Stöd i utförandet

Utföraren av en insats har en viktig roll i att stödja personen att uttrycka sin vilja. Utföraren planerar tillsammans med personen hur insatserna ska utföras och personens medbestämmande och delaktighet har stor betydelse i det arbetet. Utföraren är ofta den som först märker om personen vilja förändras, och har därför en central roll i uppföljningen.

En utförare har bättre förutsättningar än en handläggare att över tid möta och samspela med en person. Det innebär att utföraren kontinuerligt och mer långsiktigt kan stödja personen att uttrycka sin vilja och tidigt se tecken på om personens vilja är på väg att förändras. Till utförarens uppgifter hör även att tillsammans med personen planera insatserna genom att ta ställning till hur och när de ska genomföras.

Genomföra uppdraget

Personen behöver göras delaktig i upprättande av genomförandeplanen
Vid planeringen av en insats och dess innehåll bestäms vad som ska genomföras, hur och när det ska genomföras. Hur och när en insats ska genomföras har naturligtvis stor betydelse för en person och kan påverka personens vilja rörande insatserna. Utföraren har därför stora möjligheter att säkra bästa tillgängliga vilja (se faktaruta nedan – Bästa tillgängliga vilja) genom att personen görs delaktig i planeringen av insatserna och dess innehåll.

Läs mer om delaktighet och inflytande i arbete med genomförandeplaner i kunskapsstödet Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning hos Socialstyrelsen

Viktigt att arbeta med livsområdena kommunikation, lärande och att tillämpa kunskap samt allmänna uppgifter och krav

Det är i själva utförandet som det är möjligt att tillgodose behoven inom följande områden i den dagliga livsföringen:

  • Kommunikation.
  • Lärande och att tillämpa kunskap, som bland annat handlar om att fatta beslut och lösa problem.
  • Allmänna uppgifter och krav, som handlar om dagliga rutiner, anpassa aktivitetsnivå, hantera stress och andra psykologiska krav.

Det krävs tid, tålamod och motivation för att lyckas tillgodose behoven. Det är också viktigt att personalen som ger stödet har rätt kompetens och möjlighet att fortlöpande stödja personen och att skapa en relation som bygger på tillit.

Läs mer: Se avsnittet längre ned med rubriken Långsiktigt arbete för ökad delaktighet och att uttrycka sin vilja.

Beakta att personen kan ha flera utförare

När genomförandeplanen görs är det också viktigt att se helheten. Om personen deltar i flera verksamheter, till exempel har både bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet, behöver stödet planeras så det hänger ihop. Exempelvis kan personen behöva ha samma kommunikationsstöd oberoende av vilken verksamhet det gäller. Stödet kan också behöva följa personen mellan olika verksamheter.

Uppföljning av beslut och av genomförandeplan

Under tiden som insatsen pågår är det viktigt att vara uppmärksam på om personen fortfarande vill ha insatsen eller inte. Det är särskilt viktigt om personens vilja varit svag (se faktaruta Bästa tillgängliga vilja) redan under handläggningsfasen. Här är samarbetet mellan handläggare och utförare viktigt eftersom handläggaren kan behöva aktualisera ett nytt ärende om utföraren upptäcker att behoven förändras.

Möjligheten finns också att den enskilde ändrar sin vilja angående när och hur insatsen ges. Då behöver genomförandeplanen revideras.

Behov av samarbete

Hur väl utföraren lyckas med sitt stöd och service beror bland annat på kvaliteten på handläggarens utredning och beslut. Sedan är stödet beroende av hur väl utföraren i sitt samspel med personen lyckas utforma insatserna. För att lyckas behöver samtliga aktörer - individ, utförare, handläggare och eventuellt andra aktörer få till ett bra samarbete med varandra.

Bästa tillgängliga vilja​

Bästa tillgängliga vilja innebär att utgå från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara mer eller mindre stark. Hur stark viljan är kan bland annat bero på hur bra eller dåligt underbyggd den är. Exempelvis kan viljan stärkas om personen får nya erfarenheter av en viss insats och dess innehåll eller ny kunskap som övertygar personen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på viljans kvalitet. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt att vara observant och ge stöd för att säkra viljan. Det kan till exempel handla om att stödja personen att utforska sin vilja eller följa upp viljan.

Långsiktigt arbete för ökad delaktighet och stöd att utrycka sin vilja

Beslut om insatser och om planering och uppföljning av insatserna behöver ses som delar av ett samlat arbete för den enskildes delaktighet. Ytterst kan bara den enskilde själv bedöma sin delaktighet. Därför är det viktigt att socialtjänsten utgår från den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet. Genom fler tillfällen att vara delaktig utifrån egna intressen, och bättre stöd att använda dessa tillfällen, kan delaktigheten öka.

Om personalen inte lyckas skapa bra förutsättningar för personen att ge uttryck för sin vilja vid en beslutssituation är det av stor betydelse att reflektera över den enskildes delaktighet och inflytande. Se figur nedan.

Figur som beskriver att reflektion kring delaktighet bör ske efter varje beslut och vara en del av ett systematiskt och långsiktigt arbete

Hur ska personen stödjas inför nästa beslutssituation? Det kan till exempel handla om att ge personen stöd att få möjligheter att prova på nya aktiviteter och tillgång till ett individuellt utformat kommunikativt stöd i vardagen.

För personer med ett mer omfattande behov av stöd för att uttrycka sin vilja är det viktigt att planera och genomföra ett långsiktigt och systematiskt arbete för ökad delaktighet och att uttrycka sin vilja.

Läs mer i kunskapsstödet Vägar till ökad delaktighet om hur du kan stödja personer med funktionsnedsättning att vara mer delaktiga hos Socialstyrelsen

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja vuxna personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet Att stödja vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion med talarmanus

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges Riksdag.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen; 2015
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen; 2014
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. Socialstyrelsen; 2003.
Texten bygger på uppgifter från expertgrupp knuten till uppdraget att ta fram metodstödet Att stödja vuxna personers vilja. Socialstyrelsen; 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.