Elevhälsans uppdrag

I arbetet med elevhälsa står sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Sedan 2011 talar man om en samlad elevhälsa. I den samlade elevhälsan ingår fyra insatser:

Tanken bakom en samlad elevhälsa är att skapa förutsättningar för arbetssätt som är baserade på samverkan mellan olika personalgrupper i skolan.

Så säger skollagen om elevhälsan

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

För medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare.”

Skollagen – Svensk författningssamling

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan ska stödja eleverna mot utbildningens mål och främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att sambandet mellan lärande och hälsa står i fokus för insatserna.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Arbetet ska bedrivas på

 • individnivå
 • gruppnivå
 • skolenhetsnivå.

Arbetet ska också ske i samverkan med den övriga skolpersonalen.

Elevhälsans generellt inriktade arbete

I elevhälsans generellt inriktade arbete ingår att

 • främja elevers lärande och utveckling samt deras fysiska och psykiska hälsa och levnadsvanor
 • förebygga ohälsa
 • bidra till att skapa lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans individuellt inriktade arbete

I elevhälsans individuellt inriktade arbete med att stödja elever ingår att

 • stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • bidra med åtgärder och anpassning till varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Exempel på elevhälsans gemensamma uppgifter

Elevhälsan har dels uppgifter som utförs av de olika professionerna och insatserna. Dit hör till exempel skolsköterskans och skolläkarens hälsobesök eller kuratorns enskilda stödsamtal. Dels har elevhälsan arbetsuppgifter som utförs av alla.

Det generella arbetet som omfattar alla i elevhälsan kan innebära att

 • samverka kontinuerligt och strukturerat inom den samlade elevhälsan och med skolans övriga personal i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och i frågor som rör lärmiljö
 • uppmärksamma förhållanden som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet, diskriminering och kränkande behandling i elevernas närmiljö
 • ge skolledningen information och råd i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
 • samverka med externa aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård
 • ta del av aktuell vetenskaplig utveckling för att utveckla elevhälsans arbete på skolan.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter