socialnämnden i sin utredning även bedöma risken för ytterligare våld, se 5 kap. 1 § SOSFS 2014:4.

Insatser på både kort och lång sikt

Socialnämnden ska erbjuda de ovan nämnda grupperna insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp (7 kap. 1 § SOSFS 2014:4). Socialnämnden bör bland annat kunna erbjuda följande stöd och hjälp:

 • information och råd
 • stödsamtal
 • hjälp att ordna stadigvarande boende
 • stöd i föräldraskap
 • förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer
 • hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten och Skatteverket.

Socialnämnden bör även ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som gäller en våldsutsatt person och är akut.

Socialnämnden ska vid behov erbjuda stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen, se 7 kap. 2 § SOSFS 2014:4.

Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner, regioner och ideella organisationer

Socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården och ideella föreningar, till exempel kvinnojourer, behöver känna till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Samlat kompetensstöd finns på Socialstyrelsens webbplats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad: