Om hälsobesöken

Hälsobesöken kan innehålla både samtal om hälsa och undersökningar för att identifiera oupptäckta funktionsnedsättningar, sjukdomar och andra hälsoproblem. Hälsobesöken är även till för att främja elevers hälsa och förebygga ohälsa.

I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Det handlar om att tidigt fånga upp elever som inte verkar må bra eller om det finns riskfaktorer som kan påverka hur eleven mår eller utvecklas. Målet är att tidigt upptäcka elever som har behov av stödinsatser eller hälso- och sjukvård.

Vid hälsobesöken görs även undersökningar för att identifiera oupptäckta funktionsnedsättningar, sjukdomar och andra hälsoproblem.

Hälsobesöken ger dessutom en möjlighet att främja goda levnadsvanor. De ger också förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper som framkommit från hälsosamtalen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och hälsobesökens innehåll bör planeras och följas upp via detta. Kvalitetsarbetet bör utgå från lokala behov och förutsättningar, till exempel elevers behov och övergångar mellan skolformer. 

I samband med hälsobesöken samarbetar elevhälsans personal med elevernas vårdnadshavare och ibland även med externa aktörer, till exempel socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Hälsobesök för nytillkomna elever

Elevhälsan kan vid behov erbjuda hälsobesök till nytillkomna elever. Innan dess kan elevhälsan undersöka om det finns dokumentation från tidigare hälsobesök.

Elevhälsans medicinska insats kan rekvirera elevens journal från tidigare skola om elevens vårdnadshavare eller eleven själv (om hen har uppnått tillräcklig ålder och mognad) har gett sitt samtycke till detta.

Samverkan vid övergångar mellan skolor

Placerade barn och unga

Barn och unga som är placerade i samhällsvård lider ofta i stor utsträckning av fysisk och psykisk ohälsa och tillhör en grupp som riskerar att fara illa. De kan ha missat rekommenderade vaccinationer eller skolans hälsobesök.

Elevhälsans verksamhet behöver organiseras så att dessa elever kan tas om hand. Det gäller både de elever som placeras på annan ort och de som elevhälsan på skolan tar emot.

Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet m.m. – Socialstyrelsen (pdf)

Hälso- och sjukvård och tandvård – familjehemsplacerade barn – Kunskapsguiden

Skolgång – familjehemsplacerade barn – Kunskapsguiden

Asylsökande och papperslösa barn

Asylsökande elever och elever som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till elevhälsans insatser på samma villkor som andra elever. Det kan i samband med att eleven börjar skolan vara lämpligt med ett besök hos elevhälsans medicinska insats.

Asylsökande ensamkommande barn – viktiga aktörer och ansvar – Kunskapsguiden

Elever som kan behöva speciella insatser

Vid hälsobesöken kan skolsköterskan särskilt behöva uppmärksamma elever som kan behöva speciella insatser. Det kan vara elever som har

  • en nära anhörig som har en allvarlig sjukdom eller andra allvarliga svårigheter, till exempel elever till föräldrar med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning eller elever som lever i familjer med våld 
  • är för tidigt födda eftersom deras utveckling och lärande kan påverkas
  • har en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning
  • som har svårt med socialt samspel och kontakter.

Enklare sjukvårdsinsatser

Enligt skollagen ska eleven vid behov få enklare sjukvårdsinsatser, till exempel att plåstras om eller få en preliminär bedömning vid en mindre olycka under skoldagen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter