Stöd för handläggning av ärenden vid risk för avhysning

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att ge stöd till personer och familjer vid risk för avhysning. Det är även viktigt att följa upp situationen om en avhysning ändå sker. När barn är berörda har socialtjänsten ett särskilt ansvar att utreda och följa upp barnets situation.

När det finns risk för att en person eller familj ska avhysas från sin bostad är det viktigt att socialtjänstens personal har kunskap om hur processen för avhysningar går till. Det är också viktigt att ha kunskap om hur man praktiskt handlägger ärenden.

På den här sidan beskriver vi hur socialtjänsten kan gå tillväga vid risk för avhysning. Texten bygger på lagstiftning, erfarenheter från praktiskt arbete och på vad avhysningsprocessen normalt sett innebär. Texten är generell och kan kompletteras utifrån lokala förutsättningar. Det är särskilt viktigt att det finns lokala rutiner för hanteringen av ärenden när barn berörs av risk för avhysning.

Avhysning

Avhysning är den juridiskt korrekta termen för ordet ”vräkning” som ofta används i vardagligt tal. Begreppet ”vräkning” togs bort ur lagstiftningen (Utsökningsbalken) 1981.

Vems rättigheter och skyldigheter är reglerade?

I lagstiftningen som styr avhysningsprocessen är det kontraktsinnehavarens rättigheter och skyldigheter som regleras. Utvecklingen mot en allt större marknad för otillåten vidareuthyrning, den svarta bostadsmarknaden, innebär att även andra än kontraktsinnehavare riskerar att plötsligt förlora sin bostad och trygghet. Dessa personer kanske inte känner till att det finns risk för avhysning. Socialtjänsten behöver därför även uppmärksamma om det finns andra än kontraktsinnehavaren som riskerar att beröras av en avhysning. Även andra personer kan behöva stöd, oavsett kontraktsform.

Avhysningsprocessen vid boende i bostadsrätt ser i stort sett likadan ut som för boende i hyresrätter.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar – Socialstyrelsen

Sammanfattade utgångspunkter vid hyresskulder

 • Hyresvärden kan normalt påbörja en avhysningsprocess om hyresgästen är åtta dagar sen med en hyresinbetalning. Hyresvärden ska då meddela uppsägningen till både hyresgästen och socialtjänsten.

 • Under de kommande tre veckorna kan hyresgästen återvinna rätten till bostaden om hyran betalas in till hyresvärden. Det är alltså viktigt att socialtjänsten agerar skyndsamt och tar kontakt vid den första indikationen från hyresvärden om att en hyresgäst riskerar avhysning.

 • Om hyran inte har betalats in till hyresvärden under denna treveckorsperiod kan hyresvärden välja att gå vidare till Kronofogden eller domstol med en ansökan om att få ett beslut om avhysning. Efter denna tidpunkt är det endast via en frivillig överenskommelse med hyresvärden som avhysningsprocessen kan förhindras.

 • Om en överenskommelse inte kommer till stånd verkställs avhysningen.

Sammanfattade utgångspunkter vid störningar

 • Hyresvärden ska underrätta socialnämnden om att det förekommer störningar i en lägenhet.
 • Om hyresgästen inte rättar sig utan dröjsmål kan hyresvärden påbörja en avhysningsprocess och då ska hyresvärden meddela uppsägningen till både hyresgästen och socialtjänsten. Det är alltså viktigt att socialtjänsten agerar skyndsamt och tar kontakt vid den första indikationen från hyresvärden om att en hyresgäst riskerar avhysning.
 • Om störningarna är särskilt allvarliga behöver hyresvärden inte uppmana hyresgästen att vidta rättelse. Hyresvärden behöver inte heller underrätta socialnämnden om störningarna men en kopia av uppsägningen ska skickas till socialnämnden.

 Stöd i handläggningen

 Inledande aktiviteter vid risk för avhysning

Ta emot information

När socialtjänsten får underrättelse från hyresvärden om uppsägningar på grund av obetald hyra, alternativt meddelande om exempelvis störningar eller vanvård, är det viktigt att socialtjänsten agerar skyndsamt.

I vissa fall tar hyresvärden kontakt med socialtjänsten gällande en hyresgäst redan innan en formell underrättelse om uppsägning eller störning skickas till socialtjänsten. Även sådan information behöver socialtjänsten beakta och ta ställning till.

Handläggning och dokumentation – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Ta reda på vilka som är folkbokförda på adressen

Genom kontroll hos Skatteverket går det att ta reda på om kontraktsinnehavaren är folkbokförd på aktuell adress och lägenhetsnummer. Om denne inte är det kan det vara en indikation om att lägenheten är uthyrd till någon annan. Det kan även finnas uppgift om att hyresgästen flyttat, avlidit eller utvandrat. Genom folkbokföringen kan socialtjänsten även få information om det finns andra personer, vuxna och barn, som är folkbokförda på aktuell adress och lägenhetsnummer. Socialtjänsten har en skyldighet att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig, om inte särskilda skäl talar mot det.

Underrätta om felaktig folkbokföring – Skatteverket

Ta reda på om hyresgästen är aktuell inom socialtjänsten

Genom att ta reda på om hyresgästen eller eventuella andra boende i lägenheten redan är aktuella inom socialtjänsten kan ansvarig enhet eller handläggare i ett tidigt skede få information om risk för avhysning.

Beroende på hur verksamheten är organiserad kan samråd behöva ske om vem som ska ha ansvar för ärendets fortsatta handläggning. Om socialtjänsten i en kommun är uppdelad mellan flera nämnder så kan uppgifter inte lämnas mellan dessa eller deras förvaltningar utan hänsyn tagen till reglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Kontakta hyresvärden

Hyresvärden kan ha information som är viktig för socialtjänstens möjlighet att ge stöd till den som är berörd av en eventuell avhysning, exempelvis:

 • Är eventuell hyresskuld reglerad?
 • Förekommer upprepade försenade hyresinbetalningar?
 • Förekommer störningar, vanvård, missbruk eller skadligt bruk eller finns oro för hyresgästens psykiska hälsa eller handlingsförmåga?
 • Finns det barn i bostaden som inte framgår av folkbokföringen?
 • Är lägenheten uthyrd i andra hand med hyresvärdens godkännande?

Socialtjänsten kan ställa frågor till hyresvärden om en enskild hyresgäst, men inte lämna ut uppgifter till hyresvärden om den enskildes personliga förhållanden om den enskilde inte lämnar sitt samtycke till detta. 

Socialtjänsten kan även stämma av med hyresvärden om det finns behov av åtgärder. Det kan till exempel vara gemensamma uppföljningar av boendesituationen som kan stärka hyresgästens möjlighet att bo kvar.

Kontakta hyresgästen

Det är viktigt att ta personlig kontakt med hyresgästen så snart som möjligt. Den enskilde hyresgästen har ett eget ansvar att söka hjälp men i vissa fall kan personen vara förhindrad att ta det ansvaret.

Att ta kontakt med hyresgästen

Personlig kontakt

Med personlig kontakt avses här att ringa, skicka sms, boka tid för samtal eller göra hembesök, däremot inte att rutinmässigt skicka ett informationsbrev.

Erfarenheter från verksamheter som arbetar förebyggande visar att det är en mer framgångsrik metod att aktivt söka upp hyresgäster som riskerar avhysning än att enbart ta kontakt per brev. Det är också en förutsättning för att socialtjänsten ska få kunskap om det finns behov av insatser från socialtjänstens sida i de fall hyresgästen inte svarar på brev eller telefon.

Genom att söka upp hyresgästen kan socialtjänsten få information om vem eller vilka som faktiskt bor i lägenheten. Lägenheten kan vara vidareuthyrd utan hyresvärdens kännedom, vilket kan innebära att de personer som bor i bostaden inte känner till att det finns risk för avhysning.  

När en avhysning berör ett barn är det särskilt viktigt att socialtjänsten alltid tar en personlig kontakt med familjen. Att endast skicka ett brev är i denna situation oftast inte tillräckligt, utan socialtjänsten behöver när man får kännedom om risk för avhysning försöka etablera en kontakt med familjen för att kunna erbjuda stöd. Det är viktigt att denna kontakt tas i ett tidigt skede eftersom det kan innebära större möjligheter att förebygga att avhysningen verkställs.

Annan än kontraktsinnehavaren bor i bostaden

Hyresvärdens meddelandeskyldighet till socialnämnden möjliggör att socialtjänsten i ett tidigt skede kan undersöka om det finns ett behov av socialtjänstens insatser. Om kontraktsinnehavaren otillåtet har vidareuthyrt sin lägenhet kan det vara de personer som faktiskt bor i lägenheten som behöver få socialtjänstens stöd. I dessa kontakter behöver socialtjänsten beakta regler i OSL.

Inleda utredning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning om vad som kommit till nämndens kännedom och som kan innebära någon åtgärd av nämnden. Men en utredning kan som huvudregel inte inledas mot en vuxen persons vilja, till exempel om hyresgästen som riskerar avhysning håller sig undan eller inte kan motiveras till att ha kontakt med socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten bedriva ett aktivt uppsökande arbete för att försöka förmå personen att söka och ta emot hjälp.

När barn berörs

Att utsättas för en avhysning är en allvarlig situation för ett barn och kan i vissa fall vara en indikation på att föräldrarna brister i omsorgen. Barnens situation kan därför behöva utredas närmare. När det gäller barn som kan vara i behov av skydd eller stöd har socialtjänsten ett långtgående utredningsansvar och sådan utredning kan i vissa fall genomföras oberoende av vårdnadshavarens inställning. Barnen har rätt att få komma till tals i fråga om den situation som uppstått och få relevant information.

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Barnets bästa och rätt till delaktighet, tema på Kunskapsguiden

Utreda behov och erbjuda stöd

Det finns olika former av stöd och bistånd som hyresgästen kan ha behov av för att klara sitt boende. Utifrån ansökan och behov fattas beslut om lämpliga insatser.

Möjligheter att undvika avhysning

Det vanligaste skälet till att risk för avhysning uppstår är att hyresgästen inte har betalat sin hyra. Vid hyresskulder kan socialtjänsten utreda möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd för att undanröja risken för avhysning. Om störningar är orsaken till uppsägningen finns inte samma möjlighet att återvinna bostaden. Då är det upp till hyresvärden att gå med på en uppgörelse med hyresgästen.

Att undanröja risk för avhysning

Treveckorsfristen vid uppsägning på grund av att hyresgästen inte betalat sin hyra

När hyresgästen har delgivits uppsägningen på grund av obetald hyra inträder återvinningsfristen på tre veckor. Hyresgästen får inte skiljas från sin lägenhet om hyran betalas inom tre veckor från det att hyresgästen delgetts underrättelse eller om socialtjänsten inom treveckorsfristen skriftligen meddelat hyresvärden att de åtar sig betalningsansvaret för hyran. Men efter att återvinningsfristen gått ut är det upp till hyresvärden om hyresgästen får tillbaka hyresrätten och därmed får bo kvar i bostaden även om skulden regleras.

Stöd för upprättande av en avbetalningsplan med hyresvärden

I vissa fall kommer socialtjänsten i sin utredning fram till att personen som riskeras att avhysas inte uppfyller förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel vara på grund av tillräckliga egna inkomster eller tillgångar. Personen kan dock vara förhindrad att betala in hela hyresskulden i rätt tid och i dessa fall kan socialtjänsten stödja hyresgästen att ta initiativ till en avbetalningsplan med hyresvärden. En förutsättning för en sådan avbetalningsplan är att hyresvärden samtycker.

Ekonomiskt bistånd till hyresskulden

Att bevilja bistånd till hyresskuld är inget generellt åtagande för socialtjänsten utan det krävs en ansökan från hyresgästen, en individuell bedömning och ett formellt beslut i varje enskilt fall innan ekonomiskt bistånd beviljas.

Vid bedömningen av rätt till bistånd för skulden behöver socialtjänsten ta hänsyn till personer som har särskilda svårigheter eller som är särskilt sårbara. Är det fråga om en barnfamilj, behöver socialtjänsten beakta barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Ekonomiskt stöd mot återkrav

Socialtjänsten har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd mot återkrav om socialtjänsten har kommit fram till att personen som riskerar avhysning inte uppfyller förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd och om en avbetalningsplan med hyresvärden inte är möjlig. Personen kan exempelvis ha tillräckliga ekonomiska tillgångar för att själv betala sin hyresskuld, men dessa är inte snabbt realiserbara.

Kommunen övertar hyreskontraktet

För att förhindra att en hyresgäst blir avhyst från sin bostad kan det förekomma att socialnämnden i vissa fall, efter överenskommelse med hyresvärden, övertar hyreskontraktet på bostaden för att därefter hyra ut lägenheten till hyresgästen i andra hand.

Överenskommelser

I samtal mellan socialtjänsten, hyresvärden och hyresgästen kan parterna komma överens om hur problemet i boendet ska lösas så att avhysning kan undvikas. Socialtjänsten kan till exempel verka för att avbetalningsplaner upprättas som är realistiska utifrån hyresgästens betalningsförmåga eller bevilja insatser som på olika sätt kan stödja hyresgästen så att nya problem i boendet kan undvikas.

Om anledningen till uppsägningen är vanvård av lägenheten kan ekonomiskt bistånd till kostnaden för städning och sanering av lägenheten, i kombination med andra stödinsatser, vara en möjlighet för att få till stånd en överenskommelse med hyresvärden så att denne drar tillbaka uppsägningen.

Om Kronofogden redan har inlett sin handläggningsprocess när hyresvärden och hyresgästen gör en överenskommelse som innebär att uppsägningen dras tillbaka behöver detta meddelas till Kronofogden skriftligen, så att deras handläggningsprocess kan avbrytas i tid.

Fortsatt kontakt när avhysning avvärjts

I de situationer när avhysningen inte verkställs kan socialtjänsten, i samråd med hyresgästen, behålla kontakten under en period för att förebygga uppkomsten av nya skulder eller störningar. Om risken för avhysning uppstått på grund av en hyresskuld kan det till exempel finnas behov av hushållsekonomisk rådgivning eller budget och skuldrådgivning. Det kan även handla om att följa uppgjorda överenskommelser eller att personer har behov av försörjningsstöd eller boendestöd. Om det finns andra bakomliggande orsaker kan det finnas behov av annat stöd.

Ärendet går till avhysning

När avhysning genomförs

Meddelande om datum för avhysning

I de fall avhysning inte går att undvika ska Kronofogden underrätta socialnämnden om tiden för avhysningsförrättningen.

Socialtjänsten ska meddela Kronofogden om ansvarig handläggare

Socialtjänsten ska samma dag som de tagit emot informationen skicka en bekräftelse till Kronofogden och samtidigt meddela vem som är ansvarig handläggare hos socialtjänsten. En kopia på bekräftelsen ska även skickas till den som avhysningen gäller.

Stötta och motivera

När avhysningen är ett faktum har socialtjänsten en viktig uppgift i att stötta och motivera hyresgästen att vara aktiv för att försöka hitta en framtida lösning i bostadsfrågan. När avhysningen är oundviklig kan det vara till fördel för hyresgästen att själv flytta ut ur lägenheten.

Anstånd med avhysning i vissa fall

Kronofogden kan under vissa förutsättningar bevilja anstånd med avhysningen, exempelvis om socialtjänsten behöver mer tid för att ordna nytt boende.

När barn berörs av avhysning

Ibland är det inte möjligt att förhindra en avhysning, trots att det är en barnfamilj som bor i bostaden.

Trygghet och kontinuitet är av grundläggande betydelse för barns utveckling och en avhysning riskerar därför att ge allvarliga effekter på barns utvecklingsmöjligheter. Hemlöshet och osäkert boende kan medföra flertalet negativa konsekvenser både gällande fysisk och psykisk hälsa och skolgång för barn som drabbas. Även om barn i stort sett aldrig ställs på gatan i samband med en avhysning förekommer det att de får bo på campingplatser, på vandrarhem, inneboende hos släktingar eller hänvisas till jourlägenheter och andra typer av temporära boenden. Avhysningen kan innebära att barn i redan utsatta familjer utsätts för stora påfrestningar som kan följa barnen under lång tid.

För att barnen ska få sina behov tillgodosedda i samband med avhysningar är det nödvändigt att utreda barnens behov av stöd. Om en avhysning inte går att undvika behöver barnet få information om den förestående avhysningen för att förbereda sig och plocka ihop personliga saker. I första hand är det vanligtvis föräldern som pratar med sitt barn om den uppkomna situationen, men om föräldern inte gör det eller behöver stöd, är det viktigt att socialtjänsten på annat sätt säkerställer att barnet får information och möjlighet att förbereda sig.

Barn behöver information om den kommande avhysningen och vilket stöd som finns att få. Det är viktigt att ta reda på barnens egen uppfattning om sin boendesituation och situation i övrigt. Barnombudsmannen har i en rapport sammanställt hur barn kan uppleva situationen att utsättas för en avhysning. Barn har berättat att de hållits ovetandes om att familjen kommer att avhysas. Varken föräldrarna eller socialtjänsten har pratat med dem inför avhysningen och de har inte ens haft möjlighet att plocka ihop sina personliga saker. Flera av barnen tycker att det är viktigt att socialtjänsten talar enskilt med barnet och försäkrar sig om att familjen har något lämpligt ställe att ta vägen till.  

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet – Barnombudsmannen

Närvara vid avhysning

Genom att finnas på plats vid avhysningen får socialtjänsten möjlighet att erbjuda stöd till den eller de som blir avhysta och kan exempelvis erbjuda en mötestid för att följa upp situationen. Att socialtjänsten närvarar vid avhysningstillfället för att bedöma behovet av stöd är särskilt angeläget när barnfamiljer ska avhysas. Ibland kan det framkomma i samband med avhysningen att den eller de som ska avhysas har akut behov av insatser från socialtjänsten.

När den enskilde har egendom kvar i bostaden

Det kan förekomma att socialtjänsten får förfrågan från den som blir avhyst om att hantera bohag eller personliga ägodelar. Sådan hantering av kvarlämnad egendom ingår i Kronofogdens uppdrag och förfrågningar kan därför hänvisas till Kronofogden.

Uppföljning efter avhysning

Personer och familjer som har blivit avhysta riskerar att hamna i en utsatt situation och kan ha behov av stöd från socialtjänsten. I syfte att kunna följa upp behovet av stöd är det en fördel om socialtjänsten vet vart en person eller familj ska ta vägen efter avhysningen. Det gäller framförallt personer som kan ha ett särskilt behov av socialtjänstens insatser. Det kan vara äldre personer och personer med missbruk, skadligt bruk, beroende eller psykisk ohälsa. Dessa kan behöva en uppföljande kontakt med socialtjänsten och erbjudas ett uppföljningsmöte efter en tid. Vuxna personer behöver samtycka till fortsatt kontakt med socialtjänsten för att en sådan kontakt ska vara möjlig.

När det gäller barn som utsatts för avhysning kan socialtjänsten komma överens med barnet och dess vårdnadshavare om en uppföljande kontakt även om en utredning har avslutats utan insats. Om barnet bedöms vara i särskilt behov av socialtjänstens stöd eller skydd får socialnämnden i vissa fall även utan överenskommelse med barnet och dess vårdnadshavare besluta om uppföljning.

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen (pdf)

Handboken är tänkt att ge handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten i kommunerna stöd vid tillämpningen av socialtjänstlagen. Den utgår från bestämmelserna om rätten till bistånd i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Socialstyrelsen, 2022
Utredningen om avhysning och hemlöshet bland barnfamiljer – Betänkandet vräkning och hemlöshet drabbar också barn. (SOU 2005:88).
Förebygga och motverka hemlöshet – Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2021.
Utreda barn och unga – handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2023.
Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet. Barnombudsmannen 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.