Socialtjänstens ansvar

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Socialnämnden är den politiska ledning som har ansvar för kommunernas verksamhet enligt socialtjänstlagen. Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Insatser ska utformas med barnet och vårdnadshavarna

Socialnämndens insatser bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja.

Socialnämnden ska verka för goda uppväxtförhållanden

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar. Socialnämnden ska också aktivt arbeta för att förebygga och motverka olika slag av missbruk bland barn och unga.

Socialnämnden ska tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.

Nämnden ska särskilt följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. I nära samarbete med hemmen ska nämnden se till att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Nämnden ska också se till att den unge får vård och fostran utanför det egna hemmet, om den unges bästa motiverar det.

Socialnämnden ska arbeta förebyggande

Förebyggande arbete har en central betydelse i socialnämndens arbete för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former av rådgivning och stöd kan erbjudas inom ramen för det förebyggande arbetet.

Socialnämnden ska hjälpa barn och unga i utsatta situationer

Socialnämnden ansvarar också för stöd- och hjälpinsatser till barn och ungdomar i utsatta situationer.

Socialnämnden ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård har upphört. Socialnämnden ska också tillgodose behov av stöd och hjälp efter ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.

Socialtjänsten behöver ofta samverka med andra aktörer

Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan.

Myndigheter har enligt förvaltningslagen en generell skyldighet att inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter, i den mån det finns resurser. Det finns också krav på samverkan i regelverket för socialtjänsten. Här kan du läsa om några av dessa bestämmelser.

Vid behov ska socialnämnden samverka med andra

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne, och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.

Om barn far illa eller riskerar att fara illa har socialnämnden en skyldighet samverka med samhällsorgan, organisationer och andra berörda aktörer. Socialnämnden ska aktivt verka för att samverkan mellan de berörda aktörerna kommer till stånd. Bestämmelsen gäller både vid individärenden och vid övergripande frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Särskilda överenskommelser om samarbete mellan region och kommun

Kommuner och regioner är skyldiga att ingå överenskommelser om samarbete i vissa frågor. Det gäller bland annat i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Samordnad individuell plan för hälso- och sjukvårds- och kommuninsatser

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan, ofta kallad samordnad individuell plan, SIP.

Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till det. Planen ska beskriva

  • vilka insatser barnet eller den unge behöver
  • vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för
  • vilka åtgärder som någon annan än regionen eller kommunen vidtar
  • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Den vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter