Dokumentation, journalföring och sekretess

Skolans dokumentation används bland annat för att följa upp elevers kunskapsutveckling, informera elever och vårdnadshavare om hur det går för eleven i skolan och för att utvärdera verksamheten. Elevhälsans medicinska insats har särskilda krav på dokumentation.

Skolan dokumenterar av olika skäl. Skolor använder ofta dokumentation i samarbetet med vårdnadshavare. Genom att få ta del av skolans dokumentation kan elever och vårdnadshavare få ökade möjligheter till dialog och inflytande. Dokumentation underlättar också samverkan vid övergångar, när elever byter lärare eller skola.

Skolan dokumenterar också för att få underlag till utvärderingar och uppföljningar, till exempel i samband med det systematiska kvalitetsarbetet.

Begränsade krav på dokumentation 

Det finns begränsade lagkrav på att dokumentera i skolan. Det beror på att endast en liten del av verksamheten går ut på att handlägga ärenden. Några exempel på handläggning av ärenden där det krävs dokumentation är åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, disciplinära åtgärder och elever skriftliga individuella utvecklingsplaner. Vid beslut i bland annat dessa ärenden finns krav på dokumentation enligt skollagen och förvaltningslagen. 

Exempel på dokumentation i elevhälsoarbetet

Utöver exemplen ovan finns bland annat krav på dokumentation i arbetet med 

Hantera personuppgifter vid dokumentation 

All behandling av personuppgifter ska ske med stöd av lag. Varken skolans huvudman eller skolans verksamheter får hämta in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Uppgifter om elevers personliga förhållanden är särskilt skyddsvärda. För att skydda eleven är det viktigaste att hantera personuppgifter på ett säkert sätt vare sig de finns digitalt eller på papper.

Skolans diarium med allmänna handlingar är offentligt. Men där finns också skyddade personuppgifter och information om känsliga personliga förhållanden. Därför behöver skolan alltid göra en sekretessprövning innan de lämnar ut handlingar.

För att hanteringen av skyddade personuppgifter ska vara säker bygger den på

  • tydliga rutiner för hur personalen ska hantera skyddade personuppgifter
  • begränsad tillgång till skyddade personuppgifter
  • säkra digitala system
  • säkert utbyte av information mellan kommuner.

Skolans arbete med barn och unga som har skyddad identitet – Skolverket

Dataskydd inom förskola och skola – Integritetsskyddsmyndigheten

Dataskydd inom hälso- och sjukvård – Integritetsskyddsmyndigheten

Dokumentation inom elevhälsans medicinska insats 

Det finns särskilda bestämmelser om dokumentation som gäller för elevhälsans medicinska insats. Inom elevhälsans medicinska insats ska till exempel den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen föra patientjournal

Dokumentation inom elevhälsans medicinska insats ska göras enligt bestämmelserna i patientdatalagen, som kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter