Personcentrerad vård och omsorg

Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. Det innebär att man fokuserar på hela personen, med unika behov, resurser och erfarenheter, och inte bara på sjukdomen.

Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad.

Den personcentrerade vården och omsorgen innebär att personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

  • bemöter personen med demenssjukdom utifrån dennes upplevelser, självkänsla och rättigheter
  • strävar efter att förstå vad som är bäst för personen utifrån dennes perspektiv
  • värnar personens självbestämmande och möjlighet till medbestämmande
  • ser personen som en aktiv samarbetspartner
  • bekräftar personen i dennes upplevelse av världen
  • strävar efter att involvera personens sociala nätverk i vården och omsorgen.

Fokuserar på hela personen

Personcentrerad vård och omsorg innebär att man fokuserar på hela personen, med unika behov, resurser och erfarenheter, och inte bara på sjukdomen. Den personcentrerade vården och omsorgen utgår från information om personens livsmönster och värderingar och syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig.

En del i den personcentrerade vården och omsorgen är att personen med demenssjukdom bekräftas, accepteras och uppmuntras att berätta om sig själv och sitt liv.

Personcentrerad vård och omsorg innebär också att man i vården och omsorgen särskilt beaktar behov relaterade till om personen har annan kulturell eller språklig bakgrund.

Att ta kulturella hänsyn handlar exempelvis om att ge personen med demenssjukdom möjlighet till att utöva sin religion, få kulturellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner och sedvänjor samt att få tillgång till personal som talar samma språk.

Svårigheter att uttrycka sin vilja

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ha svårt att förstå och tolka de behov en person med demenssjukdom har. Samtidigt kan demenssjukdomen i sig medföra att personen inte alltid på ett bra sätt kan ge uttryck för sin vilja, sina behov och önskemål. Personen kan också ha svårt för att ta till sig information.

Det finns därför en risk för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte upptäcker och tillgodoser behoven av vård och omsorg hos personer med demenssjukdom, särskilt i senare skeden av sjukdomen.

Stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga

Temat Stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga är ett metodstöd som ger råd om hur du kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Stödja äldre personers vilja, tema på Kunskapsguiden

Personcentrerad vård hos Vårdhandboken

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård.

Demens ABC

Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom – På djupet – Poddavsnitt om demenssjukdom och munhälsa Poddavsnittet handlar om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur vården och omsorgen kan bidra till det. Lyssna på poddavsnittet om demenssjukdom och munhälsa – På djupet – Poddavsnitt om demenssjukdom och munhälsa Poddavsnittet handlar om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur vården och omsorgen kan bidra till det. Lyssna på poddavsnittet om demenssjukdom och munhälsa – Socialstyrelsen (pdf)

Munhälsan behöver vara en del av den regelbundna uppföljningen av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Risken för försämrad munhälsa ökar redan tidigt i demenssjukdomen. Det kan leda till skador på tänder och munslemhinna som ger smärta och försämrad allmän hälsa som följd. Men med rätt insatser under sjukdomsförloppet kan en god munhälsa bibehållas.

På djupet – Poddavsnitt om demenssjukdom och munhälsa

Poddavsnittet handlar om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur vården och omsorgen kan bidra till det.

Ett teambaserat arbetssätt – webbutbildning hos Socialstyrelsen

Ett teambaserat arbetssätt ska bidra till att äldre personer med sammansatta behov i större utsträckning får sina insatser individanpassade, personcentrerade och samordnade. Det teambaserade arbetssättet ska främja kvalitet i utförandet och kan leda till förståelse och respekt för den enskildes behov, livssituation, förutsättningar och egna vilja. Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt kan bidra till kontinuitet i vården och omsorgen och underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom Att mötas i hälso- och sjukvård Socialstyrelsen, 2019.
Att mötas i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, 2015.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.