Skyldighet att anmäla

Vissa myndigheter och yrkesverksamma som arbetar med barn är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sina verksamheter får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Enligt 14 kap. 1 § första stycket i socialtjänstlagen, SoL, är vissa myndigheter och yrkesverksamma skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sina verksamheter får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller bland annat myndigheter vars verksamheter gäller barn och unga liksom för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samma skyldighet gäller även de som arbetar i enskild verksamhet inom dessa områden och har arbetsuppgifter som gäller barn och unga. Exempel på sådana verksamheter kan vara hem för vård eller boende, HVB, och friskolor.

Ideella föreningar som genom avtal med kommunen utför insatser enligt SoL eller som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 7 kap. 1 § SoL omfattas också av anmälningsskyldigheten.

Många andra ideella föreningar omfattas inte av anmälningsskyldigheten. För dem gäller i stället en allmän rekommendation i 14 kap. 1 c § SoL att ”var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten”. Denna rekommendation gäller även allmänheten.

Det räcker med en misstanke

Det är viktigt att understryka att man som anmälare inte behöver vara säker på att barnet far illa. Det räcker att man misstänker det för att anmälningsskyldigheten och rekommendationen ska gälla. Efter en anmälan är det socialnämnden som ska utreda barnets situation och bedöma behovet av skydd och stöd.

Med anmälningsskyldigheten följer en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för nämndens utredning.

Socialnämnden kan informera om att utredning inletts

Socialnämnden får informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan att en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna sådan information till anmälaren är att socialnämnden inte bedömer att det är olämpligt.

Vid misstanke om att ett barn har utsatts för brott är det viktigt att också överväga att göra en polisanmälan.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn - information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen, 2014.
Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare, handbok. Socialstyrelsen, 2014.
Barn som far illa eller riskerar att fara illa, en vägledning. Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter