Indirekt förebyggande stöd och insatser

Det finns stöd och insatser inom socialtjänsten som kan fungera indirekt förebyggande mot hemlöshet. De är främst ämnade att tillgodose andra behov, samtidigt bidrar de till att öka möjligheterna att få eller kunna behålla ett stadigvarande boende.

Problemen med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan ha strukturella orsaker som bristen på lämpliga bostäder, hyresnivåer som hushåll med genomsnittliga eller lägre inkomster inte klarar och höga krav för att godkännas som hyresgäst.

Personer som riskerar eller befinner sig i hemlöshet eller som är utestängda från bostadsmarknaden är en heterogen grupp. En del personer kan ha en social problematik och ett stort behov av olika vård- och stödinsatser. Det finns också personer som inte har andra problem än att de saknar en bostad.

Individuella faktorer för personer i hemlöshet kan exempelvis vara långvariga försörjningsproblem, missbruk eller skadligt bruk och beroendeproblem, skuldproblem, spelberoende, psykisk eller fysisk ohälsa, demenssjukdom, våld i nära relation, eller att tidigare blivit avhyst från en bostad.

Stöd, insatser och samverkan

Kommunernas socialtjänst har enligt socialtjänstlagen ansvar för att ge enskilda individer olika former av stöd och insatser som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt. En del av dessa insatser kan fungera indirekt förebyggande mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Socialtjänsten behöver ofta samverka internt mellan olika verksamhetsområden för att få en helhetsbild och kunna erbjuda rätt stöd till personer med komplexa livssituationer.

Samverkansformer som exempelvis trepartssamtal kan underlätta för arbetet med personer eller familjer som kan behöva stöd och insatser från flera olika verksamheter inom socialtjänsten samtidigt.

Socialtjänsten har även möjlighet att samverka med andra aktörer på vissa områden. Centrala samverkansparter kan exempelvis vara hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kronofogden. Samverkan med idéburna organisationer och lokala hyresvärdar kan också vara värdefullt.

Att flera myndigheter samarbetar innebär inte att den sekretess som gäller mellan myndigheterna ändras, utan varje myndighet eller aktör är bunden av den egna sekretessen. Om personen det gäller samtycker till det kan man göra undantag för sekretessen.

Det är den enskilde personens behov som avgör vilka insatser som kan vara relevanta, vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt.

Stöd för samordning

När en person behöver insatser eller åtgärder från flera verksamheter dokumenteras detta ofta i en plan, till exempel genomförandeplan eller samordnad individuell plan, SIP.

Läs mer om genomförandeplaner och samordnad individuell plan i Socialsrtyrelsens handbok Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Samordnad individuell plan, SIP – Sveriges Kommuner och Regioner

Socialtjänstens stöd och insatser

Inom socialtjänsten finns stöd som i första hand är ämnade att tillgodose andra behov än behovet av bostad, men som kan bidra till att öka möjligheterna att få eller kunna behålla ett stadigvarande boende. Nedan ges en kort beskrivning av dessa.

Kort beskrivning av stöd och insatser

Hyresrådgivning

Hyresrådgivning kan erbjudas till personer som riskerar att förlora sin bostad på grund av hyresskulder. Hyresrådgivning är en frivillig verksamhet, utan myndighetsutövning som finns i vissa kommuner. Syftet med hyresrådgivningen är primärt att nå hyresgäster som riskerar avhysning i ett tidigt skede, helst innan det har gått så långt som till en underrättelse om uppsägning.

Hushållsekonomisk rådgivning

För den som under en längre tid lever under knappa ekonomiska omständigheter kan det vara svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Enklare hushållsekonomisk rådgivning, det vill säga hjälp med att gå igenom och planera ekonomin och upprätta en hushållsbudget, kan ges av till exempel handläggare inom ekonomiskt bistånd.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning kan hjälpa personer med skulder att få en översikt över sin skuldsituation och verktyg för att ta kontroll över sin vardagsekonomi och påverka sin situation. Budget- och skuldrådgivaren kan även hjälpa till med en ansökan om en skuldsanering och vid omprövning och överklagande av beslut om skuldsanering.

Säkerställa hyresinbetalningar

Människor kan av olika skäl ha svårigheter att sköta sina hyresinbetalningar, ha tidigare hyresskulder eller tidigare risk för avhysning. Om en person har försörjningsstöd kan det vara bra att i förebyggande syfte och i samråd med den sökande låta denne visa att föregående hyra är betald i samband med varje ny ansökan, vanligtvis en gång per månad. Detta kan ge socialtjänsten en möjlighet att tidigt uppmärksamma problemet och utreda behovet av stöd.

I vissa fall kan det vara bra att motivera en person att betala hyran via autogiro. En annan lösning kan vara att socialtjänsten i överenskommelse med den enskilde betalar in det försörjningsstöd som avser hyra direkt till hyresvärden.

Ekonomiskt bistånd till personer med försörjningsproblem

Ekonomiskt bistånd kan ges som försörjningsstöd för den som inte själv kan tillgodose sina behov av försörjning eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. I försörjningsstödet ingår kostnader för faktisk boendekostnad under förutsättning att den är skälig. Ekonomiskt bistånd kan även beviljas som stöd till livsföringen i övrigt där kostnader för behov som inte ingår i försörjningsstödet kan ingå, exempelvis hjälp till en hyresskuld.

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten hos Socialstyrelsen

Boendestöd

Boendestöd är ett individanpassat stöd som är till för att hjälpa personer att hantera sådant i vardagen som är mer eller mindre relaterat till boendet. Målgruppen för boendestödet är framförallt personer med missbruk eller skadligt bruk och beroendeproblem, psykiska funktionsnedsättningar eller en kombination av båda.

Hemtjänst

Hemtjänst är ett bistånd till personer som har svårt att klara sin vardag på egen hand, till exempel skötseln av hemmet. Målgruppen för hemtjänst är främst äldre personer med försvagat hälsotillstånd eller personer med funktionsnedsättning.

Case management

Case management syftar till att samordna vård- och stödåtgärder och ser till att personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar eller allvarliga missbruks- och beroendeproblem med behov av samordning får adekvat vård och stöd. Det övergripande syftet med case management är att personerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En case manager har ofta en koordinerande funktion när det gäller planering, genomförande och uppföljning av adekvata insatser tillsammans med den enskilde.

Personligt ombud

Personligt ombud kan erbjudas till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Ombuden arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Ett personligt ombud fungerar som ett redskap för att stärka klienten till att få bättre tillit till sig själv och bättre kontroll och makt över den egna vardagen.

Stöd vid missbruk eller skadligt bruk eller beroende

Stöd till personer med missbruk eller skadligt bruk eller beroendeproblematik kan vid behov vara betydelsefullt för att förebygga hemlöshet och problem i boendet. Förutom att erbjuda hjälp till personer som missbrukar alkohol och narkotika är det angeläget att uppmärksamma och erbjuda stöd och hjälp till personer som missbrukar spel om pengar.

Stöd att tillsätta god man eller förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin ekonomi eller sörja för sin person kan tingsrätten utse en god man. Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt kan tingsrätten utse en förvaltare.

Socialnämnden är skyldiga att anmäla till överförmyndaren bland annat om den finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon.

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten hos Socialstyrelsen 

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar – Socialstyrelsen (pdf)

Läs mer om delarna i denna text i Socialstyrelsens vägledning Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter