Driftsformer

Skolans huvudman ansvarar för organisationen av elevhälsan och kan anpassa den efter lokala förhållanden. Huvudmannen kan anställa egen personal eller lägga ut uppgifter inom elevhälsan på entreprenad.

Elevhälsan bedrivs i egen regi om skolans huvudman anställer egen personal för elevhälsan.

Lägga ut elevhälsa på entreprenad 

En huvudman kan också välja att lägga ut elevhälsan på entreprenad. Med entreprenad avses att kommuner, regioner och enskilda huvudmän får sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildningen eller annan verksamhet enligt skollagen. Vid entreprenad låter alltså huvudmannen någon annan utföra själva elevhälsan. 

Även om elevhälsan läggs ut på entreprenad behåller huvudmannen huvudmannaskapet. Det innebär att huvudmannen har ansvar för att elevhälsan är en integrerad del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevernas rättigheter och huvudmannens skyldigheter vid entreprenad ska vara desamma som om verksamheten bedrivs i egen regi. 

Huvudmannen ansvarar alltid för att eleverna får tillgång till en elevhälsa i enlighet med vad lagen kräver. Huvudmannen beslutar också alltid om elevhälsans mål, inriktning, omfattning och kvalitet och ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Samverkan med kommun eller region 

Det finns också en möjlighet för huvudmannen, både offentliga och enskilda, att överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en region eller en kommun. Ansvaret för de medicinska insatserna övergår då till utföraren. Det är enbart ansvaret för medicinska insatser som kan överlåtas till en kommun eller en region på detta sätt, inte ansvar för övriga insatser inom elevhälsan.

En förutsättning för överlåtelsen är alltid att parterna är överens om det. Den överlåtelse av uppgifterna som då sker är inte att betrakta som entreprenad eftersom uppgifterna inte överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person. 

Elevhälsans medicinska insatser har samma huvudman som utbildningen, det vill säga en kommun, en region, staten eller en enskild. Huvudmannaskapet kvarstår alltid, även när ansvaret för de medicinska insatserna överlåts till en kommun eller en region. Huvudmannen kan dock överlämna ansvaret att som vårdgivare utse en verksamhetschef enligt kraven i hälso- och sjukvårdslagen.

Då en fristående skola låter en region eller en kommun ta över ansvaret för elevhälsans medicinska insatser är den inte längre vårdgivare. Det blir då i stället kommunen eller regionen som blir vårdgivare för de medicinska insatserna. 

När det däremot är en kommun som låter en region eller en annan kommun ta över ansvaret för elevhälsans medicinska insatser är rättsläget oklart vad gäller huruvida den överlåtande kommunen fortfarande ska anses vara vårdgivare eller inte. 

Vårdgivaransvar vid entreprenad 

Om en huvudman lägger ut hela eller delar av elevhälsans medicinska insats på entreprenad blir entreprenören alltid vårdgivare för den delen som har lagts ut, eftersom denna då bedriver hälso- och sjukvård. 

Om det är en fristående skola som lägger ut hela elevhälsans medicinska insatser på entreprenad är denna inte längre vårdgivare eftersom denna då inte bedriver någon hälso- och sjukvård. Om den fristående skolan endast lägger ut delar av elevhälsans medicinska insatser på entreprenad, såsom skolläkarens insatser, så är de fortfarande vårdgivare för den del av elevhälsan som de har kvar i egen regi. 

På samma sätt är en kommunal huvudman som lägger ut delar av elevhälsans medicinska insatser på entreprenad vårdgivare för den hälso- och sjukvård som de har kvar i egen regi.

Entreprenadavtalets utformning 

Det är viktigt att huvudmannen försäkrar sig om att entreprenören har både den kompetens och den stabilitet som krävs med hänsyn till eleverna. Utformningen av förfrågningsunderlaget och avtalet med entreprenören är huvudmannens ansvar. Det är inte möjligt för huvudmannen att friskriva sig från ansvar genom att hänvisa till ett ofullständigt eller bristfälligt utformat avtal. Huvudmannen är skyldig att ställa tillräckliga och relevanta krav i avtalet med entreprenören. Utformningen av avtalet ska vara sådant att entreprenören utför verksamheten i enlighet med de mål, den inriktning, omfattning och kvalitet som huvudmannen har bestämt. 

För att huvudmannen ska kunna agera vid eventuella brister hos entreprenören är det viktigt att avtalet utformas på ett sådant sätt att huvudmannen ges möjlighet att ingripa.
Om huvudmannen är en kommun eller ett landsting så har de en skyldighet att i avtalet med entreprenören försäkra sig om att allmänheten ges så kallad insynsrätt i entreprenörens verksamhet. Det innebär att huvudmannen genom avtalet med entreprenören ska se till att tillförsäkra sig information om elevhälsan som gör det möjligt att ge allmänheten den insyn i verksamheten som offentlighetsprincipen kräver. Insynsrätten ger allmänheten möjlighet till insyn i verksamhet som läggs ut på en entreprenör, eftersom denna inte omfattas av offentlighetsprincipen. 

Uppföljning och kontroll 

Huvudmannens ansvar för elevhälsan vid entreprenad innebär att entreprenörens verksamhet måste följas upp och kontrolleras. 

Då en kommun eller en region är huvudman finns en särskild reglering i kommunallagen om skyldigheten att följa upp och kontrollera att entreprenören verkligen fullföljer sina åtaganden enligt de avtalsvillkor som har skrivits. Ansvarig nämnd ska se till att entreprenören bedriver verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommuner och regioner får utforma sin uppföljning och kontroll utifrån lokala förhållanden och besluta om riktlinjer för detta arbete. 

Kommunallagen gäller inte för enskilda huvudmän, det vill säga fristående skolor. Att huvudmannen har kvar huvudmannaskapet vid entreprenad innebär dock att även fristående skolor genom uppföljning och kontroll behöver se till att den anlitade entreprenören uppfyller de krav som gäller för elevhälsan. 

Patientförsäkring 

Av patientskadelagen framgår att vårdgivare ska ha en patientförsäkring. Det gäller oavsett om det är en offentlig eller privat vårdgivare. 

Om verksamheten bedrivs av en privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare är det, enligt patientskadelagen, den offentliga vårdgivaren som ska ha försäkringen. Det innebär alltså att då en kommun, en region eller staten som huvudman lägger ut elevhälsans hälso- och sjukvård på entreprenad så är huvudmannen fortfarande skyldig att ha en patientförsäkring. I dessa fall är således entreprenören enligt patientskadelagen inte skyldig att teckna en patientförsäkring för elevhälsans verksamhet. 

Patientförsäkring – Vårdgivarguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter