Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Barnets bästa och rätt till delaktighet. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården(pdf)

Kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barns behov i centrum (BBIC)

Arbetssättet utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Bedöma barns mognad för delaktighet(pdf)

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Det handlar jättemycket om tillit – ungas röster om kontakten med socialtjänsten(pdf)

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet Att samtala med barn.

Utgiven av: Maskrosbarn
Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handbok från Socialstyrelsen som beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar Socialstyrelsens mer generella handböcker för socialtjänsten. Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – handbok(pdf)

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Handboken kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Interkulturellt socialt arbete(pdf)

Rapporten visar hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig individ- och familjeomsorg och ger förslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Kallelser till barn i socialtjänsten – stödmaterial och exempel(pdf)

Materialet går igenom sådant som kan vara bra att reflektera kring när man ska välkomna barnet till ett möte. Exempelvis vilken betydelse det kan ha för ett barn att få en egen kallelse, kallelsens innehåll och olika former av kallelser. Det innehåller även exempel på hur en kallelse kan se ut.

Utgiven av: Socialstyrelsen
LVU – handbok för socialtjänsten(pdf)

Socialstyrelsens handbok för LVU ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga inte kan få behövlig vård på frivillig väg. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Nationell kartläggning av barnhälsovården – En jämlik och tillgänglig barnhälsovård(pdf)

Kartläggning som riktar sig till alla aktörer inom barnhälsovården (BHV) – såväl yrkesverksamma som beslutsfattare – på nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att ge utgångspunkter för fortsatt diskussion om en hur en jämlik och tillgänglig BHV kan utvecklas. Kartläggningen bygger på två enkätundersökningar med regionerna genomförda i början av 2020.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter