Förskolans och skolans ansvar

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmet främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Förskolans uppdrag

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skollag kap 8, paragraf 2).

Mer om förskolans uppdrag

Verksamheten ska anpassas till alla barn

Förskolan har stora möjligheter att tidigt se vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och verksamheten ska anpassas till alla barn. Barn som behöver mer stöd eller stimulans ska få ett detta utformat efter sina egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Det är rektor som har ansvar för att utbildningen utformas så att barn får det stöd de behöver.

Förskolan ska samarbeta med hemmet för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Skolans uppdrag

Skolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Mer om skolans uppdrag

Elever ska få extra anpassningar och särskilt stöd vid behov

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är den som ska se till att man gör en sådan utredning och som sedan beslutar om särskilt stöd.

Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram.

Skolan ska ha rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd

Rektorn ansvarar för att skolan har rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Rektor ansvarar också för att samråda med elevhälsans personal i allt arbete som kan behöva detta.

Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd – Skolverket

Läsa-skriva-räkna-garantin ska ge tidigt stöd

Läsa-skriva-räkna-garantin är bestämmelser i Skollagen som syftar till att elever tidigt i förskoleklass och lågstadiet ska få det stöd de har behov av.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser – Skolverket

Skolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande

Elevers utveckling och lärande ska främjas i skolan och för att kunna uppnå detta behöver skolan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Detta arbete sker på individ, grupp- och organisationsnivå och är en del av skolans verksamhet som behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Främjande arbete: stärka barns välbefinnande

Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att bibehålla och stärka barns och elevers välbefinnande. Det bör utgå från salutogena, tvärvetenskapliga och systemteoretiska perspektiv och bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan exempelvis handla om ett gott skolklimat och en god lärandemiljö.

Förebyggande arbete: stärka skyddsfaktorer

Det förebyggande arbetet i skolan handlar om att stärka skyddsfaktorer. Arbetet utgår från kunskapen om vad som leder till svårigheter att nå utbildningens mål. Förebyggande arbete kan t ex vara att utveckla goda relationer mellan hem och skola samt att identifiera sårbara grupper exempelvis elever med hög olovlig frånvaro.

Åtgärdande arbete: stödjande insatser

Skolan kan även behöva arbeta med åtgärdande insatser för att ge stöd. Tidig upptäckt och tidiga insatser är framgångsfaktorer i det åtgärdande arbetet. Åtgärdande arbete kan exempelvis vara insatser som särskilt stöd, stödjande samtal med elever och kris- och konflikthantering.

Det åtgärdande arbetet kan ge viktiga erfarenheter och vara vägledande även för det främjande och förebyggande arbetet framåt.

Hälsofrämjande skolutveckling – Skolverket

Elevhälsan ger hälsofrämjande och förebyggande insatser

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utvecklings mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete sker i samverkan med skolans övriga personal.

Vägledning för elevhälsan – Skolverket

Skolan ska samverka med andra aktörer vid behov

Barn och unga kan behöva insatser från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, för att få sina behov tillgodosedda. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Lagstiftningen som gäller för skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården innehåller bestämmelser om samverkan.

Barnets behov avgör vilka som samverkar och hur

Det är barnets behov av insatser som avgör vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt. Insatserna bör vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv. Det är viktigt att barn, elever och dess vårdnadshavare är delaktiga. Hänsyn behöver tas till reglerna om tystnadsplikt i skollagen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Förskolan och skolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Alla som arbetar inom förskola och skola är skyldiga att anmäla till socialnämnden om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. Det är reglerat i skollagen och i socialtjänstlagen.

Skolans ansvar för barn som far illa – Skolverket

Särskild samverkan runt placerade barn

Placerade barn löper större risk för fysisk och psykisk ohälsa än genomsnittet. När ett barn eller elev byter förskola, skola eller skolform riskerar viktig information att gå förlorad. Barn och elever i behov av stöd riskerar därmed att påverkas negativt av övergångar.

Samverkan mellan ansvariga aktörer, som socialtjänst, förskola eller skola samt boende där barnet är placerat, är viktig för att skapa förutsättningar för fungerande övergångar.

Obruten skolgång för placerade barn – Skolverket

När en elev byter skola kan den skola som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Den nya skolan ska få de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven.

Överlämning vid skolbyte – Skolverket

Vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Den vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.