Gör elever delaktiga

Om elever känner sig delaktiga i utbildningen ökar deras motivation och ansvarstagande för studierna. Skolans personal kan stimulera delaktighet och inflytande på flera olika sätt.

Att känna sig delaktig och kunna påverka har positiva effekter på hälsa och trygghet. Om elever känner sig delaktiga och trygga bidrar det till att skapa goda relationer mellan elever och mellan personal och elever.

Enligt skollagen har elever rätt till inflytande över undervisningen och miljön i skolan. De har också rätt att få information om sådant som påverkar dem.

Skolans personal kan stimulera delaktighet och inflytande på olika sätt, till exempel genom att

  • välja arbetssätt och arbetsformer som gynnar elevers inflytande
  • samverka med elever i arbetet med ordningsregler och frågor om likabehandling
  • ge elever som har förtroendeuppdrag på skolan utbildning och tillräckligt med information och tid för uppdraget.

Information och inflytande ska alltid anpassas efter elevernas ålder och mognad.

Elever har rätt att påverka utbildningen

Det är viktigt att eleverna känner att de kan prata med skolans personal om hur de upplever undervisningen och tillvaron i skolan. Elevernas åsikter behöver tas på allvar och vid behov leda till förändringar.

Exempel på forum där elever kan uttrycka sina åsikter är

  • utvecklingssamtal
  • klass- och skolråd
  • elevråd och elevkår.

Det är reglerat i arbetsmiljölagen att eleverna har rätt till inflytande över arbetsmiljön i skolan. Eleverna ska från årskurs sju få medverka i arbetsmiljöarbetet genom att utse elevskyddsombud.

Engagera eleverna i undervisningen

Elevers delaktighet i undervisningen har många positiva effekter, bland annat på elevers motivation och lust att lära. Arbetssätt som engagerar eleverna i undervisningen bidrar ofta till delaktighet och inflytande.

Exempel på elevaktiva arbetssätt kan vara att

  • ta reda på vilka frågor som är viktiga och aktuella för eleverna
  • utgå från elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen
  • planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med elever
  • ge elever möjlighet att föreslå lösningar på förbättringar.

Undervisningen ska gynna elevernas personliga utveckling och förbereda dem för ett aktivt deltagande i samhället. Att få vara delaktig och ha inflytande under skolgången skapar en grund för detta.

Exempel på elevhälsans arbete med delaktighet

Elevhälsans personal ska samverka med skolans övriga personal i arbetet med att skapa lärmiljöer som gynnar lärande, utveckling och hälsa. Det innebär bland annat att arbeta med att stärka elevers delaktighet och självkänsla.

För att skapa sådana miljöer kan elevhälsan delta i skolans värdegrundsarbete och i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevhälsans personal är också viktig för att uppmärksamma enskilda elevers behov, för att de på så sätt ska kunna bli mer delaktiga i verksamheten. Elevhälsan kan hjälpa till att lyfta elevernas tankar kring deras egen hälsa och kring skolans arbets- och lärmiljö.

Skolans arbete ska ha ett barnperspektiv

Skolans arbete ska liksom andra verksamheter som riktar sig till barn och unga präglas av ett barnperspektiv. Det innebär att vuxna så långt som möjligt försöker sätta sig in i barns situation och se till barnets bästa.

I skollagens kapitel 1 § 10 står:

”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter