Delaktighet och bemötande

Ett bra bemötande är en förutsättning för delaktighet och självbestämmande för den enskilde äldre personen. Därför är det viktigt att personalen inom omsorgen ger äldre personer stöd så att de själva kan bestämma över sin vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde.

Delaktighet

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället. Annars är risken att det uppstår utanförskap och känslor av maktlöshet. Möjligheten att ha inflytande och kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med hälsa.

Delaktighet och självbestämmande

Anställda inom omsorgen kan på olika sätt bidra till att underlätta delaktighet och självbestämmande för äldre personer. Det kan till exempel handla om att:

  • Ge stöd till den äldre personen att upprätthålla sitt oberoende, till exempel genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt.
  • Arbeta på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka innehållet i beslut om bistånd och hur insatserna genomförs.
  • Arbeta på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.
  • Ha ett förhållningssätt som inbjuder den enskilde att framföra sina åsikter och önskemål.

Anhörigperspektiv och delaktighet

Anhörigperspektivet innebär att familjen eller andra personer som är viktiga för den äldre personen synliggörs och – när det är möjligt – involveras i vården och omsorgen om den enskilde. Det innebär även att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med både den enskilde och de personer som är viktiga för honom eller henne.

Kommunikation

För att äldre personer ska bli delaktiga och kunna vara med och påverka är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan den enskilde och de som arbetar inom äldreomsorgen. Ett sätt att nå en fungerande kommunikation är att anpassa den utifrån de äldre personernas förutsättningar och behov samt samtala på ett språk som de förstår. Så långt det är möjligt ska insatserna utformas och genomföras i samarbete med den enskilde.

Nationell värdegrund

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen tar utgångspunkt i särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna innebär bland annat att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Trygghet är en viktig del av välbefinnandet. Viktiga förutsättningar för att känna trygghet är att ha kontroll över sin situation samt möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning. En annan aspekt av välbefinnande är att den äldre personen känner meningsfullhet i tillvaron. Det kan till exempel handla om att omsorgspersonalen stödjer den äldre personen i att upprätthålla kontakter och gemenskap med närstående och vänner, ta en promenad eller träna olika förmågor. Bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär även att äldreomsorgen ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Läs mer:

Webbutbildning om äldreomsorgens nationella värdegrund på Socialstyrelsens Utbildningsportal

Nationell värdegrunden för äldreomsorgen, tema på Kunskapsguiden

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hos riksdagen

Stödja äldre personers vilja

Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har tagit fram ett material som ger råd om hur man kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja. Materialet riktar sig till personer som arbetar med stöd och omsorg om äldre personer, både som utförare eller handläggare.

Läs mer: Stödja äldre personers vilja, tema på Kunskapsguiden

Genomförandeplan

Hur en beviljad insats till en äldre person, till exempel hemtjänst, ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde och anhöriga eller närstående. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Planen tydliggör både för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Läs mer:

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning hos Socialstyrelsen

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer funktionsnedsättning hos Socialstyrelsen

Bemötande

Ett sätt för personalen att ge ett gott bemötande är att vara lyhörd och empatisk i mötet med den enskilde och respektera dennes integritet. Det är också angeläget att verksamheten organiseras så att personalen har tillräckligt med tid för att lyssna till och samtala med honom eller henne. Personalen bör också tänka på att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och arbeta för att bemötandet upplevs som respektfullt.

Det är angeläget att det inom omsorgen skapas goda förutsättningar för att kunna möta äldre homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, vilka ofta kallas HBTQ-personer. De brister i bemötande som förekommer kan bero på bristande kunskaper. Utbildning av personal är ett sätt att öka kunskapen om äldre HBTQ-personer, till exempel diskussioner vid arbetsplatsträffar och fortbildning.

Läs mer: Hbtq, tema på Kunskapsguiden

Vårdhandboken om bemötande i vård och omsorg

På webbplatsen Vårdhandboken finns information om bemötande ur olika perspektiv. Vårdhandboken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Läs mer:

Bemötande i vård och omsorg – genusperspektiv hos Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – HBTQ-perspektiv hos Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – transkulturellt perspektiv hos Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg – personer med funktionsnedsättning hos Vårdhandboken

Diskriminering

Det är inte tillåtet att diskriminera en person på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I diskrimineringslagen finns särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården samt verksamheter inom socialtjänsten.

Läs mer:

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten hos Socialstyrelsen

Vad är diskriminering? Information hos Diskrimineringsombudsmannen

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Tvångs- och begränsningsåtgärder är inte tillåtet i vården och omsorgen utan stöd i lag, även om det finns undantag för nödsituationer. En tvångs- och begränsningsåtgärd är en åtgärd som vidtas mot en enskild persons vilja och/eller begränsar dennes rörlighet. Det kan exempelvis handla om att tvingas duscha eller äta. En god man, förvaltare eller anhörig kan aldrig samtycka till att insatser ges mot den enskildes vilja eller tillåta användning av tvångsåtgärder.

Läs mer:

Tvång och begränsningar, tema på Kunskapsguiden

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar ett utbildingspaket hos Svenskt Demenscentrum

Våld mot äldre

Både äldre män och kvinnor utsätts för våld. Det kan till exempel handla om våld i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Kvinnor utsätts inte bara för våld för att de är äldre, utan även specifikt för att de är kvinnor. Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld och våldet mot dem är i högre grad upprepat.

Läs mer:

Webbutbildning om våld mot äldre – ett flexibelt utbildningspaket på Socialstyrelsens Utbildningsportal

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Materialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. En stor del av innehållet upptas av övningar som bygger på dialoger om värdegrund.

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Handbok från Svenskt Demenscentrum som vill inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. En personcentrerad vård och omsorg är nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår.

Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Får du frågor om organ- och vävnadsdonation?

Du som arbetar med äldre personer inom vård och omsorg spelar en viktig roll när äldre själva eller deras anhöriga lyfter frågan om organ- och vävnadsdonation. Du kan vara lyhörd, finnas där som bollplank och svara på frågor kring donation, själva processen och hur man tar ställning. I en artikel i tidskriften Ä nr 2/20 kan du läsa om bra saker att känna till inför samtal om vävnadsdonation, för dig som arbetar med vård och omsorg av äldre personer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Tvångs- och begränsningsåtgärder. Kunskapsguiden.se 2017-01-19.
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen 2012.
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. Socialstyrelsen 2012.
Äldre hbt-personer och kommuneranas vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen 2013.
Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Socialstyrelsen 2013.
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. Socialstyrelsen 2014.
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen 2021
Stöd till anhöriga – vägledning för tillämpning av 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen. Socialstyrelsen 2016.
Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Statens Folkhälsomyndighet 2011.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.