Lärare och annan skolpersonal

Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll. Personalen i skolan arbetar tillsammans för att utveckla skolans lärmiljöer. Studie- och yrkesvägledare ansvarar för att eleverna kan göra avvägda studie- och yrkesval.

Med utgångspunkt i skollagen hanterar läraren olika mål i sin undervisning. Undervisningens kvalitet har en central betydelse.

Det är en central uppgift för lärare att planera och leda undervisningen med tydliga mål, men samtidigt ha beredskap för att ompröva, ändra och anpassa undervisningen beroende på hur den fungerar i den aktuella elevgruppen eller för den enskilda eleven. Här är samverkan med elevhälsan en viktig del av arbetet.

Lärarens ansvar i elevhälsoarbetet

Det hälsofrämjande arbetet har en viktig roll. Studiero påverkas positivt när elever upplever undervisningen som meningsfull och när de känner att de har möjlighet att vara delaktiga och tillgodogöra sig undervisningen. Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation.

Återkoppling kan användas för att göra eleverna delaktiga i sina lärandeprocesser och för att ge dem ett större ansvar för sitt lärande. Ett sätt att göra eleverna delaktiga är genom elevaktiv undervisning, där elevernas erfarenheter och intressen får ta plats. Det kräver en balans mellan elevernas intressen och kursplanernas innehåll och mål.

Det är viktigt att se elevens alla sidor, elevens mående och elevens intressen och erfarenheter. Starka sidor hos en elev behöver nödvändigtvis inte handla om kunskap eller prestationer. Det kan även handla om personliga egenskaper. När hänsyn tas till elevernas alla sidor kan eleverna känna sig sedda. Elever uppger att det är viktigt för dem att känna att deras lärare bryr sig om dem.

Genom att regelbundet kommunicera kunskap om elevernas individuella behov och lärandeutveckling till eleverna, kan tilliten stärkas.

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till studie- och yrkesvägledning som ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Rektorn behöver se till att studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar som löper som en röd tråd genom hela skolgången. Rektorn har också ansvar för att organisera studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. Det innebär bland annat att se till att det finns sätt att utveckla studie- och yrkesvägledningen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Studie- och yrkesvägledning har positiva effekter för den enskilda individen och samhället i stort. När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Det finns många sätt att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande
uppgifter, ska

  • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
  • särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Elevhälsans medicinska insats kan behöva bidra med medicinsk kompetens och bedömningar inför arbetsplatsförlagt lärande och vid yrkesvägledning. Med kontinuerlig vägledning menas att skolan organiserar studie- och yrkesvägledningen som en integrerad del av undervisningen, genom hela skolgången. Skolan arbetar därmed medvetet och målinriktat med arbetslivsanknytning och personlig utveckling för eleverna.

Organisera studie- och yrkesvägledning – Skolverket

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter