Barn till föräldrar med missbruk eller beroende

Missbruks- och beroendevården fokuserar inte bara på personerna med missbruk eller beroende utan också på deras familjer. Anhöriga, inte minst barn, kan ha behov av hjälp och stöd. Stödet kan ges via föräldrarna eller direkt till barnet.

I alla situationer där professionella möter personer med missbruk eller beroende som är föräldrar eller lever med barn, måste barns och ungas situation uppmärksammas och deras rättigheter, behov av hjälp och stöd tillgodoses.

För missbruks- och beroendevården räcker det inte att i utredning och behandling ha fokus enbart på en persons missbruk. Vården behöver också fokusera på hur missbruket har påverkat och påverkar relationerna och samvaron i personens familj. Frågor om föräldraskap och stöd till anhöriga kommer därmed naturligt in i den kartläggning, problemformulering och vårdplanering som görs kring den vuxna med missbruksproblem.

Hjälp och stöd via föräldrarna eller direkt till barnet

Vården och omsorgen kan ge stöd och hjälp till barn och unga via stöd till den förälder som har ett missbruksproblem eller till båda föräldrarna. Det kan bland annat vara i form av föräldrastöd. Det kan också behövas stöd direkt till barnet – och ibland skydd. Stöd kan behövas även om barnet eller den unga inte bor hos eller har umgänge med den förälder som har missbruksproblem.

Att växa upp med missbruk eller beroende i familjen innebär ofta en tung situation i vardagen för barn och unga och medför dessutom en ökad risk för olika problem i framtiden. Det kan också ge påtagliga konsekvenser för barns och ungas hälsa, utveckling och vardag här och nu, i familjen och i förskola eller skola. Om familjen har ett välfungerande samspel kan det förebygga att barnet inte utvecklar problem, såväl under uppväxten som senare i livet.

Föräldrarna är viktiga för stödet till barnet

Utredaren eller behandlaren inom missbruks- och beroendevården har en viktig roll i att stödja och uppmuntra föräldern med missbruksproblem att klara av att vara motiverad och låta barnet få hjälp. Det är viktigt att diskutera och reflektera tillsammans med föräldern med missbruksproblem om vad barnet behöver, vad föräldern själv kan göra och vem man kan samarbeta med, till exempel skolan.

Om barnet ska få någon form av professionellt stöd, behöver det förälderns genuina tillåtelse att delta. Föräldern med missbruksproblem behöver förmedla till barnet att det får berätta hur det är och har varit, uttrycka känslor och ta till sig ny kunskap.

Ett hinder för en förälder att låta barnet få stöd är ofta att hon eller han är orolig för vad barnet ska berätta. Behandlaren kan hjälpa föräldern att sätta ord på dessa frågor och dilemman för att minska motstånd, ångest och oro och därmed ge barnet tillåtelse att tala om det som varit svårt.

Åldersanpassad information till barnet

Barnet behöver konkret och åldersanpassad information om vad ett missbruksproblem är, hur det påverkar familjen och föräldrarna och vad som sker i familjen.

Barn kan behöva få förklaringar till vad föräldern med missbruksproblem går igenom och både barnet och föräldern kan behöva inges hopp om att det kan bli bättre i familjen. Barnet kan behöva stöd i form av enskilda stödsamtal för information och bearbetning, att delta i en stödförening eller mer omfattande stöd och hjälp, kanske skydd.

Särskilt utsatt situation för barnet

Att växa upp med en ensamstående förälder med missbruk, eller om båda vuxna i familjen har ett problematiskt bruk eller missbruk, gör barnets situation särskilt utsatt.

Barnet behöver så långt som möjligt skyddas från att bevittna missbruk. Det kan vara skrämmande, särskilt för ett litet barn, att en berusad förälder förändras i sitt beteende.

Det kan förekomma våld i de familjer där någon har ett missbruk. Det kan både handla om att barn och unga utsätts för att uppleva våld mellan föräldrarna och att de själva blir utsatta för våld. Sådana upplevelser kan ge en traumatisering. Det kan i sig innebära ohälsa på både kort och längre sikt och försämrade möjligheter att hantera en svår familjevardag.

Missbruk i familjen är en av de vanligare orsakerna till att barn och unga blir placerade utanför hemmet. Minst en tredjedel av barn och unga som socialtjänsten placerat utanför hemmet kommer från familjer med någon form av missbruk.

Anmälan om att barn far illa

Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd från socialtjänsten. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret, men barn och unga som far illa är också ett gemensamt samhällsansvar. För att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar finns en anmälnings- och uppgiftsskyldighet för många yrkesgrupper. Det finns givetvis också en möjlighet för föräldrar och unga över 15 år att själva ansöka om stöd och hjälp av socialtjänsten.

​Information hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka ger information om anhörigas situation och stöd till anhöriga.

Fakta om anhörigstöd – Nka

Barn som anhöriga – Nka

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.