Samverkan

Utsatthet för våld i nära relationer är ett mångfasetterat problem, därför brukar socialtjänsten, hälso- och sjukvården och olika myndigheter behöva samverka kring den utsatta personen.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämndens insatser för en enskild person utformas och genomföras tillsammans med henne eller honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar, se 3 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf) finns föreskrifter om samverkan både för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Samverkan behövs ofta både i enskilda ärenden som rör personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som utövar våld i nära relationer och på en övergripande nivå.

I Socialstyrelsens handbok Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan man läsa om socialtjänstens ansvar att samverka på en övergripande nivå och exempel på områden som det kan vara aktuellt att samverka kring. Där beskrivs också bland annat samverkan inom socialtjänsten, mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och samverkan med andra förvaltningar eller nämnder. 

I handboken kan man även läsa om hur samverkan kan ske med andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Migrationsverket eller Skatteverket liksom med Barnahus och med ideella föreningar.

Om samverkan ska ske över en sekretessgräns är det viktigt att varje verksamhet har klart för sig vilka uppgifter de kan dela med varandra utan hinder av sekretess. Skyldigheten att samverka gäller enbart för uppgifter som inte är sekretessbelagda. Våld i nära relationer kan utgöra brottsliga handlingar och bestämmelser om när socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården utan hinder av sekretess eller tystnadsplikt får lämna uppgifter till bland annat Polismyndigheten finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och patientsäkerhetslagen (2010:659).

Olika skäl att samverka

Samverkan kan behövas av olika skäl. Det kan vara för att komma i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld samt för att ge dem det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till. Samverkan kan också behövas för att utveckla verksamheter för målgrupperna och den kan bidra till att öka kompetensen hos personalen.

Här beskrivs kortfattat områden för samverkan som är reglerad i lag eller i HSLF-FS 2022:39.

En samordnad individuell plan kan behövas

När en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda och om personen samtycker till att den upprättas. Skyldigheten att upprätta en individuell plan finns reglerad i 2 kap. 7 § SoL och 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Socialnämnd och vårdgivare bör samordna insatser

Socialnämnden ska samverka internt för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Även vårdgivare ska samverka internt för att samordna hälso- och sjukvårdsåtgärder så att de inte motverkar varandra. Om insatser inom socialnämnden eller åtgärder hos vårdgivare ges till flera i en familj ska dessa insatser eller åtgärder samordnas. Då måste behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld beaktas, se 2 kap. 9 § och 7 kap. 6 § HSLF-FS 2022:39.

Socialnämnden och vårdgivaren ska även samverka externt med andra berörda verksamheter, myndigheter och organisationer för att skapa förutsättningar för att insatserna från olika aktörer inte motverkar varandra, se 2 kap. 10 § och 7 kap. 7 § HSLF-FS 2022:39.

Socialnämnden och vårdgivaren ska bestämma var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ska ligga, se 2 kap. 11 § och 7 kap. 8 § HSLF-FS 2022:39.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2022.
Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2016.
Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn - information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.