Förutsättningar för samverkan

För barn och unga som far illa, eller som riskerar att fara illa, krävs rätt stöd så tidigt som möjligt. Barnets behov av insatser styr vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn.

Barn och unga som far illa, eller som riskerar att fara illa, kan behöva insatser från flera olika verksamheter samtidigt för att få sina behov tillgodosedda. För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov. Därför behöver hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan samverka kring barnet eller den unge.

Barnets behov styr samverkan

Barnets eller den unges behov av insatser avgör vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt. För en del barn är stöd och insatser från en verksamhet tillräckligt. Andra barn kan behöva insatser från olika verksamheter. Exempelvis kan ett barn behöva insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänstens individ- och familjeomsorg och elevhälsan samtidigt.

Aktörernas uppdrag och ansvar

De olika aktörernas uppdrag och juridiska ansvar ser olika ut men ytterst handlar det om att tillsammans tillgodose barnets behov. För att samverkan ska fungera behöver aktörerna ha kunskap om varandras uppdrag och ansvar.

Ledningen och de professionella ansvarar för samverkan

Verksamhetsledningen och de professionella ansvarar för att de olika aktörerna samverkar kring barnet. Genom ledningssystem, rutiner och avtal kan de se till att få en fungerande struktur för samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän. I de situationer där lagstiftning om samverkan saknas är ledningssystem, rutiner och avtal särskilt viktigt.

Ledningen och de professionella behöver identifiera behovet av samverkan med andra aktörer under hela processen, från att man upptäcker ett barns behov av insatser fram tills man inom respektive verksamhet följer upp insatserna.

Delaktiga barn och föräldrar ger bättre resultat

Barnet och dess föräldrar behöver ses som medaktörer under hela processen och vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av stöd och insatser.

Barn och föräldrar har rätt att vara delaktiga på grund av lagstöd och etiska principer. Dessutom blir resultaten bättre om de varit delaktiga under processen. Barn- och föräldramedverkan bidrar också till att bygga upp en effektiv samverkansstruktur.

Styrning, struktur och samsyn – förutsättningar för samverkan

För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Dessa tre komponenter kan brytas ner i ett antal delområden som är grundläggande förutsättningar för god samverkan.

Styrning – organisering av samverkan

En väl fungerande samverkan är organiserad och har en tydlig styrning på alla nivåer. Ledningen behöver legitimera och förankra samverkan på lägre nivåer, formulera mål för samverkan och efterfråga resultat av samverkan. I styrningen ingår också att förtydliga verksamhetens uppdrag och att göra regelverken tydliga.

Verksamhetsansvariga kan även behöva utveckla regelverken så att de blir kompatibla med lagstiftningen.

Om man utvecklar samverkan tillsammans med ett systematiskt arbetssätt blir resultatet snabbare och tydligare för barnen. Ett systematiskt arbetssätt innebär att först definiera ett problemområde och en målgrupp, därefter formulera tydliga mål och att slutligen följa upp målen.

Struktur – system för samverkan

En framgångsrik samverkan kräver struktur i form av tydlig arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Skriftliga avtal mellan huvudmännen är ett sätt att stödja verksamheten och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur. Avtalen kan handla om fördelning av ansvar mellan verksamheterna, mål för samverkan, definition av målgrupper, systematisk uppföljning och utvärdering.

Avtal och överenskommelser

Samsyn – gemensam uppfattning av barnets behov

Samsyn handlar om att de olika aktörerna har en gemensam värdegrund, och kännedom om varandras uppdrag och kompetens. De behöver också ha gemensam kunskap om barnets behov och om vilka insatser barnet kan behöva. Evidensbaserade metoder, insatser och bedömningsinstrument kan vara ett sätt för verksamheterna att uppnå en samsyn kring behov och lämpliga insatser.

Gemensamma utrednings- och dokumentationssystem underlättar och stödjer samverkan mellan verksamheterna. Även gemensamma begrepp underlättar samverkan, liksom en gemensam kunskapsbas om risk- och skyddsfaktorer.​​​

Vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Den vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter