Förskola och skola – barn som anhöriga

En fungerande vardag i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor för barn med svårigheter i hemmet. Personal i förskola och skola har en viktig uppgift i att uppmärksamma om barn och unga på olika sätt visar tecken på att inte må bra, är oroliga eller har svårt att koncentrera sig.

När det uppstår situationer i familjen som rubbar rytmen, rutinerna och tryggheten är det viktigt att någon del av vardagen ger struktur och fungerar som vanligt för barn och unga. Goda skolresultat är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns och ungas möjligheter att lyckas och må bra trots svårigheter. Även kamratrelationerna och relationerna till andra vuxna inom förskola och skola är betydelsefulla för barn och unga som har problem hemma.

Det är ofrånkomligt att oro för föräldrars svårigheter och situationen hemma riskerar att påverka barns möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet. När elever har koncentrationssvårigheter eller stor skolfrånvaro behöver skolan vara medveten om att det kan handla om allvarlig sjukdom, missbruk eller andra svårigheter hos någon i familjen som barnet känner oro och ansvar för. Att visa omsorg och intresse och våga fråga hur det är kan bli öppningen till att barnet eller den unge berättar. Att personal i förskolan eller skolan känner till problemen är en förutsättning för att kunna ge det särskilda stöd som kan behövas.

Stöd från förskola och skola

Det är inte förskolans och skolans uppdrag att arbeta med föräldrars svårigheter. Förskola och skola kan inom ramen för sitt uppdrag ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande för barnen.

Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre när det finns allvarliga svårigheter i familjen. Socialstyrelsen har i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, tagit fram ett fortbildningsmaterial för förskolan om barn som anhöriga.

Fortbildningsmaterialet Förskolan är livsviktig för barn som anhöriga – Nka

Elever som har föräldrar med allvarliga svårigheter får sämre skolresultat i dubbelt så stor utsträckning som andra barn. Skolan har ansvar för att alla barn ska klara kunskapsmålen. Ett sätt att motverka det är att erbjuda hjälp med läxläsningen. Barn som är unga omsorgsgivare stannar ibland hemma för att ta ansvar för någon i familjen. Skolan behöver uppmärksamma att det kan vara en orsak till skolfrånvaro.

Filmade föreläsningar om barn som anhöriga och förskolan

Ersta Vändpunkten, en del av Ersta diakoni, erbjuder olika former av korta föreläsningar på området anhöriga till alkohol- och drogberoende:

  • Att vilja men inte kunna – om föräldraskap, alkohol och kognition
  • Vändpunktens projekt i förskolan
  • Missbrukande förälder med barn i förskolan

Föreläsningar om barn som anhöriga och förskolan – Nka

Stöd från elevhälsan 

Elevhälsan är en viktig resurs för elever som har allvarliga svårigheter i hemmet. Det som elevhälsan kan bidra med är att i samband med hälsosamtal ställa frågor om eventuell oro för någon i familjen, ge stöd, delta i planering av information och stöd tillsammans med elev, föräldrar och pedagoger, bidra med sin kompetens i fortbildning för övrig skolpersonal med mera.

Socialstyrelsen har medverkat i Skolverkets fortbildningssatsning för elevhälsan och i samarbete med Skolverket tagit fram ett webbaserat fortbildningspaket för skolpersonal om barn som anhöriga, deras behov samt skolans uppgift.

Fortbildningspaketet Elever som har det svårt hemma – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter