Kommunens och socialtjänstens ansvar för boende

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. Utifrån socialtjänstlagen, SoL, har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till vissa grupper och har det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och det stöd som de behöver.

Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att den bostadslöse själv får söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna sin bostadssituation. Föräldrar har huvudansvaret för att säkerställa nödvändiga levnadsvillkor för sina barn och ansvarar för att barnens behov och rättigheter blir tillgodosedda.

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för att planera bostadsförsörjningen i kommunen utifrån framtagna riktlinjer. Syftet med planeringen ska bland annat vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

För några grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden. Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Grupper som kommunen har ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden för

Äldre personer

Enligt SoL ska socialnämnden dels verka för att äldre personer får goda bostäder, dels ge stöd och hjälp i hemmet till de som behöver det. Kommunen har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd. Särskilt boende för äldre personer är en permanent boendeform och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen efter individuell prövning.

Personer med funktionsnedsättning

I SoL finns också bestämmelser om kommunens ansvar för boendesituationen när det gäller personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter personens behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning som behöver det till följd av betydande svårigheter i sin livsföring. Bostad med särskild service enligt SoL är en permanent boendeform och ges som bistånd efter individuell prövning.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns också bestämmelser om särskilda boendeformer för vissa personer med funktionsnedsättning. För vuxna finns möjlighet till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Boendet kan utformas på olika sätt, där de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är en permanent bostadsform och beviljas efter individuell prövning.

Vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd

Alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Det framgår av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, bosättningslagen. Lagen omfattar bland annat nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande och deras anhöriga. Det är Migrationsverket som anvisar kommuner att ta emot nyanlända personer för bosättning i de fall personen eller familjen inte kan ordna boende på egen hand.

Socialtjänstens ansvar

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Till socialnämndens uppgifter hör att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Det kan till exempel handla om att erbjuda information till särskilt sårbara grupper och att ge stöd till enskilda individer. Det kan också innebära att samverka med andra myndigheter och samhällsorgan, med olika aktörer inom civilsamhället och den idéburna sektorn.

Ingen allmän rätt att få en bostad via socialtjänsten

Det finns inga bestämmelser i SoL som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten. För att få rätt till bistånd krävs enligt SoL att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och socialtjänstens bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att när den enskilde har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt så är nämnden skyldig att tillhandahålla en bostad som uppfyller krav på skälig levnadsnivå. Se rättsfall RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130.

Socialtjänstens ansvar kan exempelvis handla om att bistå med olika former av akuta och mer långsiktiga boendelösningar utifrån individuella behov och efter biståndsbedömning.

Personer som utsatts för våld i nära relation

När personer utsatts för våld i nära relationer ska socialtjänsten erbjuda stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende till den som behöver det. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer.

Boendet ska enligt föreskriften motsvara det behov av skydd som den våldsutsatta personen har utifrån vad som framkommer i socialtjänstens utredning och riskbedömning. För att kunna erbjuda individuellt anpassade och utformade insatser krävs att socialtjänsten har kännedom om lämpliga tillfälliga boenden för olika personers behov.

Socialtjänsten bör också kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp att ordna stadigvarande boende. Boendet kan antingen vara i hemkommunen eller i en annan kommun, beroende på hur den individuella situationen ser ut.

Förebygga och motverka hemlöshet – Socialstyrelsen

Barn som berörs av hemlöshet

Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ska även bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Utgångspunkten är att barn alltid behöver en bostad, men även barnfamiljer kan sakna bostad eller ha osäkra boendeförhållanden. En osäker boendesituation kan få negativa konsekvenser för barns fysiska och psykiska hälsa och skolgång. Barnrättsperspektivet i SoL ger inte ett heltäckande skydd mot hemlöshet, osäkra boendeförhållanden eller avhysningar av barnfamiljer. Barnets bästa med stöd av SoL och Barnkonventionen är inte alltid utslagsgivande vid bedömningar av bistånd som rör ett barns boende.

Stöd till socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar – Socialstyrelsen

Barn har rätt att få relevant information och vara delaktiga i frågor som rör dem. Informationen ska anpassas utifrån barnets ålder och mognad och ges på ett sådant sätt att barnet kan ta den till sig. Barnet behöver också få möjlighet att uttrycka sina tankar, frågor och farhågor om sin boendesituation.

Handläggning och dokumentation – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

""

På djupet: poddavsnitt om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Få skyddade boenden tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas? Lyssna på Helena Elisson, familjefridshandläggare på Landskrona kommun, Wiveca Holst, Qjouren i Stockholm, och Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Våld i nära relationer – handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Socialstyrelsen, 2023.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Socialstyrelsen, 2018.
Utreda barn och unga – handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2023.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf) Socialstyrelsen, 2022.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter