Om yrkesintroduktion

Äldreomsorgen är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Äldre personer har rätt till insatser av god kvalitet. För att uppnå målen med insatserna ställs särskilda krav på kompetens hos personalen. Arbetsgivaren ansvarar för att rekrytera personal med rätt kompetens och att ge en bra introduktion till de nyanställda.

Stöd till yrkesintroduktion på Kunskapsguiden

Stöd till yrkesintroduktionen på Kunskapsguiden vänder sig i första hand till dig som arbetar med att introducera nyanställd baspersonal inom äldreomsorgen. Kunskapsguiden ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet ska inspirera och ge stöd i planeringen av introduktion av nyanställd baspersonal inom äldreomsorgen. Innehållet kan med fördel även användas av handläggare och andra som söker kunskap inom området.

Varför är yrkesintroduktionen så viktig?

För att kunna ge äldre personer vård och omsorg av god kvalitet är det viktigt att personalen som arbetar inom äldreomsorgen har rätt kompetens. Det är angeläget att medarbetaren har grundläggand kunskaper om exempelvis det normala åldrandet, vanliga sjukdomar hos äldre, bemötande och de lagar och regler som styr äldreomsorgen. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag
Både i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns bestämmelser om att personal inom socialtjänsten behöver ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna.

Personal inom äldreomsorgen har en varierande bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet liksom språkförutsättningar. Mot den bakgrunden är det viktigt med en strukturerad introduktion för nyanställd baspersonal. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag.

Allmänna råd om kunskaper hos personalen i äldreomsorgen

Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om vilka grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som exempelvis undersköterska eller vårdbiträde i socialtjänstens omsorg om äldre.

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre hos Socialstyrelsen

Introduktion i två huvudsakliga delar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för introduktionen som bör anpassas till arbetstagarens ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgifter och arbetslivet, språkkunskaper, kulturell bakgrund och eventuell funktionsnedsättning.

Introduktion för nyanställd baspersonal kan med fördel delas upp i två delar – arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion:

Arbetsplatsintroduktionen

Arbetsplatsintroduktionen avser delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden. Exempelvis hantering av nycklar, larm och brandsäkerhet, verksamhetens dokumentationssystem, samt viss kännedom om kommunens organisation och andra lokala förutsättningar.

Yrkesintroduktionen

Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med den enskilde i verksamheten och personens individuella behov. I introduktionen ingår även information om aktuella samverkanspartners för att nå en helhetssyn.

Kunskaper och förmågor är en färskvara och varje verksamhet behöver ha en plan för både arbetsgruppens och enskilda medarbetares kompetensutveckling. Valda delar av informationen som ges vid introduktionen bör följas upp och till viss del repeteras. Dessutom bör personalen vid behov få fortbildning och handledning för att upprätthålla sina kunskaper och förmågor. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Exempel på introduktionsprogram från två kommuner

Förutsättningar och behov styr hur kompetensutveckling och introduktion av nyanställd personal planeras och genomförs i landet. Introduktionsprogrammen som lyfts här har tagits fram i egen regi av aktuella kommuner. Gemensamt för kommunerna är att de har satsat på både kompetensutveckling och ökad stabilitet i verksamheten. Tanken är att exemplen från Enköping och Göteborg kan väcka idéer och ge inspiration.

Enköpings kommun

Kommunen arbetar utifrån Enköpingsmodellen med nyckelbegrepp som salutogent förhållningssätt vilket innebär att de anställda fokuserar på det friska och det som fungerar. De utgår från den enskildes rätt till vård och omsorg på sina egna villkor samt rätt att få skrifter och samtal på ett sådant sätt så att man förstår.

Enköping delar upp introduktionen i två delar – introduktionsutbildning och introduktion på arbetsplatsen. Introduktionsutbildning sker vid tre tillfällen á tre timmar. Den innehåller bland annat olika dilemman, värderingsövningar, informationsfilmer och egenutvecklat informationsmaterial. Genom olika övningar får personalen exempelvis reflektera över vad ett salutogent och professionellt förhållningssätt innebär i praktiken. Introduktionen utvecklas genom utvärderingsenkäter och kontinuerliga uppföljningsmöten och utbildningstillfällen för handledare.

Enköpings introduktion och Enköpingsmodellen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har tagit fram två webbaserade utbildningar som ska ge all nyanställd personal i hemtjänst och särskilda boenden en likvärdig introduktion. Syftet är att visa på det mest grundläggande i arbetet, exempelvis vikten av bra bemötande samt vilka lagar och regler som styr arbetet. Webbutbildningarna är anpassade till Göteborgs Stads verksamheter och består av kortare kapitel med filmsekvenser och frågor. De webbaserade introduktionsutbildningarna ingår som en del av stadsdelarnas introduktionsprogram och används även för att introducera feriearbetare och elever inför praktik.

Introduktionsutbildningarna för nyanställda inom äldreomsorgen hos Göteborgs Stad

Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

​Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.