Om tidiga och samordnade insatser

Tidiga och samordnade insatser (TSI) är ett paraplybegrepp för strukturerad samverkan i förebyggande arbete. Det betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst går ihop och erbjuder tidiga insatser, med ett helhetsperspektiv på barns och familjers behov.

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver bli bättre på att samordna sitt stöd till barn och unga.

Vad är tidiga och samordnade insatser?

Tidiga och samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans för att skapa en helhet för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Alla barn och unga ska kunna få hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. Gemensamt är tre viktiga komponenter:

T som i tidiga

Tid är viktigt. Det handlar både om att upptäcka i tidig ålder och i ett tidigt skede i en ogynnsam utveckling. Kunskaper om risk- och skyddsfaktorer är ett stöd för att kunna identifiera tecken på att ett barn eller ung person riskerar en ogynnsam utveckling.

S som i samordnade

Samordning syftar till att organisera insatser från flera verksamheter till en väl fungerande helhet utifrån barnets, den unges och vårdnadshavares behov. Grunden är den samlade kompetensen hos yrkesverksamma med olika kompetens som identifierar behov, men också kommer fram till vilken verksamhet som bäst kan tillgodose det.

I som i insatser

Det handlar om att erbjuda insatser som motverkar riskfaktorer och stärker skyddsfaktorier. Insatser kan ges på individ- eller gruppnivå.

Bild på TSI-boken

TSI-boken – ett stöd i arbetet (pdf)

TSI-boken är skriven för dig som är strateg, samordnare eller på annat sätt yrkesverksam i verksamheter som arbetar med barn och unga. Den är avsedd att ge ett nära och praktiskt stöd till de som vill starta eller förbättra ett pågående arbete med att erbjuda barn och unga tidiga och samordnade insatser.

TSI faktablad till chefer och beslutsfattare

Hjälp gärna till att sprida till politker, chefer och beslutsfattare:

TSI – Vi behöver satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och unga (pdf)

Stöd för sociala investeringar i arbetet med barn och unga

Tidiga och samordnade insatser kan ses som en social investering. Att gemensamt satsa på barn och unga i ett tidigt skede är en långsiktig investering som samhället får igen mångfalt senare.

I Socialstyrelsens och Skolverkets rapport Satsa tidigt, tänk långsiktigt! får verksamheter stöd i arbetet med att förstå ekonomiska incitament och skatta det samhällsekonomiska värdet av tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. 

Satsa tidigt – tänk långsiktigt (pdf)

Nationell satsning på TSI 2017-2023

Åren 2017-2023 drev Socialstyrelsen och Skolverket en nationell satsning för att barn och unga ska erbjudas tidiga och samordnade insatser från skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En viktig del var att följa och stödja ett 40-tal utvecklingsarbeten i landet för att kunna sprida hinder- och framgångsfaktorer till fler. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingick i arbetet.

Skottlandsmodellen, Förstärkt första linje och Hälsa, lärande och trygghet är exempel på modeller som testas. Några kommuner har särskilt fokus på att minska skolfrånvaro och sex utvecklingsarbeten fokuserar på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden.

Lista över utvecklingsarbetena inom TSI

Erfarenheterna från TSI-satsningen presenterades på en konferens med hjälp av lokala utvecklingsarbeten, forskare och andra experter i oktober 2023.

Se inspelade föreläsningar från konferensen

Filmer om tidiga och samordnade insatser för barn

Filmerna Livet är inte så lätt och Tillsammans gör vi skillnad – i tid, sätter fokus på varför det är viktigt att arbeta tillsammans och se hela bilden, om barn ska få insatser i tid och på ett samordnat sätt.

Syntolkad version av Livet är inte så lätt

Insikter från arbetet med TSI

Inom ramen för Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på TSI de senaste åren har en rad framgångsfaktorer och hinder identifierats.

Framgångsfaktorer

 • Prioritera det förebyggande arbetet.
 • Kartlägg och enas om hur problembilden ser ut lokalt eller regionalt.
 • Förankra arbetet politiskt och över mandatperioder alternativt få till stånd en bred och långsiktig politisk förankring.
 • Samordna strukturen i det förebyggande och brottsförebyggande arbetet.
 • Fastlägg strukturen för samverkansarbetet och inrätta tvärprofessionella team.
 • Förstå varandras uppdrag och bygg tillit.
 • Involvera barn, unga och vårdnadshavare i utvecklingsarbetet.
 • Inför samma modell i alla kommuner i länet och involvera privata vårdgivare och enskilda huvudmän.
 • Gå stegvis fram och följ upp, innan arbetet skalas upp.
 • Efterfråga uppföljning av resultat för barn och unga.

Hinder

 • Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och samordning.
 • Organisatoriska glapp och otydliga krav på samverkan.
 • Det saknas lagstöd för gemensam uppföljning på individnivå.

Webbinarier om tidiga och samordnade insatser

Se webbinarier som Socialstyrelsen och Skolverket har hållit inom olika teman kopplade till TSI.

Webbinarier om TSI

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.