There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Våldsutövare i nära relationer - Kunskapsguiden

Våldsutövare i nära relationer

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är insatser riktade till våldsutövare viktiga. Insatserna måste ta hänsyn till säkerheten för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våldet. Målet med insatserna är att våldsutövaren ska ändra sitt beteende och att våldet ska upphöra.

Olika typer av våld och våldsutövare i nära relationer

Våldsutövare i nära relationer kan skilja sig åt på flera sätt. Det kan handla om vilka våldet riktas mot, vilken form våldet har och hur allvarligt och systematiskt det är. Det kan också handla om våldets funktion för våldsutövaren samt våldsutövarens personlighetsdrag.

  • Många våldsutövare riktar våldet endast mot närstående. Det kan vara mot en partner, en före detta partner eller barn i familjen.
  • En del våldsutövare är allmänt våldsamma och riktar våldet mot både närstående och personer som inte är närstående.
  • Våldsutövare i nära relationer kan använda en eller flera olika typer av våld, till exempel psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. De kan också rikta våldet mot föremål eller husdjur eller utnyttja andra personer ekonomiskt.
  • Våldet kan vara impulsivt och ett resultat av att våldsutövaren har svårt att hantera tankar och känslor i vissa situationer, så kallat situationsbundet våld.
  • Våldet kan vara mer systematiskt och överlagt. Det kan handla om konstant kontroll av den våldsutsattas liv och kontakter med andra.
  • En del våldsutövare har emotionellt instabila eller antisociala personlighetsdrag och andra har det inte.

Insatser till våldsutövare i nära relationer

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer har en ny bestämmelse införts i 5 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453). Den innebär ett krav på socialnämnden att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

I arbetet med våldsutövare ska socialtjänsten värna säkerheten för de våldsutsatta och deras närstående. Det kan göras genom att föra samtal med de utsatta parallellt med insatserna till våldsutövare, så kallad partnerkontakt.

Läs mer om partnerkontakt på sidan Behandling för våldsutövare.

Förebyggande av våld i nära relationer, Prop. 2020/21:163

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott – meddelandeblad hos Socialstyrelsen (pdf)

Stöd för arbetet med våldsutövare

Jämställdhetsmyndigheten

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns material som ger stöd och inspiration för kommuner i arbetet för att hjälpa och stödja våldsutsatta personer och våldsutövare.

Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare hos Jämställdhets-myndigheten

Kriminalvården

Kriminalvården har tre speciellt utformade program som riktar sig till personer som är dömda för våld i nära relationer. Programmens främsta syfte är att få stopp på våldet, det vill säga att de personer som deltar i och fullföljer något av programmen inte ska återfalla i nya våldsbrott riktade mot närstående.

Behandling och vård hos Kriminalvården

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag. Fokus ligger på att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Att arbeta med våldsutövare hos Nationellt centrum för kvinnofrid

Rikskriscentrum

Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrum

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en översikt av metoder för behandling av personer som utövar våld i nära relationer. Översikten omfattar sex metoder som används eller är under utveckling i Sverige.

Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer hos Socialstyrelsen (pdf)

Personer som utövar våld i nära relationer hos Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKR har tagit fram kunskapsstöd för hur kommuner och regioner kan utveckla arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas trygghet sätts i centrum.

Insatser för våldsutövare hos SKR

”Välj att sluta” – telefonlinje för våldsutövare

"Välj att sluta” 020-555 666 är en nationell telefonlinje dit personer som utövar, eller riskerar att utöva, våld i nära relationer kan vända sig anonymt för att få hjälp till förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor kring våld kan ringa. Telefonlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum Stockholm.

Telefonlinjen Välj att sluta

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter