Elevhälsans personal

Elevhälsan omfattar personal med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Syftet med att samla insatserna är bland annat att öka samverkan och att betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Sedan år 2011 talar man om en samlad elevhälsa. I den samlade elevhälsan ingår fyra insatser: 

  • medicinsk insats – skolläkare och skolsköterska 
  • psykologisk insats – psykolog
  • psykosocial insats – kurator
  • specialpedagogisk insats – specialpedagog eller speciallärare. 

En samlad elevhälsa skapar förutsättningar för arbetssätt som bygger på samverkan mellan olika personalgrupper. Det är skolans rektor som leder elevhälsans personal.

Samverkan i tvärprofessionellt team 

Elevhälsan ska enligt skollagen stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också åtgärdande. För att kunna bidra på bästa sätt behöver personalen inom elevhälsan utveckla en gemensam bild av vad som är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Personalen behöver också ges tid att reflektera och utbyta erfarenheter.

Om det finns en god samverkan mellan elevhälsans personal är det lättare att utveckla lärmiljöerna och tidigt upptäcka elever som behöver stöd.

Samverkan kan till exempel ske i så kallade tvärprofessionella team. I ett sådant elevhälsoteam är alla personalkategorier i elevhälsan representerade. Även andra professioner kan ingå såsom studie- och yrkesvägledare och lärare. Teamen träffas regelbundet på gemensamma möten och rektorn har det samordnande ansvaret.

Den tvärprofessionella kompetensen inom teamet ger förutsättningar för en bred kartläggning, analys och bedömning av en elevers behov, till exempel av särskilt stöd. Det är viktigt att de olika professionernas kompetens inom teamet blir tydlig och inte utslätad i samförståndslösningar.

En samlad elevhälsa – möjligheter och utmaningar 

Elevhälsans multiprofessionella sammansättning och samlade kompetens är en viktig resurs i bland annat skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det är viktigt att tydliggöra och konkretisera hur elevhälsans olika professioner kan bidra i det arbetet. Det ger överblick över hur elevhälsans olika kompetenser kompletterar och överlappar varandra.

Att tydliggöra varje professions olika kompetensområden ger också ett tillfälle att vidga perspektiven på hur elevhälsan kan bidra till att utforma goda lärmiljöer och arbetsmiljöer

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter