Medicinsk insats

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Den medicinska insatsen ansvarar bland annat för elevers hälsobesök och bidrar med medicinsk kunskap i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. Huvudmannen har möjlighet att anställa annan legitimerad personal som kan ge medicinska insatser, till exempel logoped eller fysioterapeut.

Exempel på uppgifter för den medicinska insatsen 

Elevhälsans medicinska insats ansvarar bland annat för

Eleverna kan även uppsöka elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser. 

Exempel på arbetsuppgifter för den medicinska insatsen kan vara att

 • bidra med medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet
 • i samverkan med lärare, elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta med pedagogiskt inriktade insatser för att främja elevers hälsa och stödja utveckling mot utbildningens mål, till exempel genom kunskaper om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till hälsa
 • vid hälsobesök, eller genom annat arbete, tidigt identifiera svårigheter eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • bevaka elevers vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas vid behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda vaccinationsprogram och rekommendationer
 • bidra med medicinsk kompetens vid yrkesvägledning och utbildning på arbetsplats, utföra medicinska kontroller som krävs för vissa utbildningar och samarbeta med studie- och yrkesvägledare
 • samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • delta i utredningar inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola eller inför beslut om behov av särskilt stöd
 • bidra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet genom att till exempel sammanställa aggregerad och avidentifierad information från samtal vid elevernas hälsobesök.

Elevhälsans läkare, legitimerade sjuksköterska och psykolog är skyldig att föra patientjournal när de ger hälso- och sjukvård till en elev. 

När utför elevhälsan hälso- och sjukvård?

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar både

 • sjukdoms- och skadeförebyggande åtgärder
 • egentlig sjukvård.

Den som i sin yrkesroll utför hälso- och sjukvård är skyldig att följa de bestämmelser som gäller på hälso- och sjukvårdens område. I kapitel 6 i patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Där framgår bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge sakkunnig och omsorgsfull vård och att arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Till hälso- och sjukvårdspersonalen räknas den som

 • har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården
 • är verksam vid sjukhus eller andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter
 • biträder en legitimerad yrkesutövare vid hälso- och sjukvård av patienter.

Inom elevhälsan är insatser av en legitimerad skolläkare, skolsköterska och psykolog som riktar sig till enskilda elever i regel hälso- och sjukvård. Exempel på detta är

 • undersökningar av en elevs syn och hörsel
 • vaccinationer
 • enskilda hälsosamtal med en elev.

Elevhälsans personal har många gemensamma uppgifter

Elevhälsans personal och professioner har många gemensamma uppgifter i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Dessa uppgifter fordrar ofta en hög grad av samverkan. Utöver gemensamma uppgifter ansvarar varje insats även för egna arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter