Förstärkt första linje – psykisk ohälsa

Första linjen är verksamheter som tar emot barn och unga med tidiga tecken på psykiska besvär och psykiatriska tillstånd av lindrig till måttlig grad, oavsett orsak. Fokus är på insatserna, inte på vilken aktör som genomför dem eller hur arbetet är organiserat.

En del regioner och kommuner förstärker sitt arbete med första linjen för att uppnå tidiga, samordnade insatser för barn och unga, ofta genom samverkan i tvärprofessionella team.

En förstärkt första linje kan ha olika verksamheter som bas. Det kan vara primärvården som förstärks med fler kompetenser, men det kan också vara skolan och elevhälsan.

Läs om exempel på förstärkt första linje:

Elevhälsobaserad modell

Den elevhälsobaserade modellen innebär att verksamheterna arbetar med skolan som bas och att insatser erbjuds där. Att barnet slipper förflytta sig och kompetensen istället kommer till barnet ökar möjligheterna för barn att själva söka hjälp, menar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ligger bakom modellen.

Arbetssättet har testats i tio kommuner och anslutande regioner och sedan utvärderats. Resultaten är framtagna av forskare på Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SKR.

Skolbaserad samverkan för barns och ungas psykiska hälsa – lärdomar från praktiken – Folkhälsomyndigheten

Faktablad om skolbaserad samverkan – Folkhälsomyndigheten

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Socialstyrelsen och SKR

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.