Psykologiskt och psykopedagogiskt stöd

Stöd och behandling av personer med adhd bör innehålla psykopedagogiska stödinsatser, och vid behov även läkemedelsbehandling. Vid en utvärdering följer man upp hur insatserna påverkat symtombild, funktionsförmåga och livskvalitetet.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd, Socialstyrelsen, 2014.