Huvudman och vårdgivare

Skolans huvudman har ett övergripande ansvar för att elevhälsans arbete uppfyller kraven i lagar och föreskrifter. Huvudmannen har också ansvar som vårdgivare.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

Om huvudmannen bedriver elevhälsans medicinska insats i egen regi har huvudmannen även ansvar som vårdgivare. Då finns skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vem som har ansvar som vårdgivare beror på vilken driftsform huvudmannen har valt för elevhälsan. 

Huvudmannens ansvar för skolan 

Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Huvudmannen ska fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och ta hänsyn till behov på olika skolor. I ansvaret ingår att det finns lokaler och utrustning för att kunna uppfylla syftet med verksamheten och att verksamheten har tillräckligt med kompetens. 

Huvudmannens ansvar för elevhälsan 

Huvudmannen ansvarar för att elever har tillgång till elevhälsa i den omfattning som de har rätt till enligt skollagen. Det är också huvudmannen som avgör exempelvis hur mycket personal som ska finnas inom elevhälsan, vilken kompetens som behövs utifrån de krav som skollagen ställer och hur ofta olika personalkategorier behöver vara på plats i skolan. Bedömningen ska göras utifrån de lokala behoven.

I huvudmannens ansvar ingår också att se till att elevhälsans arbete uppfyller skollagens krav på kvalitet och likvärdighet. Vidare ingår det även i huvudmannens ansvar att också se till att elevhälsans arbete uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på kvalitet.

Skolans huvudman ansvarar bland annat för att det finns rutiner för

Huvudmannen utser skolchef

Enligt skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är att tillsammans med huvudmannen se till att verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller för utbildningen.

I uppdraget ingår att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom hela organisationen genom det systematiska kvalitetsarbetet .

Skolchefen – Skolverket

Huvudmannen ska också stödja skolan i kvalitetsarbetet och se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på samtliga skolor i organisationen. 

Vårdgivare för elevhälsans medicinska insats 

Inom ramen för elevhälsans medicinska insats bedriver huvudmannen hälso- och sjukvård. Den som bedriver hälso- och sjukvård är enligt lagens mening vårdgivare, och med det följer vissa skyldigheter.

Skolans huvudman, tillika vårdgivaren, ska med stöd av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetens ledningssystem planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Vårdgivaransvaret beror på vilken driftsform huvudmannen väljer för elevhälsan.

Entreprenad och samverkan – Skolverket

Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivaren ansvarar för att det finns processer och rutiner som säkerställer att verksamheten uppfyller kraven och målen som ställs i lagar och föreskrifter. Elevhälsans medicinska och psykologiska insats styrs av både skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Vårdgivaren ska till exempel 

 • ansvara för att det finns personal med rätt kompetens
 • anmäla verksamheten till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 • se till att verksamheten har ett ledningssystem; de rutiner och processer som behövs för verksamhet av hög kvalitet
 • se till att det finns rutiner för dokumentation i patientjournaler
 • utreda och anmäla händelser som kan leda till vårdskador, enligt Lex Maria
 • se till att det finns en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen
 • senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Mer om vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren ansvarar bland annat också för att 

 • ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet
 • det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet 
 • anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga (lex Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg 
 • dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse
 • teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799)
 • det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 • systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan
 • inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet utöva egenkontroll
 • arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra att verksamhetens kvalitet dokumenteras
 • ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa god kvalitet
 • ledningssystemets processer och rutiner används för att uppnå samverkan där det behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
 • anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg
 •  snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten
 • bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen
 • vidta åtgärder för våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld.

Vårdgivaren utser verksamhetschefen 

Vårdgivaren är skyldig att utse en verksamhetschef med övergripande ansvar för att leda hälso-och sjukvården inom elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

Verksamhetschefens arbete och ansvar.

Om verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens får hen överlåta uppgiften till någon inom verksamheten som har rätt kompetens.

En del av verksamhetschefens ansvar regleras i författningar. Utöver det bestämmer vårdgivaren vilka befogenheter och vilket ansvar som verksamhetschefen ska ha. 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter