Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Hälso- och sjukvården och tandvården kan göra viktiga insatser genom att tidigt upptäcka barn som utsätts för våld, behandla och dokumentera skador, göra orosanmälan till socialtjänsten och samverka med andra verksamheter.

Barn med funktionsnedsättning som far illa kan finnas inom i stort sett alla hälso- och sjukvårdens verksamheter – exempelvis primärvården, barnkliniker, hjälpmedelsverksamheter, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), elevhälsan, ungdomsmottagningar. 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan också uppmärksamma eller känna oro över att ett barn i vård och omsorg kan vara utsatt för våld.  Det kan till exempel vara i familjehem, på korttidsboende, i hem för vård och boende (HVB), i bostad med särskild service (LSS-boende) eller på ungdomshem. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även känna oro för ett barn i samband med att hälso- och sjukvård ges till vuxna patienter. 

Personalen behöver kunskap om våldsutsatthet

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer regleras hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar i arbetet med våld i nära relationer. Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvården och tandvården har kunskap om våld och övergrepp i nära relationer för att kunna ge god vård. Personalen behöver också ha förmåga att omsätta dessa kunskaper i det praktiska arbetet, enligt de allmänna råden i HSLF-FS 2022:39.

Upptäcka våld inom hälso- och sjukvården och tandvården

Både inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter och inom tandvården har personalen stora möjligheter att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Upptäcka våld inom hälso- och sjukvården och tandvården

Lagar och regler

Flera lagar och föreskrifter reglerar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete för att förhindra våld i nära relationer.

Lagar och regler

Patientens rätt till information och att vara delaktig

Barn har rätt till relevant information, att komma till tals och ha inflytande utifrån ålder och mognad. Vissa funktionsnedsättningar gör att man har svårare än andra att föra fram sina synpunkter. Personalen behöver kunskap om vilket kommunikationsstöd varje person behöver för att förstå och kunna uttrycka sig.

Patientens rätt till information och att vara delaktig

Samverkan

Samverkan ska ske kring det enskilda barnet, och på övergripande

nivå. Det är barnets bästa som är utgångspunkten när samverkan rör barn.

Samverkan

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – utbildningsmaterial till socialtjänsten

Utbildningsmaterialet till personal inom socialtjänsten som kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för våld i sina nära relationer. Syftet med materialet är att ge ökad kunskap om våld i nära relationer för att socialtjänsten ska kunna arbeta ändamålsenligt i möten med individer som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relation.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – utbildningsmaterial till hälso- och sjukvården och tandvården

Utbildningsmaterial till personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med vuxna i sitt arbete. Syftet med materialet är att ge kunskap om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan få för hälsan samt på vilket sätt det kan uppmärksammas.

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området våld i nära relationer. Handboken kompletterar (SOSFS 2014:4) Våld i nära relationer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad: