Modellen Bostad först

Modellen Bostad först är till för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk och beroende. Grundtanken är att personer som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och sedan erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd och behandling.

Socialtjänsten kan erbjuda olika boendeinsatser till personer som lever i hemlöshet. En av insatserna är modellen Bostad först som är utformad för personer med komplexa problem och som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet. Det kan handla om personer i hemlöshet som har allvarliga psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproblem eller andra psykosociala problem.

Tryggt boende är viktigt för återhämtning och ökad livskvalitet

För ett boende via Bostad först ställs inga andra krav än de som finns i ett vanligt hyreskontrakt. Grundtanken är att personer med komplex problematik som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och därefter erbjudas fortsatt individuellt stöd och behandling anpassat efter sina egna mål och behov av stöd. Inom Bostad först ses ett tryggt boende som en förutsättning för återhämtning och ökad livskvalitet, där utgångspunkten är att bostaden är medlet snarare än målet för en persons återhämtning.

Socialtjänsten ska enligt modellen erbjuda personen ett frivilligt och flexibelt stöd med fokus på att stärka personens möjlighet att bo kvar i sin bostad. Stödet ges av en kontaktperson, ofta kallad boendestödjare eller Case manager. Den boendes självbestämmande och inflytande över stödet är viktigt. Personen erbjuds också behandling för att hantera problem som till exempel psykisk ohälsa eller missbruk och beroende.

Bostad först skiljer sig från den så kallade trappstegsmodellen, där personer i hemlöshet får kvalificera sig stegvis i olika boendeformer för att till slut nå målet som är en egen bostad.

Grundläggande principer för Bostad först

Åtta grundprinciper ligger till grund för modellen:

 1. Bostad är en mänsklig rättighet.
 2. Rätten till val och självbestämmande.
 3. Bostad och behandling ska separeras från varandra.
 4. Stöd riktas till återhämtning.
 5. Stöd baseras på skademinskning.
 6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran.
 7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål.
 8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Modellen och dess grundprinciper finns beskrivet i en handbok. Sveriges stadsmissioner ledde projektet Avskaffa hemlöshet med bostad först och inom ramen för det projektet översattes den europeiska handboken om Bostad först till svenska. Projektet startade också en webbplats.

Webbplatsen Bostad först – Vägen ur hemlöshet

Framgångsfaktorer för att Bostad först ska fungera

För att Bostad först ska fungera behöver det finnas tillgång till lägenheter och personal med rätt kompetens. Andra grundläggande framgångsfaktorer för att Bostad först ska fungera är att

 • ha ett långsiktigt stöd från ledning, både tjänstepersoner och politiker
 • ta fram överenskommelser, rutiner och checklistor för arbetet
 • samverka både internt inom socialtjänsten och med externa parter som till exempel hyresvärdar och hälso- och sjukvården
 • den boende har stöd från sin boendestödjare eller Case manager som är långsiktigt och flexibelt både i förhållningssätt, kompetens och tillgänglighet
 • den boende kan ha någon form av sysselsättning
 • det finns möjlighet för den boende att överta kontraktet
 • det finns tillgång till andra boendeformer för personer som inte klarar att ha en bostad via Bostad först.

I Socialstyrelsens rapport Förebygga och motverka hemlöshet finns ett kapitel om Bostad först där man kan läsa mer om framgångsfaktorer, hinder och förslag för arbetet.

Förebygga och motverka hemlöshet – Socialstyrelsen

Inför uppstart av Bostad först

På Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, webbplats finns information för kommuner som vill starta eller lära sig mer om Bostad först. Bland annat finns en skrift och en inspirationsfilm.

Metodutveckling Bostad först – SKR

Bostad först är en rekommenderad boendeinsats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Bostad först är en evidensbaserad boendeinsats som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer i hemlöshet med missbruk eller beroende och/eller personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Bostad först – en handbok, Sveriges stadsmissioner, 2018.
Förebygga och motverka hemlöshet, Socialstyrelsen, 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.