Indirekt förebyggande insatser

Det finns en rad insatser inom socialtjänsten som kan fungera indirekt förebyggande mot hemlöshet. Det är insatser som främst är ämnade att tillgodose andra behov, samtidigt bidrar de till att öka möjligheterna att få eller kunna behålla ett stadigvarande boende.

Problemen med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har framför allt strukturella orsaker som bristen på lämpliga bostäder, hyresnivåer som hushåll med genomsnittliga eller lägre inkomster inte klarar och höga krav för att godkännas som hyresgäst.

Människor som riskerar eller befinner sig i hemlöshet eller som är utestängda från bostadsmarknaden är en heterogen grupp. En del personer kan ha en sammansatt social problematik och ett stort behov av olika vård- och stödinsatser. Det finns också personer som inte har andra problem än att de saknar en bostad.

Individuella faktorer för personer i hemlöshet kan exempelvis vara långvarig arbetslöshet, missbruksproblem, skuldproblem, spelberoende, psykisk eller fysisk ohälsa, demenssjukdom, familjevåld, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, eller att tidigare blivit avhyst från en bostad.

Insatser och samverkan

Kommunernas socialtjänst har enligt socialtjänstlagen ansvar för att ge enskilda individer olika former av stöd och en rad insatser kan fungera indirekt förebyggande mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Socialtjänsten behöver ofta samverka internt mellan olika verksamhetsområden för att få en helhetsbild och kunna erbjuda rätt stöd till personer med komplexa livssituationer. Samverkansformer som exempelvis trepartssamtal kan underlätta för arbetet med personer eller familjer som kan behöva insatser från flera olika verksamheter inom socialtjänsten samtidigt.

Socialtjänsten har även ett tydligt ansvar att aktivt verka för att samverkan med andra aktörer kommer till stånd. Centrala samverkansparter kan exempelvis vara hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kronofogden. Samverkan med idéburna organisationer och lokala hyresvärdar kan också vara värdefullt.

Att flera myndigheter samarbetar innebär inte att den sekretess som gäller mellan myndigheterna ändras, utan varje myndighet eller aktör är bunden av den egna sekretessen. Om personen det gäller samtycker till det kan man göra undantag för sekretessen.

Det är den enskilde personens behov som avgör vilka insatser som kan vara relevanta, vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt.

Stöd för samordning

När en person behöver insatser eller åtgärder från flera verksamheter dokumenteras detta ofta i en plan, till exempel genomförandeplan eller samordnad individuell plan, SIP.

En genomförandeplan kan involvera olika verksamhetsområden inom socialtjänsten eller socialtjänsten och externa aktörer. Genomförandeplanen ska bidra till att skapa en struktur i samarbetet. I planen ska det framgå vem som ansvarar för vilken insats, ett tydligt syfte med insatsen och aktiviteterna, och vem som ansvarar för uppföljning och när.

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas när en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. SIP ska upprättas om en av de ansvariga aktörerna bedömer att planen behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och under förutsättning att personen samtycker till det.

I planen ska det framgå vilken aktör som ansvarar för vilka insatser. En SIP kan även involvera andra berörda parter. En SIP ger en samlad beskrivning av alla pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser för en person.

Socialtjänstens insatser

Socialtjänsten kan erbjuda flera insatser som i första hand är ämnade att tillgodose andra behov än behovet av bostad. Samtidigt bidrar dessa insatser till att öka möjligheterna att få eller kunna behålla ett stadigvarande boende. Nedan ges en kort beskrivning av de olika insatserna.

Kort beskrivning av de olika insatserna

Ekonomiskt bistånd till personer med försörjningsproblem

Ekonomiskt bistånd kan ges som försörjningsstöd till människor som har svårt att försörja sig själva och sin familj exempelvis på grund av arbetslöshet, sjukdom eller sociala problem. I försörjningsstödet ingår kostnader för faktisk boendekostnad under förutsättning att den är skälig. Ekonomiskt bistånd kan även beviljas som stöd till livsföringen i övrigt där kostnader för behov som inte ingår i försörjningsstödet kan ingå, exempelvis hjälp till en hyresskuld.

Hjälp att säkerställa hyresinbetalningar

Människor kan av olika skäl ha svårigheter att sköta sina hyresinbetalningar, ha tidigare hyresskulder eller tidigare hot om avhysning. Om en person har försörjningsstöd kan det vara lämpligt att i förebyggande syfte låta denne verifiera att föregående hyra är betald i samband med varje ny ansökan, vanligtvis en gång per månad. Detta kan ge socialtjänsten en möjlighet att tidigt uppmärksamma problemet och utreda behovet av stöd. Kontrollen måste ske i samråd med den sökande.

I särskilda fall kan socialtjänsten betala in en persons eller familjs försörjningsstöd som avser hyra direkt till hyresvärden. För detta krävs en överenskommelse med den berörde. I vissa fall kan det vara lämpligt att motivera en person att betala hyran via autogiro.
Om en person som har bostadsbidrag har svårigheter med hyresinbetalningarna kan socialtjänsten även verka för att utbetalningen av bostadsbidraget ställs till hyresvärden eller till socialtjänsten.

Hushållsekonomisk rådgivning

För den som under en längre tid lever under knappa ekonomiska omständigheter kan det vara svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Då kan socialtjänsten erbjuda personen enklare hushållsekonomisk rådgivning, det vill säga hjälp med att gå igenom och planera ekonomin och upprätta en hushållsbudget. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd eller till exempel boendestödjare som fått särskild utbildning kan hjälpa till med detta.

Hyresrådgivning

Hyresrådgivning kan erbjudas till personer som riskerar att förlora sin bostad på grund av hyresskulder. Hyresrådgivning är en frivillig verksamhet, utan myndighetsutövning, och den finns i vissa kommuner. Syftet med hyresrådgivningen är primärt att nå hyresgäster som riskerar avhysning i ett tidigt skede, helst innan det har gått så långt som till en underrättelse om uppsägning.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning hjälper personer med skulder att finna lösningar på sina ekonomiska problem och arbetar förebyggande för att motverka överskuldsättning. Budget- och skuldrådgivning hjälper också personer med mycket stora skulder att ansöka om skuldsanering. Man ger även stöd före, under och fram tills den enskildes skuldsanering är helt avslutad.

Boendestöd

Boendestöd är ett individanpassat stöd som är till för att hjälpa personer att hantera sådant i vardagen som är mer eller mindre relaterat till boendet. Målgruppen för boendestödet är framförallt personer med missbruksproblem, psykiska funktionsnedsättningar eller en kombination av båda.

Case management

En case manager samordnar vård- och stödåtgärder och ser till att personer med allvarliga psykiska funktionshinder eller allvarliga missbruks- och beroendeproblem får adekvat vård och stöd. Det övergripande syftet med case management är att personerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personligt ombud

Personligt ombud kan erbjudas till personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och bli mer delaktiga i samhället. Ombuden arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Ett personligt ombud beslutar inte om insatser. Ombudet ansvarar inte för vård eller behandling och kan inte heller ta över myndigheternas ansvar för samordning av insatser.

Missbruksvård

En väl fungerande och individanpassad missbruksvård som erbjuder olika former av stöd, vård och behandling är betydelsefull för att förebygga hemlöshet och problem i boendet bland personer med missbruk eller beroende. Förutom att erbjuda hjälp till personer som missbrukar alkohol och narkotika är det angeläget att uppmärksamma och erbjuda stöd och hjälp till personer som missbrukar spel om pengar.

Förmedlingsmedel

När en person av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan socialtjänsten erbjuda förmedlingsmedel som hjälp för att hantera ekonomin. Förmedlingsmedel, även kallat egna medelsförvaltning är en insats som innebär en överenskommelse om förvaltning av en individs ekonomi som förutsätter individens samtycke.

Hemtjänst

Hemtjänst kan erbjudas till personer som har svårt att klara sin vardag på egen hand, till exempel skötseln av hemmet. Målgruppen för hemtjänst är främst äldre personer med försvagat hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

Stöd att ändra utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden eller socialtjänsten

Det finns en möjlighet att ordna så att bostadsbidrag utbetalas direkt till hyresvärden. På begäran av den försäkrade personen får Försäkringskassan besluta att bostadsbidraget ska betalas ut till någon annan.

Stöd att tillsätta god man eller förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter kan tingsrätten utse en god man. Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt kan tingsrätten utse en förvaltare.

Socialnämnden är skyldiga att anmäla till överförmyndaren bland annat om den finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon. Se 5 kap. 3 § 1 socialtjänstförordningen (2001:937).

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar. Socialstyrelsen, 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter