Vaccinationer

Skolans huvudman ska genom elevhälsans medicinska insats erbjuda eleverna vaccinationer. Som utgångspunkt behöver vårdnadshavarna lämna samtycke till att barnet vaccineras. Men i vissa situationer kan barnet anses tillräckligt moget för att bestämma själv.

Barn i Sverige ska erbjudas och rekommenderas vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Programmet kallas även barnvaccinationsprogrammet. Elevhälsans medicinska insats ska erbjuda eleverna vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet.

Utöver detta finns också ett särskilt vaccinationsprogram för barn och vuxna som ingår i riskgrupper.

Nationella vaccinationsprogram – Folkhälsomyndigheten

Vissa sjuksköterskor får ordinera läkemedel för vaccination

En sjuksköterska är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn om sjuksköterskan har genomgått antingen

  • specialistutbildning till distriktssjuksköterska, eller
  • specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska, eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, kan också vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av om en utbildning motsvarar specialistutbildningarna i sin helhet. Bedömningen ska dokumenteras.

Om verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens för att bedöma om en utbildning motsvarar specialistutbildningarna, får hen överlåta uppgiften till någon inom verksamheten som har rätt kompetens.

Vårdgivarens ansvar för verksamheten

Det vanligaste är att skolans huvudman bedriver elevhälsans hälso- och sjukvård i egen regi. Det innebär att huvudmannen är vårdgivare. Vårdgivaren har bland annat ansvar för att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens och för att utse en verksamhetschef.

Vårdnadshavares samtycke

Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ett barns personliga angelägenheter, till exempel hälso- och sjukvård. Därför är det som utgångspunkt elevens vårdnadshavare som beslutar om eleven ska vaccineras eller inte. Om eleven har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt samtycke. Men i vissa situationer kan barnet anses tillräckligt moget för att själv ta ställning.

I takt med elevens stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavare ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Elevens inställning till den aktuella vården eller behandlingen ska så långt som möjligt klarläggas och ges betydelse i förhållande till hens ålder och mognad.

Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som bedömer om det enskilda barnet är tillräckligt moget för att själv kunna ta ställning till den aktuella vårdfrågan. Om barnet är tillräckligt moget för att själv samtycka till en vaccination krävs inte vårdnadshavares samtycke.

Säkerställa vem som är vårdnadshavare

Det kan finnas uppdaterad information om vem som är elevens vårdnadshavare i skolans elevregister. Vid behov kan vårdnadshavaren själv beställa ett personbevis hos Skatteverket för att visa vem som är vårdnadshavare för barnet. Även skolan kan beställa ett personbevis genom att kontakta Skatteverket.

Läs om skillnaden mellan vårdnadshavare och förälder på sidan om samarbete med vårdnadshavare.

Läs om ansvarsfördelning mellan vårdnadshavare och andra vuxna för placerade barn och unga.

Hämta in och dokumentera samtycke

Det är vårdgivaren som avgör på vilket sätt samtycke ska hämtas in från vårdnadshavarna. Ett samtycke kan till exempel lämnas skriftligt eller muntligt. Vårdgivaren ska också säkerställa att det finns en patientjournal som innehåller uppgifter om samtycken och återkallade samtycken.

Vaccinationer vid arbetsplatsförlagd utbildning

När elever tar del av utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsförlagt lärande eller praktik, ansvarar skolans huvudman och arbetsgivaren tillsammans för elevens arbetsmiljö.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker finns bland annat bestämmelser om eventuella behov av vaccinationer.

Elevernas arbetsmiljö vid APL, praktik och prao – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter