Webbinarier om TSI

Här hittar du webbinarier som Socialstyrelsen och Skolverket har hållit inom olika teman kopplade till TSI.

Samtal om TSI-boken

I ett fördjupande samtal utifrån TSI-boken får du inspiration och konkreta tips om hur skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra verksamheter som möter barn och unga tillsammans kan bygga långsiktiga samarbeten, som förebygger att barn far illa och ger ett mer samordnat stöd.

Samverkan för att förebygga skolfrånvaro hos barn och unga – fokus på uppföljning

Webbinariet handlar om hur uppföljning av tvärprofessionellt samverkansarbete kan bidra till att öka närvaron i skolan. Inspelat i april 2024.

Sociala investeringar − så vinner alla på tidiga insatser till barn och unga

Webbinariet handlar om hur man gör för att prioritera det förebyggande arbetet och investerar i barn och unga. Vilka fallgropar och framgångsfaktorer finns? Tomas Bokström från RISE berättar om sociala investeringar och att prioritera tidiga och samordnade insatser, och lyfter både möjligheter och utmaningar. Inspelat i december 2023.

Starta och arbeta med skolsociala team

Webbinariet handlar om skolsociala team, ett arbetssätt för skolan och socialtjänsten att gemensamt förebygga skolfrånvaro och ge elever med ogynnsam utveckling stöd i ett tidigt skede. 

Barn som anhöriga − en grupp att uppmärksamma tidigt

Webbinariet handlar om tidiga och samordnade insatser till barn och unga som har föräldrar med till exempel psykisk ohälsa, missbruk eller allvarlig sjukdom. Du får kunskap om barn som anhöriga och exempel från ett utvecklingsarbete om hur man i praktiken kan arbeta för att barn och unga tidigt får stöd. Inspelat i april 2023. 

Tidiga insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Webbinariet handlar om arbetet med tidiga insatser till barn med psykisk ohälsa. En specialistläkare presenterar information om hur vi kan främja psykiskt välbefinnande hos barn och unga, och Mariestads kommun ger exempel från ett utvecklingsarbete om hur man kan arbeta för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd. Inspelat i januari 2023.

Samverkan kring skolan i utsatta områden

Webbinariet handlar om hur skola, vård och socialtjänst kan samverka med fokus på skolan i utsatta områden. Aktuell forskning och exempel från praktiken presenteras. Inspelat i november 2022.

Skottlandsmodellen

Webbinariet handlar om Skottlandsmodellen, GIRFEC, och hur den anpassas för arbete i Sverige. En stor del tillägnas forskningsprojektet Connected Children, som följer implementeringen på några platser i landet. Inspelat i september 2022.

Hur kan insatser till barn och unga bli mer jämställda och jämlika?

Webbinariet handlar om hur verksamheter i samverkan kan verka för jämställda och jämlika insatser. Vad säger forskningen och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå dit? Inspelat i juni 2022.

Tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

I det här webbinariet berättar vi hur man kan arbeta förebyggande och i samverkan med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Inspelat i december 2021.

Tillit – en förutsättning för samordnade insatser

Webbinariet handlar om vikten av att det finns och skapas tillit när vi utvecklar för att erbjuda tidiga insatser – både mellan professionella och gentemot medborgarna. Inspelat i november 2021.

Barns delaktighet i strategiskt arbete

Webbinariet ger förslag på hur vi kan använda barns och ungas delaktighet när vi utformar insatser, samverkar och organiserar vårt stöd. Inspelat i september 2021.

SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

Webbinariet presenterar SOFIA-studien som är en svensk longitudinell studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. Studien undersöker hur svårigheter tidigt i livet kan hänga ihop med problem på flera områden längre fram i livet och är viktig när vi vill hitta bättre sätt att hjälpa barn och familjer tidigt och samordnat. Inspelat i oktober 2021.

Barn som möter funktionshinder

Webbinariet ger råd om hur skolan, socialtjänsten och vården kan arbeta tillsammans för barn och unga som möter funktionshinder. Inspelat i maj 2021.

Om barns ojämlika levnadsvillkor

En webbinarieserie om hur socioekonomiska förutsättningar påverkar barns och ungas levnadsvillkor. Hur vi kan arbeta tillsammans för att minska skillnader?

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 1

Araby familjecenter i Växjö berättar om sitt arbete med utökade hembesök i ett område med socioekonomiska utmaningar. 

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 2

Borlänge kommun berättar om sitt utvecklingsarbete för att uppnå tidiga och samordnade insatser för alla barn och unga i ett område med socioekonomiska utmaningar. 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.