Uppmärksamma psykisk ohälsa

Att uppmärksamma tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga är viktigt för att de ska kunna få tidiga insatser. En förutsättning för tidig upptäckt är att de som yrkesmässigt möter barn och unga har kunskap om psykisk ohälsa. En annan förutsättning är det finns tillgång till bedömning, utredning och insatser.

Psykisk ohälsa kan i många fall vara ett stort hinder i barns och ungas personliga utveckling och deras möjligheter till etablering i samhället. Därför finns det stora vinster med att så tidigt som möjligt uppmärksamma och med effektiva insatser minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Kunskap och kompetens behövs för tidig upptäckt

För att barn och unga ska få tillgång till tidiga insatser behöver vuxna som yrkesmässigt möter barn och unga ha kunskap och kompetens att känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. I de verksamheter som möter barn och unga behövs därför en bred allmän kännedom om hur psykisk ohälsa kan visa sig.

Kunskapen och kompetensen behöver finnas både i vård- och stödinsatser på specialistnivå inom hälso- och sjukvård och i de verksamheter som barn och familjer vänder sig till i första hand, till exempel barn- och mödravårdscentralerna, primärvården och elevhälsan. Dessutom behöver tillgängligheten vara god till bedömning, utredning och behandling inom hälso- och sjukvården.

Även inom socialtjänstens verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. Verksamheterna behöver också utarbeta rutiner för och överenskommelser om hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården. Dessa behöver vara kända inom verksamheterna.

Samverkan utifrån ett helhetsperspektiv

För barn och unga som lever i en komplex situation, har omfattande behov eller allvarliga sjukdomstillstånd krävs att behoven möts med ett helhetsperspektiv.

Ett helhetsperspektiv förutsätter en god samordning mellan olika verksamheter och huvudmän. Vid samverkan finns vissa särskilda krav på åtgärder, bland annat den individuella plan som ska upprättas när ett barn eller en vuxen har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Den individuella planen kallas samordnad individuell plan, SIP.

Samverkan kring barn och unga

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter