Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Samverkan kring barn och unga. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling(pdf)

I foldern finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Tanken är att materialet ska inspirera till delaktighet i att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Stöd, handböcker och annat material hittas här för anmälningsskyldiga och andra anmälare vid kännedom eller misstanke om att barn far illa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – alla över 18 år, vuxna och äldre

Kunskapsstödet beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – barn och unga 0 -18 år

Handboken är ett stöd i arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel(pdf)

Alla som i sin profession samtalar med barn kan komma att samtala om sexuella övergrepp och människohandel eller annan exploatering. Därför behöver man ha beredskap och vara förberedd för att hantera frågan när och om den blir aktuell.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående(pdf)

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Kunskapsstödet vänder sig till personal inom socialtjänsten som arbetar med barn i familjehem.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten(pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen syftar till att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och anhöriga som tolkar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård(pdf)

Kartläggning i vilken utsträckning barn och andra anhöriga används för att kommunicera med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten visar att samtliga undersökta verksamheter använder minderåriga barn och andra anhöriga istället för tolk i vissa situationer.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnavårdskarriärer – en studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård(pdf)

Barnavårdskarriärer redovisar några resultat och slutsatser från en studie av 20 individer som under uppväxten varit föremål för omfattande interventioner från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter