Hälsobesök i olika åldrar

Skolans hälsobesök ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Hälsobesöken kan innehålla olika moment vid olika tidpunkter.

Elever som går i grundskolan, anpassade grundskolan eller specialskolan ska enligt skollagen erbjudas minst tre hälsobesök under skoltiden. Elever som går i sameskolan (under årskurserna 1–6) ska erbjudas minst två hälsobesök. Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller.

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen.

Elever på gymnasiet ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll.

Det är elevhälsans medicinska insats som håller i hälsobesöken. 

Elever som byter skola

Om en elev byter skola får det avgöras från fall till fall hur hälsobesöken ska förläggas så att eleven sammanlagt erbjuds tre hälsobesök under skoltiden.

Exempel på plan för hälsobesöken 

Hälsobesöken ska fördelas jämnt under skoltiden. Här nedan finns exempel på hur hälsobesöken kan fördelas och vad de kan innehålla.

Skolan kan välja att lägga hälsobesöken i andra årskurser än i exemplet.

I exemplet finns fyra hälsobesök i grundskolan varav det första i förskoleklass. Ett extra hälsobesök är inlagt i andra klass. Motivet är att det kan vara bra att regelbundet följa upp elevens vikt och längd och hur eleven upplever och trivs i skolan.

Det kan finnas behov av tätare uppföljningar om eleven har en sjukdom eller genomgår en behandling som påverkar utbildningen. Då kan elevhälsan även behöva samverka med behandlande läkare.

Elever med kroniska sjukdomar kan behöva särskild uppmärksamhet för att värdera om skolsituationen behöver anpassas utifrån elevens behov.

Hälsobesök i förskoleklass 

På det första hälsobesöket är det bra om eleven och elevens vårdnadshavare får beskriva och samtala om elevens hälsa och hur eleven mår. De kan också få möjlighet att beskriva hur de upplever att skolan har anpassat undervisningen efter elevens förutsättningar. 

Det första hälsobesöket är viktigt för att skapa en förtroendefull relation. Då får elevhälsans personal bättre förutsättningar att stödja de elever som visar sig behöva särskilda insatser. 

Det kan vara bra att lägga det första hälsobesöket i förskoleklassen i slutet av höstterminen så att barnet har hunnit känna efter hur det är att gå i skolan och läraren har hunnit lära känna eleven. 

Vid hälsobesök kan det vara bra att uppmärksamma elever som har svårt att läsa och skriva eller koncentrera sig och vara uppmärksamma. Det är också viktigt att uppmärksamma elever med funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar, så att deras eventuella behov av stödinsatser i skolan kan tillgodoses. Under besöket kan personalen också göra eleven medveten om hur hen själv kan påverka sin hälsa och ge råd i olika frågor. 

Elevernas hälsobesök kan ses som en fortsättning på barnhälsovårdens verksamhet. När elevhälsans personal bedömer hur eleven mår och utvecklas blir det lättare om de har tillgång till elevens barnhälsovårdsjournal, om vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta.

Sekretess och tystnadsplikt

I elevens patientjournal finns bland annat information om tillväxt, vaccinationer, eventuella tidigare sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra viktiga hälsobehov. Elevens psykomotoriska utveckling kan också behöva följas upp.

Exempel på vad ett hälsobesök i förskoleklass kan innehålla

Ett hälsobesök i förskoleklass kan innehålla följande moment:

 • Gå igenom journalen från barnhälsovården samt upprätta en patientjournal för elevhälsan.
 • Gå igenom eventuell hälsoenkät från eleven och elevens vårdnadshavare.
 • Samtala om bland annat
  • hur barnet upplever att det går att lära sig i skolan
  • hur barnet trivs
  • hur barnet har det med kamrater
  • eventuella problem med hälsan
  • hur barnet utvecklas
  • hur barnet brukar äta, röra på sig och sova
  • hur mycket tid barnet sitter stilla framför skärmen
  • allvarliga svårigheter hemma som skolan behöver känna till.
 • Göra en hälsokontroll som fokuserar på  
  • längd
  • vikt
  • syn
  • hörsel.
 • Göra en sammanfattande bedömning av hur eleven utvecklas och mår fysiskt och psykiskt.

Hälsobesök i årskurs två 

Det är viktigt att regelbundet följa upp om eleven växer och utvecklas som förväntat och hur eleven mår och trivs i skolan. I samband med ett hälsobesök i årskurs två är det också bra om elevhälsan uppmärksammar elever som har svårt att läsa och skriva, koncentrera sig eller vara uppmärksamma. Detsamma gäller elever som har visat ängslan, oro eller aggressivitet. 

Exempel på vad ett hälsobesök i årskurs två kan innehålla

Ett hälsobesök i årskurs två kan innehålla följande moment:

 • Samtal om bland annat
  • hur barnet upplever att det går att lära sig
  • hur barnet trivs
  • hur barnet har det med kamrater
  • hur barnet har det hemma
  • om barnet oroar sig över något
  • hur mycket tid barnet sitter stilla framför skärmen.
 • Göra en hälsokontroll som fokuserar på
  • längd
  • vikt.
 • Göra en sammanfattande bedömning av hur eleven utvecklas och mår fysiskt och psykiskt.

Hälsobesök i årskurs fyra 

I samband med ett hälsobesök i årskurs fyra är det bra om elevhälsan – utöver eventuella medicinska hälsoproblem – också uppmärksammar elever som har svårt med språkutvecklingen, att läsa och skriva, koncentrera sig och vara uppmärksamma. Detsamma gäller elever som har visat ängslan, oro eller aggressivitet. 

Exempel på vad ett hälsobesök i årskurs fyra kan innehålla

Ett hälsobesök i årskurs fyra kan innehålla följande moment:

 • Gå igenom eventuell hälsoenkät från eleven och elevens vårdnadshavare.
 • Samtal om bland annat
  • upplevelse av skolsituationen
  • eventuella svårigheter att lära sig
  • hur barnet trivs
  • hur barnet har det med kamrater
  • om barnet har problem med sin hälsa eller sin utveckling
  • hur barnet brukar äta, röra på sig och sova
  • hur mycket tid barnet sitter stilla framför skärmen
  • hur barnet har det hemma
  • om barnet oroar sig för något
  • om barnet har någon vuxen att prata med om saker som inte känns bra eller känns svåra.
 • Göra en hälsokontroll som fokuserar på
  • längd
  • vikt
  • rygg.
 • Göra en sammanfattande bedömning av hur eleven utvecklas och mår fysiskt och psykiskt.

Hälsobesök i årskurs sju eller åtta 

I årskurs sju eller åtta är elever i en utvecklingsfas i livet när de inte alltid vill prata med sina vårdnadshavare. Hälsobesöket är då en möjlighet för eleven att i stället ta upp eventuella frågor med elevhälsans personal. 

Hälsobesöket är ett tillfälle att identifiera unga som har riskfyllda levnadsvanor och att erbjuda välplanerade insatser för att förhindra att den unga fortsätter utveckla en riskfylld livsstil. Besöket är också ett tillfälle att samtala om gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv. 

Exempel på vad ett hälsobesök i årskurs sju eller åtta kan innehålla

Ett hälsobesök i årskurs sju eller åtta kan innehålla följande moment:

 • Gå igenom eventuell hälsoenkät från eleven och elevens vårdnadshavare.
 • Samtal om bland annat
  • upplevelse av skolsituationen
  • eventuella svårigheter att lära sig
  • gymnasie- och yrkesval
  • hur barnet har det med kamrater
  • hur barnet har det hemma och eventuell oro för något
  • puberteten
  • hur barnet brukar äta, röra på sig och sova
  • hur mycket tid barnet sitter stilla framför skärmen
  • tobak, alkohol och narkotika
  • sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.
 • Göra en hälsokontroll som fokuserar på
  • längd
  • vikt
  • rygg
  • färgsinne, om det behövs.
 • Göra en sammanfattande bedömning av hur eleven utvecklas och mår fysiskt och psykiskt.

Hälsobesök i årskurs 1 i gymnasiet 

Ett samtal med en gymnasieelev kan i första hand utgå från vad eleven själv tycker är viktigt. Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar. 

Ibland måste en elev uppfylla vissa hälsokrav för att få utföra arbetsmoment under utbildning på skolan eller på en arbetsplats. Då finns krav på en medicinsk kontroll vid viss utbildning.

Exempel på vad ett hälsobesök i årskurs 1 i gymnasiet kan innehålla

Ett hälsobesök i årskurs 1 i gymnasiet kan innehålla följande moment:

 • Gå igenom eventuell hälsoenkät från eleven.
 • Samtal om bland annat
  • upplevelse av skolsituationen
  • eventuella svårigheter att lära sig
  • hälsa utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv på vissa gymnasieprogram, eventuellt tillsammans med en studie- och yrkesvägledare
  • relationer till kamrater
  • eventuella hälsoproblem eller oroskänslor
  • hemsituationen och eventuella oroskänslor
  • matvanor, fysisk aktivitet och sömnvanor
  • hur mycket stillasittande tid
  • tobak, alkohol och narkotika
  • sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.
 • Göra en hälsokontroll som fokuserar på
  • längd
  • vikt.
 • Göra en sammanfattande bedömning av hur eleven utvecklas och mår fysiskt och psykiskt.
 • Göra riktade undersökningar utifrån en särskild frågeställning eller det aktuella gymnasieprogrammet, till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel. 
Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter