Personens vilja är viktig

Lagstiftningen som styr verksamheterna inom funktionshinderområdet anger att de ska främja delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och ge personerna möjlighet till självbestämmande och inflytande över sina egna liv. Både handläggare och utförare behöver ge varje person förutsättningar att uttrycka sin vilja, försöka att fånga denna, utveckla viljan och observera om den förändras.

Enligt Förenta nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till allmän information i alla format och i alla former av kommunikation som de själva väljer. Det innebär bland annat information om vilket stöd och service socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan bestå av och hur en ansökan eller begäran går till. Enligt konventionen är alla lika inför lagen, det vill säga att personer med funktionsnedsättning åtnjuter rättskapacitet på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd för att utöva sin rättskapacitet. Det innebär bland annat att få stöd att uttrycka sin vilja i samband med myndighetsutövning. När det gäller insatser som erbjuds genom LSS och SoL är personens vilja en förutsättning för att kunna bedriva stöd av god kvalitet.

Kommunikation enligt FN:s konvention

Enligt FN:s konvention innefattar kommunikation bland annat språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, såväl som textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, alternativa och kompletterande former, medel och format för kommunikation, samt tillgänglig informations- och kommunikationsteknik.

När en persons beslutsförmåga är nedsatt

Personalen som arbetar med personer med funktionsnedsättning har stora möjligheter att stödja dem att uttrycka sin vilja. Om funktionsnedsättningen påverkar möjligheten att kommunicera, förstå den information som ges eller att värdera en insats och dess innehåll behöver personen stöd för att uttrycka sin vilja. Såväl handläggare som utförare behöver därför, i samband med att insatser erbjuds och planeras skapa förutsättningar för personen att:

  • bli välinformerad
  • kunna kommunicera
  • kunna värdera de insatser som erbjuds.

Att använda olika typer av kommunikationsstöd och ge relevant information anpassad utifrån personens förutsättningar är exempel på sätt att stödja personen att förstå en insats och uttrycka sin vilja. Stöd för att värdera en insats kan handla om att ge ett individuellt utformat stöd för att personen ska kunna se konsekvenser av en insats och kanske göra jämförelser med alternativa insatser. Stödet behöver utformas individuellt och målet är att vid varje tillfälle få personen att utrycka det vi här kallar bästa tillgängliga vilja.

Vad är bästa tillgängliga vilja?

Bästa tillgängliga vilja innebär att utgå från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara mer eller mindre stark. Hur stark viljan är kan bland annat bero på hur bra eller dåligt underbyggd den är. Exempelvis kan viljan stärkas om personen får nya erfarenheter av en viss insats och dess innehåll eller ny kunskap som övertygar personen. Det är viktigt att vara uppmärksam på viljans kvalitet. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt att arbeta för att säkra viljan. Det kan till exempel handla om att stödja personen att utforska sin vilja och att följa upp viljan.

I de verksamheter som arbetar med att ge stöd och service till vuxna personer med funktionsnedsättning behöver därför personalen utgå från att:

  • Alla kan uttrycka sin vilja. Utmaningen är att ge varje individ rätt stöd och acceptera att det kan ta tid.
  • En persons vilja kan behöva växa fram och kan förändras över tid.
  • När personen uttryckt sin vilja så behöver följande frågor ställas: Är det bästa tillgängliga vilja? Kan mer göras – i så fall vad?
  • Om man gjort vad som är rimligt och viljan ändå bedöms vara svag så behöver personen ges fortsatt stöd att utforska och utveckla sin vilja, och viljan behöver följas upp.

Kan personens vilja åsidosättas?

Stöd och service enligt LSS och SoL kan aldrig ges mot den enskildes uttryckliga vilja. Det är endast i vissa verksamheter eller undantagssituationer som andra kan bestämma mot personens uttryckliga vilja. Det gäller i nödsituationer och i situationer då det går att tillämpa speciell tvångslagstiftning.

Tvång och begränsningar, tema på Kunskapsguiden

Regler om ställföreträdare under aktuellt tema

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja vuxna personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion med talarmanus

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen. Myndigheten för delaktighet, MFD; 2017.
Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges riksdag.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sveriges riksdag.
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen; 2017.
Texten bygger på uppgifter från expertgrupp knuten till uppdraget att ta fram metodstödet Att stödja vuxna personers vilja. Socialstyrelsen; 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter