Verksamhetschef

Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården inom elevhälsan. I uppdraget ingår att se till att verksamheten uppfyller kravet på god och säker vård.

Inom elevhälsan ska det finnas en verksamhetschef som har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för den medicinska insatsen och den psykologiska insatsen inom den samlade elevhälsan.

Målen för den medicinska och psykologiska insatsen inom elevhälsan definieras i bland annat skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är till verksamhetschefen som personer inom skolan och utanför ska kunna vända sig med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård.

Verksamhetschefens uppdrag 

Ett av verksamhetschefens uppdrag är att säkerställa att elevernas behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet inom elevhälsans medicinska insats tillgodoses.

Verksamhetschefen ska bland annat ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) – Socialstyrelsen (pdf)

Vårdgivaren bestämmer arbetsuppgifter 

Vårdgivaren ansvarar för att elevhälsans medicinska insats upprätthåller kraven på god och säker vård, enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera samt förbättra verksamheten. Det är också vårdgivaren som utser verksamhetschefen och bestämmer verksamhetschefens arbetsuppgifter. Vissa av verksamhetschefens uppgifter regleras i lag. Det gäller bland annat verksamhetschefens ansvar för att säkerställa trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. 

Utöver de uppgifter som regleras i lag bestämmer vårdgivaren vilka övriga uppgifter och skyldigheter som verksamhetschefen ska ha.

I uppgifterna för verksamhetschefen kan till exempel ingå fördelning av arbetsuppgifter mellan personalen, bemanningsfrågor och rutiner för att föra patientjournal.

Verksamhetschefens kompetens 

Det ställs inga formella kompetenskrav på en verksamhetschef, verksamhetschefen behöver till exempel inte ha medicinsk kompetens. Vilken kompetens som krävs varierar beroende på verksamhetens omfattning och inriktning och vilket ansvar som läggs på verksamhetschefen. 

Att överlåta ledningsuppgifter 

Verksamhetschefen får överlåta till andra inom verksamheten att utföra vissa ledningsuppgifter. Det förutsätter att den som tar över arbetsuppgiften har tillräcklig kompetens och erfarenhet för det. Om det är så att verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens och erfarenhet kan till exempel en legitimerad läkare med tillräcklig kompetens och erfarenhet ha det medicinska ledningsansvaret. På motsvarande sätt kan en legitimerad psykolog ha ledningsansvar inom sitt kompetensområde.

Verksamhetschef har alltid det samlade ledningsansvaret och kan inte överlåta det till någon annan befattning. 

Hälso- och sjukvård ska vara god och säker

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård (5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL). Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges (5 kap. 2 § HSL).

Vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL). Även hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet (6 kap. 4 § PSL).

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter