Handläggning av ärenden vid hot om avhysning

Socialtjänsten ska ge stöd till personer och familjer vid hot om avhysning, så kallad vräkning. Det är även viktigt att följa upp situationen om en avhysning ändå sker. När barn är berörda har socialtjänsten ett särskilt ansvar att utreda och följa upp barnets situation.

När en person eller familj hotas av avhysning från sin bostad är det viktigt att socialtjänstens personal har kunskap om hur processen för avhysningar går till, och hur man praktiskt handlägger ärenden.

Här följer en vägledning för hur socialtjänsten kan gå till väga vid hot om avhysning. Innehållet bygger på lagstiftning, erfarenheter från praktiskt arbete samt på hur avhysningsprocessen normalt förlöper. Vägledningen tar inte hänsyn till lokala förutsättningar utan är generell och kan kompletteras lokalt. Att det finns lokala rutiner för hanteringen av ärenden när barn berörs av ett avhysningshot är särskilt viktigt.

Avhysning

Avhysning är den juridiskt korrekta termen för ordet ”vräkning” som ofta används i vardagligt tal. Begreppet ”vräkning” togs bort ur lagstiftningen (Utsökningsbalken) 1981.

Vems rättigheter och skyldigheter är reglerade?

I lagstiftningen som styr avhysningsprocessen är det kontraktsinnehavarens rättigheter och skyldigheter som regleras. Utvecklingen mot en allt större marknad för otillåten vidareuthyrning, den svarta bostadsmarknaden, innebär att även andra än kontraktsinnehavare riskerar att plötsligt förlora sin bostad och trygghet. Dessa personer kanske inte känner till att det finns ett avhysningshot.

I sitt arbete behöver socialtjänsten därför även uppmärksamma om det finns andra än kontraktsinnehavaren som riskerar att beröras av en avhysning som kan behöva stöd, oavsett kontraktsform.

Avhysningsprocessen vid boende i bostadsrätt ser i stort sett likadan ut som för boende i hyresrätter.

Läs mer om avhysningsförloppet: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, s. 28-36 på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Sammanfattade utgångspunkter vid hyresskulder

 • Hyresvärden kan påbörja en avhysningsprocess om hyresgästen är åtta dagar sen med en hyresinbetalning. Hyresvärden ska då meddela uppsägningen till både hyresgästen och socialtjänsten.
 • Under de kommande tre veckorna kan hyresgästen återvinna rätten till bostaden om hyran betalas in till hyresvärden. Det är alltså viktigt att
  socialtjänsten agerar skyndsamt och tar kontakt vid den första signalen från hyresvärden om att en hyresgäst hotas av avhysning.
 • Om hyran inte har betalats in till hyresvärden under denna treveckorsperiod går ärendet vidare till Kronofogden med ansökan om verkställighet. Efter denna tidpunkt är det endast via en frivillig överenskommelse med hyresvärden som avhysningsprocessen kan stoppas.
 • Om en överenskommelse inte kommer till stånd verkställs avhysningen.

Handläggningsprocessen

Handlingsprocessens fyra steg

Ta emot information

När socialtjänsten får underrättelse från hyresvärden om uppsägningar på grund av obetald hyra, alternativt meddelande om störningar eller vanvård etc. är det viktigt att socialtjänsten agerar skyndsamt.

I vissa fall tar hyresvärden kontakt med socialtjänsten gällande en hyresgäst redan innan en formell underrättelse om uppsägning eller störning skickas till socialtjänsten. Även sådan information behöver socialtjänsten uppmärksamma och ta ställning till.

Kontrollera folkbokföring

Genom kontroll hos Skatteverket går det att ta reda på om kontraktsinnehavaren är folkbokförd på aktuell adress och lägenhetsnummer. Om kontraktsinnehavaren inte är det kan det vara en signal om att lägenheten är uthyrd till någon annan. Det kan även finnas uppgift om att hyresgästen flyttat, avlidit eller utvandrat. Genom folkbokföringen kan socialtjänsten även få information om det finns andra personer, vuxna och barn, som är folkbokförda på aktuell adress och lägenhetsnummer.

Kontrollera om hyresgästen är aktuell inom socialtjänsten

Genom att kontrollera om hyresgästen eller eventuella andra boende i lägenheten redan är aktuella inom socialtjänsten kan ansvarig enhet eller handläggare i ett tidigt skede få information om hotet om avhysning.

Beroende på hur verksamheten är organiserad kan samråd behöva ske om vem som ska ha ansvar för ärendets fortsatta handläggning.

Kontakta hyresvärden

Hyresvärden kan ha information som är viktig för socialtjänstens möjlighet att ge stöd till den som är berörd av en eventuell avhysning, exempelvis:

 • Är eventuell hyresskuld reglerad?
 • Förekommer upprepade försenade hyresinbetalningar?
 • Förekommer störningar, vanvård, missbruk eller finns oro för hyresgästens psykiska hälsa eller handlingsförmåga?
 • Finns det barn i bostaden som inte framgår av folkbokföringen?
 • Är lägenheten uthyrd i andra hand med hyresvärdens godkännande?
 • Finns anledning att misstänka att lägenheten otillåtet hyrs ut till annan boende?

Socialtjänstens sekretess innebär att socialtjänsten kan ställa frågor till hyresvärden om en enskild hyresgäst i och med att det är hyresvärden som lämnat den information som socialtjänsten behöver ta ställning till. Däremot har socialtjänsten inte rätt att lämna ut uppgifter till hyresvärden om den enskildes personliga förhållanden om personen det gäller inte lämnar sitt samtycke till detta.

Kontakta hyresgästen

Det är viktigt att ta kontakt med hyresgästen så snart som möjligt. Den enskilde hyresgästen har ett eget ansvar att söka hjälp men i vissa fall kan personen vara förhindrad att ta det ansvaret.

Att ta kontakt med hyresgästen

Personlig kontakt

Erfarenheter visar att det är mer framgångsrikt att aktivt söka upp hyresgäster som riskerar avhysning än att enbart ta kontakt per brev. Det är också en förutsättning för att socialtjänsten ska få kunskap om det finns behov av insatser från socialtjänstens sida i de fall hyresgästen inte svarar på brev eller telefon.

Genom att söka upp hyresgästen kan socialtjänsten få information om vem eller vilka som faktiskt bor i lägenheten. Lägenheten kan vara vidareuthyrd utan hyresvärdens kännedom, vilket kan innebära att de personer som bor i bostaden inte känner till avhysningshotet.

Beakta barnrättsperspektivet

Om den eventuella avhysningen berör en barnfamilj är det särskilt viktigt att aktivt söka upp och få personlig kontakt med familjen. Barnets bästa ska alltid värnas när det handlar om avhysningar. De vuxnas integritet kommer här i andra hand. Barnets behov av ett stabilt boende ska alltid väga tyngre än föräldrarnas eventuella önskan att hålla myndigheterna utanför.

Annan än kontraktsinnehavaren bor i bostaden

Avsikten med hyresvärdens meddelandeskyldighet till socialnämnden är att tidigt ge socialtjänsten möjlighet att undersöka om det finns ett behov av socialtjänstens insatser. Om kontraktsinnehavaren otillåtet har vidareuthyrt sin lägenhet kan det vara de personer som faktiskt bor i lägenheten som behöver få socialtjänstens stöd. Om de inte får kännedom om att de riskerar att bli avhysta saknar de möjlighet att agera och ordna ett annat boende.

Inleda utredning

Enligt 11 kap. 1 § SoL är socialtjänsten skyldig att utan dröjsmål inleda utredning om vad som kommit till socialtjänstens kännedom och som kan innebära någon åtgärd från socialtjänsten. En utredning kan som huvudregel inte inledas mot en vuxen persons vilja, till exempel om hyresgästen som riskerar avhysning håller sig undan eller inte kan motiveras till att ha kontakt med socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten bedriva ett aktivt uppsökande arbete för att försöka förmå personen att söka och ta emot hjälp.

När barn berörs

Att utsättas för en avhysning är en allvarlig situation för ett barn och kan i vissa fall vara en indikation på att föräldrarna brister i omsorgen. Barnens situation kan därför behöva utredas närmare. När det gäller barn som kan vara i behov av skydd eller stöd har socialtjänsten ett långtgående utredningsansvar och sådan utredning kan genomföras oberoende av vårdnadshavarens inställning. Barnen har rätt att få komma till tals i frågor som rör dem och få information anpassad till ålder och mognad.

Utreda behov och erbjuda stödinsatser

Det finns olika former av stöd och bistånd som hyresgästen kan ha behov av för att klara sitt boende. Utifrån de behov som socialtjänsten bedömer som aktuella fattar man beslut om lämpliga insatser. I avhysningsärenden där barn är berörda är det viktigt att se olika beslutsalternativ ur barnets perspektiv. Barnet har rätt till relevant information om vad som händer och ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör det. I samtal med barn kan socialtjänsten skaffa sig kunskap om hur barnet uppfattar situationen. Hänsyn till barnets bästa ska särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn.

Möjligheter att undvika avhysning

Det vanligaste skälet till att ett avhysningshot uppstår är att hyresgästen inte har betalat sin hyra. Vid hyresskulder kan socialtjänsten utreda möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd för att undanröja avhysningshotet. Om störningar är orsaken till uppsägningen har socialtjänsten däremot inte samma möjlighet att ge ekonomiskt bistånd för att återvinna bostaden. Då är det upp till hyresvärden att gå med på en uppgörelse med hyresgästen.

Att undanröja avhysningshotet

Treveckorsfristen vid uppsägning när hyresgästen inte betalat sin hyra

När hyresgästen har delgivits uppsägningen på grund av obetald hyra inträder återvinningsfristen på tre veckor. Hyresgästen får inte skiljas från sin lägenhet om hyran betalas inom tre veckor från det att hyresgästen delgetts uppsägningen eller om socialtjänsten inom treveckorsfristen skriftligen i ett rekommenderat brev meddelat hyresvärden att de åtar sig betalningsansvaret för hyran. Efter att återvinningsfristen gått ut är det upp till hyresvärden om hyresgästen får tillbaka hyresrätten och därmed får bo kvar i bostaden även om skulden regleras.

Ekonomiskt bistånd till hyresskulden

Ekonomiskt bistånd till hyresskulden är inget generellt åtagande för socialtjänsten. Det krävs en ansökan från hyresgästen, en individuell bedömning och ett formellt beslut i varje enskilt fall innan socialtjänsten beviljar ekonomiskt bistånd.

Stöd för upprättande av en avbetalningsplan med hyresvärden

I vissa fall kommer socialtjänsten i sin utredning fram till att den avhysningshotade personen inte uppfyller förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, SoL. Det kan exempelvis bero på tillräckliga egna inkomster eller tillgångar. Är personen förhindrad att betala in hela hyresskulden i rätt tid kan socialtjänsten i dessa fall stödja hyresgästen att ta initiativ till en avbetalningsplan med hyresvärden. En förutsättning för en sådan avbetalningsplan är att hyresvärden samtycker.

Ekonomiskt stöd mot återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL

I vissa fall har socialtjänsten möjlighet att bevilja ekonomisk hjälp till hyresskulden enligt 4 kap. 2§ SoL, med villkor om återbetalning enligt 9 kap. 2 § SoL. Det gäller om socialtjänsten i sin utredning kommer fram till att den avhysningshotade personen inte uppfyller förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL, och att en avbetalningsplan med hyresvärden inte är möjlig att få till stånd. Personen kan exempelvis ha tillräckliga ekonomiska tillgångar för att själv betala sin hyresskuld, men dessa är inte snabbt realiserbara.

Kommunen övertar hyreskontraktet

För att förhindra att en hyresgäst blir avhyst från sin bostad kan socialnämnden i vissa fall överta hyreskontraktet på bostaden efter överenskommelse med hyresvärden, för att därefter hyra ut lägenheten till hyresgästen i andra hand. Bostaden blir då en del av den så kallade sekundära bostadsmarknaden.

Detta görs framförallt när det framkommit att hyresgästen behöver stöd för att klara sitt boende, till följd av till exempel psykisk ohälsa eller missbruksproblem. I dessa fall kan boendestöd eller andra insatser från socialtjänsten vara ett villkor från hyresvärden för att hyresgästen ska kunna bo kvar i bostaden.

Överenskommelser

I samtal mellan socialtjänsten, hyresvärden och hyresgästen kan parterna komma överens om hur problemet i boendet ska lösas så att det går att undvika avhysning. Socialtjänsten kan till exempel verka för att upprätta avbetalningsplaner som är realistiska utifrån hyresgästens betalningsförmåga eller bevilja insatser som på olika sätt kan stödja hyresgästen för att undvika nya problem i boendet.

I vissa fall kan anledningen till uppsägningen vara vanvård av lägenheten. Då kan ekonomiskt bistånd till kostnaden för städning och sanering av lägenheten i kombination med andra stödinsatser vara en möjlighet för en överenskommelse med hyresvärden så att denne drar tillbaka uppsägningen.

Meddela Kronofogden

Hyresvärden och hyresgästen kan alltså, eventuellt med stöd av socialtjänsten, göra en överenskommelse som innebär att uppsägningen dras tillbaka. Ibland har då Kronofogden redan har inlett sin handläggningsprocess. Då måste information om överenskommelsen skriftligen meddelas till Kronofogden så att deras handläggningsprocess kan avbrytas i tid.

Fortsatt kontakt

Efter att ett avhysningshot har stoppats är det ofta lämpligt att socialtjänsten i samråd med hyresgästen behåller kontakten under en period för att förebygga uppkomsten av nya skulder eller störningar. Det kan handla om att följa upp gjorda överenskommelser eller vara aktuellt med förebyggande insatser som exempelvis försörjningsstöd eller boendestöd.

Ärendet går till avhysning

När ärendet går till avhysning

Meddelande om datum för avhysning

I de fall avhysning inte går att undvika ska Kronofogden skriftligen meddela socialtjänsten vilket datum avhysningen kommer att ske.

Socialtjänsten ska meddela Kronofogden om ansvarig handläggare

Socialtjänsten ska samma dag som de tagit emot informationen skicka en bekräftelse till Kronofogden och samtidigt meddela vem som är ansvarig handläggare hos socialtjänsten. En kopia på bekräftelsen ska även skickas till hyresgästen. Det framgår av 5 kap. 4 § socialtjänstförordningen, SoF.

Stötta och motivera

När avhysningen är ett faktum har socialtjänsten en viktig uppgift i att stötta och motivera hyresgästen att vara aktiv och underlätta för sig själv genom att exempelvis ta hand om viktiga ägodelar. En annan uppgift är att tillsammans med hyresgästen försöka hitta en framtida lösning av bostadsfrågan.

Fördel för hyresgästen att flytta ut själv

När avhysningen är oundviklig är det en fördel för hyresgästen att själv flytta ut ur lägenheten. Om hyresgästen tömmer lägenheten och även lämnar ifrån sig nycklarna till värden innan tidpunkten för när avhysningen ska genomföras kan det leda till att Kronofogden inte behöver ingripa. Detta kan i sin tur innebära att hyresgästen endast drabbas av en betalningsanmärkning och slipper en registrerad verkställd avhysning, vilket kan har betydelse för möjligheten att få en ny lägenhet i framtiden. En annan fördel för hyresgästen är att kostnaderna för genomförandet av avhysningen begränsas till en grundavgift.

Anstånd med avhysning i vissa fall

Kronofogden kan under vissa förutsättningar bevilja anstånd med avhysningen, exempelvis om socialtjänsten behöver mer tid för att ordna nytt boende.

Närvara vid avhysning

Genom att finnas på plats vid avhysningen får socialtjänsten möjlighet att erbjuda stöd till den eller de som blir avhysta och exempelvis erbjuda en mötestid för att följa upp situationen. Att socialtjänsten närvarar vid avhysningstillfället för att bedöma behovet av stöd är enligt Kronofogden särskilt angeläget när barnfamiljer ska avhysas. I samband med avhysningen kommer det ibland fram att den eller de som ska avhysas har akut behov av insatser från socialtjänsten.

Inget lagstöd för att ta hand om den enskildes egendom

Om hyresgästen drar sig undan kontakt saknar socialtjänsten lagstöd att agera på egen hand när det gäller den enskildes egendom, tillhörigheter och eventuella djur. Socialtjänsten har inte rätt att omhänderta och förvara egendomen, det är Kronofogdens uppgift. Vid avhysningen brukar Kronofogden samla personliga tillhörigheter som bedöms viktiga i en särskild så kallad VIP-låda. Det kan till exempel vara dokument, foton eller vissa smycken. Socialtjänsten har inte heller rätt att hämta ut VIP-lådan ur ett magasin utan hyresgästens medverkan eller fullmakt.

Även om socialtjänsten skulle få hyresgästens samtycke till att omhänderta och lagra dennes personliga tillhörigheter faller denna uppgift sannolikt utanför ramen för den kommunala kompetensen, det vill säga vad som är kommunens uppgift. Även ett mycket tillfälligt omhändertagande av enskildas egendom medför ett särskilt ansvar och kringgärdas av särskilda regler. Om något skulle komma bort riskerar kommunen exempelvis skadeståndsanspråk.

Uppföljning

Personer och familjer som har blivit avhysta riskerar att hamna i en utsatt situation och kan ha behov av stöd från socialtjänsten. I syfte att kunna följa upp behovet av stöd är det en fördel om socialtjänsten vet vart de ska ta vägen efter avhysningen. Det gäller framförallt personer som kan ha ett särskilt behov av socialtjänstens insatser, som äldre personer och personer med missbruk eller psykisk ohälsa. Dessa kan behöva en uppföljande kontakt med socialtjänsten och erbjudas ett uppföljningsmöte efter en tid. Vuxna personer måste samtycka till fortsatt kontakt.

När det gäller barn som utsatts för avhysning kan socialtjänsten komma överens med barnet och dess vårdnadshavare om en uppföljande kontakt även om en utredning har avslutats utan insats. Om barnet bedöms vara i särskilt behov av socialtjänstens stöd eller skydd får socialnämnden i vissa fall besluta om uppföljning. Det gäller även utan överenskommelse med barnet och dess vårdnadshavare.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Socialstyrelsen, 2017.
Utredningen om avhysning och hemlöshet bland barnfamiljer - Betänkandet vräkning och hemlöshet drabbar också barn (SOU 2005:88). -------

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter