Socialtjänsten – barn som anhöriga

Många delar av socialtjänsten kommer direkt eller indirekt i kontakt med barn som lever i familjer där vuxna har allvarliga svårigheter av något slag. En ökad samordning och samverkan inom socialtjänsten kan bättre tillgodose dessa barns och familjers behov.

Föräldrar med allvarliga svårigheter kan uppmärksammas inom missbruks- och beroendeenheter, enheter som arbetar med vuxna med psykisk ohälsa, LSS-handläggare, enheter för ekonomiskt bistånd, enheter som möter våldsutsatta och våldsutövare, familjerättsenheter med flera. I dessa sammanhang måste barns behov och föräldrars behov av stöd i sitt föräldraskap uppmärksammas. Ett nära samarbete med socialtjänstens barn- och ungdomsvård kan behövas.

Barn är omsorgsgivare

Barn och unga tar ofta stort ansvar när det finns allvarliga svårigheter i familjen. I svåra situationer kan det kännas stärkande för barn att få bidra. I vissa fall har dock barn och unga en orimlig börda och familjen behöver få avlastning så att ansvaret för hushåll, syskon och omsorg om föräldrar inte vilar på barn. Det faktum att barn kan vara unga omsorgsgivare behöver uppmärksammas i socialtjänstens alla verksamheter.

Det pågår ett utvecklingsarbete i många kommuner för ett mer familjeorienterat och samordnat arbetssätt i familjer där en vuxen har ett missbruk.

Familjeorienterat arbetssätt – Kunskapsguiden

Den bestämmelse i socialtjänstlagen som tydliggör ansvaret för stöd till anhöriga (5 kap 10 § SoL) är formulerad på ett sådant sätt att den inte uttryckligen inkluderar barn, eftersom den rör stöd till den som vårdar en anhörig. Många barn är i praktiken ändå omsorgsgivare. Det finns goda möjligheter att inkludera barn i kommunens anhörigstöd även utifrån de bestämmelser som rör stödet till barn för en trygg uppväxt. Många kommuner gör det också i allt större utsträckning.

""

Poddar om barn som anhöriga

Hur kan föräldrar med beroende eller psykisk ohälsa stöttas redan när barnet är i spädbarnsåldern? Vilket stöd behöver barn vars föräldrar dör genom självmord? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Anhörigperspektiv är ett förhållningssätt som behöver genomsyra socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger bättre förutsättningar för verksamheterna att ge rätt insatser eller vård till den enskilde, det främjar anhörigas och enskildas hälsa och är kostnadsbesparande för samhället.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.