Ensamkommande barn – viktiga aktörer och ansvar

Det finns flera aktörer som på olika sätt har viktiga funktioner för ensamkommande barn och unga. För att de ensamkommande ska få ett bra mottagande behöver dessa aktörer samverka.

Enligt barnkonventionen har alla barn som befinner sig i Sverige samma rättigheter. En av konventionens grundläggande principer är alla barns rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor där de berörs. Barnets åsikter ska ges betydelse i förhållande till hens ålder och mognad.

För att det ska bli möjligt för barnet att uttrycka sin åsikt krävs att hen får relevant information om till exempel sina rättigheter, asylprocessen och det praktiska mottagandet. Myndigheter, gode män och andra vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med ensamkommande barn, har ett ansvar att så långt som möjligt involvera barnet så att hen kan utöva sina rättigheter.

Här beskrivs kortfattat vilket ansvar olika aktörer har för ensamkommande barn och unga.

Migrationsverket

 • Tar emot ansökan om asyl/uppehållstillstånd och kontrollerar om ansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat land anvisar barnet till en kommun.
 • Ser till att ett offentligt biträde utses.
 • Kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden.
 • Betalar ut dagersättning och särskilt bidrag till barnet.
 • Lämnar uppgift till berörd region för att barnet ska kallas till hälsoundersökning enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m. fl.
 • Efterforskar barnets vårdnadshavare.
 • Utreder och fattar beslut om uppehållstillstånd.
 • Arbetar med återvändande för de barn som inte får stanna i Sverige.
 • Omfattas av skyldigheten att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa (14 kap. 1 § första stycket 1 SoL). Enligt Migrationsverkets egna rutiner ska en anmälan bland annat göras om det framkommer uppgifter om att ett barn är gift eller om det finns misstanke om människohandel.
 • När ett ensamkommande asylsökande barn fyller 18, eller får sin ålder registrerad till 18, är huvudregeln att det övergripande ansvaret för mottagandet går över från socialtjänsten till Migrationsverket, på samma sätt som för andra vuxna asylsökande.

Migrationsverket och andra aktörer – Migrationsverket

Offentligt biträde

 • Hjälper till med ansökan om asyl/uppehållstillstånd och är med på möten med Migrationsverket. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.
 • Kan, om en god man inte är förordnad, ansöka om uppehållstillstånd för barnets räkning.

Socialtjänsten

 • Ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande asylsökande barn vilket bland annat innebär boende, daglig omsorg och eventuellt särskilt stöd.
 • Utreder barnets behov och erbjuder placering i ett HVB-hem, familjehem eller stödboende.
 • Ansöker om god man för barnet om inte Migrationsverket har gjort det.
 • Följer upp att barnets boende, fritidsaktiviteter, skola, hälso- och sjuk-vårdskontakter och kontakten med god man fungerar väl.
 • Ansvarar fortsatt för barnets försörjning och för barnets boende om barnet får uppehållstillstånd
 • Ansöker till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare istället för god man när barnet fått uppehållstillstånd.
 • Bedömer om den unge har behov av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, även efter att ha fyllt eller registrerats som 18 år. Bedömningen görs utifrån samma förutsättningar som gäller för andra unga personer.

Handböcker och vägledningar från Socialstyrelsen

Ensamkommande barn och unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Placerade barn och unga

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Barn i internationell människohandel och exploatering

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

Misstänker du människohandel – ring 020-390 000! Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel har råd och vägledning för dig som är yrkesverksam och dig som arbetar ideellt.

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel

God man

 • Ska tillförsäkra barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.
 • Har rätt och skyldighet att besluta i alla frågor som rör barnet.
 • Företräder barnet i personliga, rättsliga och ekonomiska frågor i förälders eller vårdnadshavares ställe.
 • Samverkar med hemmet där barnet vistas samt skola, myndigheter och hälso- och sjukvården.
 • Utses av överförmyndarnämnd i den kommun som barnet anvisats till.
 • Den som utses till god man ska vara erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget. Lämpligheten kontrolleras till exempel genom granskning av belastningsregistret, för att undvika att personer som gjort sig skyldiga till brott utses till god man.

Webbutbildning God man för ensamkommande barn – Sveriges kommuner och landsting, SKR

Min rätt – din roll – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Särskilt förordnad vårdnadshavare

 • Utses när barnet beviljas uppehållstillstånd.
 • Uppdraget är inriktat på långsiktig planering för barnet och dess integration i det svenska samhället
 • Ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Detta betyder inte att särskilt förordnade vårdnadshavaren själv behöver stå för den dagliga omsorgen, men hen ska säkerställa att barnets behov tillgodoses.

Boenden

Hem för vård eller boende, HVB

 • Ger omvårdnad och stöd, och vid behov behandling.
 • Stöttar och motiverar barnet för att skolarbete och fritidsaktiviteter med mera ska fungera.
 • Samverkar med andra viktiga aktörer.

HVB-hem – Socialstyrelsen

Läkemedel till barn och unga på HVB och i LSS-boenden – Kunskapsguiden

Familjehem

 • Ger omvårdnad och stöd.
 • Ger möjlighet att tillhöra en familj.
 • Stöttar och motiverar barnet för att skolarbete och fritidsaktiviteter med mera ska fungera.
 • Samverkar med andra viktiga aktörer.

Familjehem – Socialstyrelsen

Stödboende

 • Ett eget boende där den unge tränar för ett självständigt liv, men där personal finns tillgänglig vissa tider på dygnet.

Stödboende – Socialstyrelsen

Jourhem

 • Ger tillfällig omvårdnad och stöd i avvaktan på en långsiktig lösning.

Skolan och elevhälsan

 • Kartlägger kunskapsnivån och förutsättningar hos barnet, och anpassar undervisningen därefter.
 • Ger studiehandledning och undervisning i modersmålet.
 • Ger undervisning i svenska som andra språk.
 • Samverkar med boendet, socialtjänsten, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
 • Elevhälsan har samma ansvar för ensamkommande barn och unga som för övriga elever.

Ensamkommandes utbildning – Skolverket

Elevhälsan – Kunskapsguiden

Hälso- och sjukvården och tandvården

 • Ensamkommande barn ska erbjudas kostnadsfri hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn i samhället.
 • Ensamkommande unga som har fyllt eller skrivits upp i ålder till 18 år och fortsatt är asylsökande, ska erbjudas vård, inklusive tandvård, som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
 • Ensamkommande unga som har fyllt 18 år och som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som andra vuxna som är bosatta i regionen.
 • Ensamkommande barn och unga ska erbjudas hälsoundersökning för asylsökande. De ska också erbjudas en hälsoundersökning i samband med att de placeras i vård utanför hemmet, om det "inte är uppenbart obehövligt" (7 §, Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.). 

Vård som inte kan anstå – Socialstyrelsen

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar – Socialstyrelsen 

Hälsoundersökningar för asylsökande barn och unga som vårdas utanför hemmet – Socialstyrelsen

Ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelsen Stockholm har samlat samtliga länsstyrelsers arbete med 2016-2018 års regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Bland annat finns här länkar till regionala riktlinjer för förebyggande arbete och när ett barn försvinner.

Ett gemensamt ansvar hos myndigheter, kommuner och regioner

Flera offentliga aktörer är på olika sätt delaktiga i det gemensamma ansvaret för ensamkommande barn och unga. Mer information finns på deras respektive webbplatser:

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga Socialstyrelsen, 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter