Inhämta uppgifter

Arbetet i utredningsfasen består av flera steg. Det andra steget handlar om att inhämta uppgifter som ger en saklig och korrekt bild av situationen.

När socialsekreteraren hämtar in uppgifter till utredningen bör detta ske på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialsekreteraren kan hämta in information till utredningen från olika håll och på olika sätt, till exempel genom samtal och möten med barn och föräldrar, antingen tillsammans eller var för sig.

Socialsekreteraren kan också behöva information från referenspersoner och sakkunniga, som till exempel personer i familjens privata nätverk, förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och från andra myndigheter. Ytterligare information kan behöva hämtas in från tidigare dokumentation inom socialtjänsten, om det finns någon sådan för det aktuella barnet.

Det kan också vara relevant att använda standardiserade bedömningsmetoder. Planeringen av utredningen bör omfatta frågan om att använda sådana metoder. I Socialstyrelsens Metodguide för socialt arbete finns beskrivningar av olika metoder.

Säkerställ underlaget för bedömning och beslut

Det är viktigt att avgränsa utredningen med utgångspunkt från de frågeställningar som ska besvaras utan att styra utredningen mot ett visst resultat. Socialsekreteraren behöver också säkerställa att informationen som ligger till grund för bedömningar och beslut är saklig och korrekt. En källkritisk granskning av informationen innebär att socialsekreteraren prövar, utforskar och söker belägg för det som kommer fram. Socialsekreteraren behöver också ge barn och föräldrar möjlighet att reflektera och lämna synpunkter på de uppgifter som framkommer.

Stäm av mot utredningsplanen

Utredningen kan ses som en process, där information ger kunskap som gör det möjligt att bedöma vad som blir nästa steg. I takt med att information hämtas in stämmer socialsekreteraren av den mot utredningens frågor så de kan besvaras. Socialsekreteraren kan behöva göra avstämningar för att se om det finns tillräcklig information för att kunna bedöma barnets behov eller om det behövs ytterligare information.

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga finns Barns behov i centrum, BBIC, hos Socialstyrelsen. BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. Det är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC – Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2023.
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2021.
Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2023
Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.